Azərbaycan atalar sözləri/Ö

O Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
P
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Öküz altında buzov axtarır.
 • Öküz cırıldamaqdan boyunduruq cırıldayır.
 • Öküz deyər: - Mən ağama nökərəm.
 • Öküz dəvəcan olanda, dəvə dağcan olar.
 • Öküz əhildəməkdən, boyunduruq əhildəyir.
 • Öküz kimi yeyir, dana kimi yatır.
 • Öküz olacaq dana bugündən bilinər.
 • Öküz öldü, ortaq ayrıldı.
 • Öküz ölər gönü qalar, igid ölər ünü qalar.
 • Öküz ölməyincə inəyə qiymət olmaz.
 • Öküz özünə yonca əkəndə başı ağrıyar.
 • Öküzlüyə gön borc verərlər.
 • Öküzü buynuzundan, adamı sözündən tutarlar.
 • Öküzü durğuzub altından buzov istəməzlər.
 • Öküzü olana borc gön verərlər.
 • Öküzü ölənə yol göstərən çox olar.
 • Öküzün böyüyü pəyədə qalıbdır.
 • Öküzün cütə getməyəni ətlik adına satılar.
 • Öküzün qaşqasını döyərlər.
 • Öküzün qocalanı dana-buzova qoşular.
 • Öl mənim üçün, ölüm sənin üçün.
 • Ölçməmiş biçmə.
 • Öldü var, döndü yoxdur.
 • Öldürən ox, günahkar oxatan.
 • Öldürrəm deyəndən qorxma, ölləm deyəndən qorx.
 • Ölən canını qurtarır, vay qalanın halına.
 • Ölən görməyəcək, qalan görəcək.
 • Ölən ilə ölmək olmaz.
 • Ölən inək südlü olar.
 • Ölən kim, öldürən kim?
 • Ölən onlardan olsun, bel-kürək bizdən.
 • Ölən öldü, diriyə dirilik gərək.
 • Ölən öldü, vay dirinin halına.
 • Ölənin borcunu baqqal dirilərə yüklər.
 • Ölənin cibindən gedər.
 • Ölər, Koroğlu getməz bu yurddan.
 • Ölkə abad ikən dəyirman xaraba idi.
 • Ölkə ki var, onun qabağında şah da acizdir, gəda da.
 • Ölkə sahibsiz olmaz.
 • Ölkə yansa canı yanmaz.
 • Ölmə eşşəyim, ölmə, yaz gələr, yonca bitər.
 • Ölmə, itmə, qapımızdan getmə.
 • Ölmək istəyirsən, köç Mazandarana.
 • Ölmək ölməkdir, xırıldamaq nə deməkdir?!
 • Ölmək var, dönmək yoxdur.
 • Ölməz, itməz Xədicə, görər nəvə-nəticə.
 • Ölmüş aslandan diri köpək yaxşıdır.
 • Ölmüş ata yük çatmazlar.
 • Ölmüş dəvənin dərisi bir eşşəyə yükdür.
 • Ölmüş eşşək axtarır ki, nalını çəksin.
 • Ölmüş inək südlü olar.
 • Ölü aslanın saqqalını yolarlar.
 • Ölü bit deyil ki!.
 • Ölü bit deyiləm ki, dırnaq altında qalım.
 • Ölü cəhənnəmə, təki mollaya pul olsun.
 • Ölü dağı çəkilər, diri dağı çəkilməz.
 • Ölü dərdi dərd olmaz, haray dirinin dərdidir.
 • Ölü gör necə ölüdür, Əzrail də halına ağlayır.
 • Ölü kəfənsiz qalmaz.
 • Ölü kimdir ki, gorun söyən kim ola?!
 • Ölü kimi ölginən, mürdəşir kimi yuyum.
 • Ölü kimi yatır.
 • Ölü qəbristandan qayıtmaz.
 • Ölü öldü, diriyə dirilik gərək.
 • Ölü yerdə qalmaz.
 • Ölüb ağlayanı yoxdur.
 • Ölüb ölümdən qayıdıb.
 • Ölüdən pay umur.
 • Ölüdən şeytan da əl çəkib.
 • Ölüm-dirim bizim üçündür.
 • Ölüm gələndə "gəlirəm" deməz.
 • Ölüm haqq, miras halal.
 • Ölüm haqqdan, kəfən Məmməd Cəfər bəydən.
 • Ölüm haqqdır.
 • Ölüm qaş ilə göz arasındadır.
 • Ölüm var ki, həyat qədər dəyərli, həyat var ki, ölümdən də betərdir.
 • Ölüm var ölüm kimi, ölüm var zülüm kimi.
 • Ölümdən başqa hər şeyə çarə var.
