Talış atalar sözləriA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


Talışca Azərbaycanca tərcüməsi
Abru nıbe, dimi ha bışışt! Abırın olmadısa, üzünü ha yu!
Ağdəqule, Bağdəqule, boştə xıvandi ğəbule. Ağdagüldü, Bağdagüldü, yiyəsinə qəbuldu.
Ağılmandi i noy, dı peqətışe, səfe ha noşe, hiççiş penıqəte! Ağıllı bir qoydu, beş götürdü, axmaq beş qoydu, heç nə götürmədi!
Ağılmandi umur vıjarde, səfe pepuşye-pepuşye dəvarde! Ağıllı ömrü yaşadı, axmaq ilişə-ilişə bada verdi.
Ağılmande əğıli ğundəğo bəbe zıne. Ağıllı uşağı qundaqda tanımaq olur.
Ağli kam be hiç kəs bə qıy qətdəni. Ağlın azlığını heç kim boynuna almaz.
Ağliku hamsiyə kosə əbıni! Ağıldan qonşupayı olmaz!
Anqivin bəhvat anqıştə bəlışte! Bal satan barmaq yalar!
Anqul sığe hırd əkəni, sığ hırd bəka çı sıği səy! Kəsək daşı əzə bilməz, daş əzər daşın başını!
Arşiyə kəşi bə qiy ebəğanden! Sınmış qolu boyundan asarlar!
Arzıni zəminədə niyo kardə, otəşi sımonədə! Darını torpaqda gizlədir, odu samanlıqda!
Asp eğandə pambəsə, hə eğandə zambəsə. At sahibini pambıq üstə salar, eşşək daş üstünə.
Aspi ovisə barde bəzneş, bəy de zuy ov peşomovne nibəzneş. Atı güclə suya aparsan da, ona güclə su içirdə bilməzsən!
Aspi ğətı zande, əslış ğədi ğande! At qatır doğdu, əslini bədnam elədi.
Astovon aşmarde bəbe, nomerdi bədə əməlon ne. Ulduzları saymaq olar, namərdin pis əməllərini yox.
Aşığ heste: Mərəkə zındəni, məllo heste: hərəkə zındəni. Aşıq var: mərəkə (toy) bilməz, molla var: hərəkə (nöqtə-vergül) bilməz.
Avə kuto beşə həşi, rubəndi kuto beşə dıjmon-odəmi ve bəsute! Buludun arxasından çıxan günəş, yaşmağın arxasından çıxan söyüş adamı çox yandırar.
Aybəjor be-səkuəjorən be. Eyibli (Eybəcər) idi-başıqaxınclı da oldu.
Aybəjor çonəy bəka, nibəzne çoknəy bəka! Eyibli (Eybəcər) heçə danışar, bilməz necə danışar.
Aybəjorə koy de eparçıne niyo əbıni karde. Eyibli (Eybəcər) işi ört-bastır etməklə gizlətmək olmaz.
Az həxiku sıxan kardəm, əv vote: cır şe, kask oməy. Mən haqqdan danışıram, o deyir: şor getdi, kask gəldi. (kask-xususi ağartı növüdür)
Az bə xoto bımandom, tı bə bəji, bomı həyf-doğe bəbaş ruji... Mən xatirələrdə qalım, sən sağ-salamat, əlbət bir gün mənim üçün heyfsilənərsən...
Az dıven kardeədə, tı moğnəlizo tojə beşdəbiş. Mən əkin-biçin edəndə, sən yumurta qabığından təzə çıxırdın.
 • Ağac vərzinə yıxılar. — Do bəştə vərz bəqıne.
 • Ağıllıynan daş daşı, nadanla çörək yemə. — De ağılmandi sığ bıkırın, de nodoni nun məhə.
 • Axmaq siçanın quyruğuna xına qoyar. Səfe bə morə dumi xıynə bəno.
 • Ayını, meymunu və farsı şəhərə buraxsan, xaraba qalacaq.
Talışca Azərbaycanca tərcüməsi
Baxş kardiyədə, Xıdo yodo beməkə! Pay verəndə Allahı yaddan çıxarma!
Baxşə de xəlvori, hisob de mısğoli! Pay-puş kisəylə, haqq-hesab qramla.
Bandi bə dim pobənd ni, bı dimən əvənd-rəvənd ni. Dağın o üzündə ayağı bənd alan yox, bu üzündə səs-səmir yox.
Bandi sə hırədə bənin! Dağ başı dumanda gərək!
Be pul mande bevəci, pul bə vaxti şoy-voysə ve tınde. Pulsuzluq dərdi, pulluluq vaxtının sevincindən tünddür.
Bə həşi-oşım peqardə. Aya-günəşə dönüb.
Bekorə mandesə, bışi bo dışmeni bır bıkırın! Bekar qalmaqdansa, get düşmənə tikan daşı!
Bemaş bə kə dənibərəse, səğır bə pə dənibərəse. Evdarlığı olmayan ev nədir bilməz, yetim ata nədir bilməz.