 • Ölümə çarə yoxdur.
 • Ölümə gedən gəldi, pula gedən gəlmədi.
 • Ölülər elə bilir, dirilər halva yeyir.
 • Ölümü görəcəksən ki, bayılmağa da razı olasan.
 • Ölümün atı çaparaq olar.
 • Ölünü öz xoşuna qoysan, vurar kəfəni batırar.
 • Ölünü özbaşına qoysan, şıllaq atar, kəfəni çırar.
 • Ölünü vaxtında ağla, el gələr tünlük olar.
 • Ölünün böyüyü kiçiyi olmaz.
 • Ölünün dalınca danışmazlar.
 • Ölünün vəsiyyəti özü ilə gedər.
 • Ölürsə yer bəyənsin, qalırsa el bəyənsin.
 • Ölüsü bir gün şivəni min gün.
 • Ölüsü olan bir gün ağlar, dəlisi olan hər gün.
 • Ölüsü olən kiridi, yasa gələn kirimədi.
 • Ölüyə də yiyə lazımdır, diriyə də.
 • Ömrün bərəkəti yaxşı əməl ilədir.
 • Ömrünə qəbalə alıb.
 • Ömür bir iynədir, sapı çox qısa.
 • Ömür boyu lampa qayırdım, hələ də qaranlıqda qalmışam.
 • Ömür deyir qocalmışam, ürək deyir: - yaşa hələ.
 • Ömür edən yaşa dolar.
 • Ömür qarısa da, könül qarımaz.
 • Ömür vəfasızdır, bizi tərk edir.
 • Ömürlər örtülüdür, həm qocaya, həm cavana.
 • Ördək ətin, qaz ətin, yeyən bilər ləzzətin.
 • Ördək gəlib qaz olmaz, gəlin gəlib qız olmaz.
 • Ördək qaz yerişi yeriyəndə paçası aralı qalar.
 • Ördək öldü - qaz qaldı, sim qırıldı - saz qaldı.
 • Ördəkdən qaz yerişi tələb eləmək olmaz.
 • Ördəyi bağlamağa ipək gərək, yar ilə oynamağa ürək gərək.
 • Ördəyi su ilə qorxutmazlar.
 • Örkən nə qədər uzun olsa, yenə dolanar doğanaqdan keçər.
 • Örkən üstə darı səpib.
 • Örtülü bazar - dostluğu pozar.
 • Örtülü süfrənin bir eybi var, açıq süfrənin min eybi.
 • Ötüb keçən ömürdür, qocalan insan.
 • Övlad ata-ananın ürəyidir.
 • Övlad bir turş almaya bənzər, yeyənin dişi qamaşar, yeməyənin könlü istər.
 • Övlad can yanğısıdır.
 • Övlad insanın məbədidir.
 • Övlad ki var, nəvə - məğz badamdır.
 • Övlad könül meyvəsidir.
 • Övlad pəncərədən düşən işıqdır.
 • Övlad sərmayədir.
 • Övlad tapılar, ata-ana tapılmaz.
 • Övlad ya ataya oxşar, ya anaya.
 • Övladda atadan nişanə olmalıdır.
 • Övladda nəvə, dövlətdə dəvə.
 • Öyrənən ağız çərəzsiz qalmaz.
 • Öyrənməyə ar olmaz.
 • Öyüdü anlayana verərlər.
 • Öyündə yox urvalıq, könlündən keçir koyxalıq.
 • Öz adını özgələrə qoyma.
 • Öz ağam, öz qulum.
 • Öz ağlını özgə ağlına vermə.
 • Öz anasını sevən, özgə anasını söyməz.
 • Öz anasını sevməyən, özgə anasını sevməz.
 • Öz arşını ilə ölçür.
 • Öz atının noxtasından yapış.
 • Öz ayağı ilə ölümə gedir.
 • Öz ayağı ilə sallaqxanaya gedir.
 • Öz bəxtindən küs.
 • Öz burnundan uzağı görmür.
 • Öz çörəyini özgə süfrəsində yemə.
 • Öz çulunu sudan çıxarda bilmir.
 • Öz daş - tərəzisi ilə çəkir.
 • Öz duzunuzla yeyin.
 • Öz evimin nökəriyəm, özgə evinin-ağası.
 • Öz evində öz başını bağlaya bilmir, özgə evində gəlin başı bağlayır.
 • Öz eybini bilməmiş, özgəyə rişxənd eləmə.
 • Öz əli ilə öz ayağına balta çalır.
 • Öz əli ilə öz gözünü çıxarır.
 • Öz əli ilə özünə quyu qazır.
 • Öz əlim, öz başım.
 • Öz gözündə bayquşun balası tavus quşundan da gözəldir.