Bemaşə jeni kə bənəy bebınə dizə bəbe, dəvlət çokono bome, çoko bəşe... Evdarlığı olmayan qadının evi dibi olmayan qazan kimidir, var-dövlət necə gələr, necə gedər...
Bemaşi ğəzənc arzın bəbe, anboş səvəx. Evdarlığı olmayanın qazancı darı, anbarı səbət olar.
Beovand bə dızdi şiədə ovşım bebəşe. Uğursuz oğurluğa gedəndə ay doğar.
Beovand bə band ro qəte, bandiən hıri qəte. Bədbəxt dağa yola düşdü, dağı da duman aldı.
Besoybə hi həşi çoştoni şor bəbe. Yiyəsiz bağ günün günorta çağı xar olar.
Beşuə jen ( vevə jen), be ləğomə aspe... Ərsiz qadın yüyənsiz kəhərdir...
Bə həyış zu əvışkni, paləni bəkue. Eşşəyə gücü çatmaz, çulunu döyər.
Bə həyşon vote mərifət nışondə, binoş kay xılart harde. Ulağa dedilər: mərifətini göstər, ağnamağa başladı...
Bə xəlxi moli çaş səvəy çaşi lo bebəka. Xalqın malına göz dikənin gözünü qarğa oyar.
Bə xəlxi peəsıri xəlk bə şoxə pitkə pebəqəte. Xalqa lağ edəni, xalq masqaraya qoyar.
Bə kori sə pokun qıne, vote: çı tap-tupe? Karın başına əmud dəydi, dedi: nə səs-küydür?
Bə koyı dastı noy, dasto mənə! İşə ki, əl qoydun, əldən qoyma!
Bə kuə aspi peənışt roy ikəmə bəşe. Kor ata minən yolu birtərəfli gedər.
Bıdən bəhəm, edən bıhıtım, ıştə coni oğətom! Verin yeyim, örtün yatım, canımı qoruyum!
Bıhdon bıvot bə bərəvud (cəhəndım) bəşe, duəvojiən budi ıştə hile bədo. Böhtan deyən cəhənnəmə gedər, yalançını da dalınca çağırar.
Bıhırom bəlo, nıhırom bəlo... Alsam da qadadır, almasam da...
Bıjən-bıjən eqıne, bıvit çiç kardə məşo? Vurhavur düşdü, qaçan neyləyir çarığın?
Bıvindi çaşi ku məkə, bıdızdi pusti lu bıkə! Görənin gözünü oyma, oğurlayanın dərisini soy!
Bıvitən Xıdo bə vanqe, sənıştən. Qaçan da Xudavəndi çağırır, qovan da.
Bıviti roy peməbır, bıqıni səy oməbır! Qaçanın yolunu kəsmə, yıxılanın başını!
Bıvot Xıdo niye, bıvotvon Xıdoye! Deyən Allah deyil ki, dedirtən Allahdır!
 • Çoxbilmiş çox çəkər. Veəzın ve bəkəşe.
 • Çox qarqış eliyən dua eşitməz. Ve nıfinəkə dıvo əməsni.
 • Çör-çöpün odunun közü olmaz. Çilə- çəvuşi otəşi zil əbıni.
 • Dəmirağacı özünə mamır dolaşdırar. Amburə do bəştə mambur pebəpuşte.
 • Dəyirman öz işində, çax-çax baş aparır. Osyovon ışdə koədəy, çəxçəxənə sə bardedə
 • Əziyyət çək ki, xeyirini görəsən. Cəfo bıkəş, səfo bıvind.
 • Göbəklə gələn əcəllə gedər. De niofə oməy de maqi bəşey.
 • İnsan çiy süd əmib, az onu cuşa gətir. İnsoni kolə şıt diyə, kam de huştə bə cuş biyə.
 • Kiminin əvvəli, kiminin axırı. Çiki sıftə, çiki oxoy.
 • Kor atı qorxudan təpik yeyər. Bo kuə aspi fuştə bıkə cıftə baha.
 • Kor odur ki, bir dənə quyuya iki dəfə düşər. Ku əve, bə i qılə çol dı kərə ebəqıne.
 • Köhnə qar çovğun gətirməz. Kanə voə şəpə əjənni.
 • Qar çox olan ili məhsul çox olar. Voə ve bə sori bar ve bəbe.
 • Qar dağa çıxdı, şirin oldu. Voə beşe bə band, şəkə be.
 • Lampa öz dibini işıqlandırmaz. Lampə ıştə poy ruşnə əkəni.

Ne atarsan aşına o da cıxar qaşığina. Çiç şobədoş bəçəy harde əvən bebeşe bəşdı nav

Dəyirman öz işində, çax-çax baş aparır. Osyovon ışdə koədəy, çəxçəxənə sə bardedə

Ortulu bazar dostlugu pozar. Niyo vıjor düstiyeti rınə bəkarde

 • Sınan qolun əziyyətini boyun çəkər. Arışiyə kəşi əzyəti qiy bəkəşe.
Talışca Azərbaycanca tərcüməsi
Bə şıli peməsır, Xıdo koy əbıni zıne! Şikəstə gülmə, Allahın işini bilmək olmaz!

== T == 'Qalın mətn Talıs Talış'