 • Öz gözündə tiri görmür, özgə gözündə qıl axtarır.
 • Öz ipini özü eşir.
 • Öz işini özün gör.
 • Öz kölgəsindən uzağı görmür.
 • Öz kövşənində otla.
 • Öz kövşənində otlayan mal ac qalmaz.
 • Öz qabağından ye.
 • Öz qədrini bilməyənin qədrini özgəsi də bilməz.
 • Öz quru çörəyim özgənin plovundan yaxşıdır.
 • Öz oduna da məni yandırma.
 • Öz örüşündə Muradalı da bəydir.
 • Öz örüşündə otlayan mal ac qalmaz.
 • Öz-özünü bəyənən ağam vay!...
 • Öz rahatlığını istə.
 • Öz rahatlığını istə, özgənin narahatlığını istəmə.
 • Öz səsi özünə xoş gəlir.
 • Öz sözü ilə tutulur.
 • Öz sözünü eşit, özgə sözünü danışanda.
 • Öz sözünü özgənin ağzından danışma.
 • Öz ssözünü özün danış.
 • Öz yağı öz başına.
 • Özgə ağzına baxan ac qalar.
 • Özgə atına minən tez düşər.
 • Özgə bağından gül dərməzlər.
 • Özgə buzovu çatı qırar.
 • Özgə buzovunu güdənin çatısı əlində qalar.
 • Özgə evində kovxalıq etmə.
 • Özgə evində qonaqdan borc istəməzlər.
 • Özgə evində tülküdür, öz evində aslan.
 • Özgə əli ilə ilan tutur.
 • Özgə əlində kömbə böyük görünər.
 • Özgə gözü yaxşı görər.
 • Özgə kisəsindən pul bağışlamazlar.
 • Özgə qapısını bağlı istəyənin öz qapısı bağlı qalar.
 • Özgə malına dəymə, özününü bərk saxla.
 • Özgə malına göz tikən malsız-davarsız qalar.
 • Özgə özgənin namazını dəstəmazsız qılar.
 • Özgə özgənin ölüsün holavarnan ağlar.
 • Özgə plovundan bizim şorba yaxşıdır.
 • Özgə uşağından oğul olmaz.
 • Özgə yerin halvasını hövla ilə çalarlar.
 • Özgənin qarğası özgəyə qırğı görünər.
 • Özgənin malı-mülkü, bizim də Qənbərimiz.
 • Özgənin sözünü özgəyə deməyə nə var?
 • Özgəyə bel bağlama.
 • Özgəyə it hürər, bizə Mazandaran çaqqalı.
 • Özgəyə kömək et, sənə də kömək edərlər.
 • Özgəyə quyu qazan özü düşər.
 • Özgəyə ümid olanac qalar.
 • Özgəsinə göz qoyan özünkünü itirər.
 • Özü balaca, sözü böyük.
 • Özü bişirib, özü yeyir.
 • Özü danışar, özü də qulaq asar.
 • Özü deyir, özü də gülür.
 • Özü eşşək, tükü məxmər.
 • Özü etdi özünə, külü tökdü gözünə.
 • Özü ədalətli olanın qazıya ehtiyacı olmaz.
 • Özü əkir, özü də biçir.
 • Özü getdi, sözü qaldı.
 • Özü kəsir, özü də tikir.
 • Özü qazanmayan mal qədri bilməz.
 • Özü qoca olsa da, könlü cavandır.
 • Özü ölçür, özü biçir.
 • Özü öz ağasıdır.
 • Özü özünə eyləyənə çarə yoxdur.
 • Özü özünə elədiyini, el yığıla eyləyə bilməz.
 • Özü özünə qəbir qazır.
 • Özü üçün əriştə kəsə bilmir, özgəyə umac ovur.
 • Özü üçün yatır, özgələr üçün yuxu görür.
 • Özü üçün yeyir, özgəsinə minnət qoyur.
 • Özü yazır, özü oxuyur.
 • Özü yeməz, özgəyə də verməz.
 • Özü yəhər qaşında, gözü ocaq başında.
 • Özü yıxılan ağlamaz.
 • Özü yıxılan özü də qalxar.
 • Özüm qoturam, keçim ki qotur deyil.
 • Özüm qürbətdəyəm, gözüm vətəndə.
 • Özüm öz ağamam.
 • Özüm özümə elədim, külü gözümə elədim.
 • Özümə yer eylərəm, gör bir sənə nə eylərəm.
 • Özümüz bir şey deyilik, adımız təbildə döyülür.
 • Özümüz evdə, sözümüz çöllərdə.
 • Özün burda qalansan?
 • "Özün bil"lə qal olmaz.
 • Özün bişirdin özün də dad.
 • Özün etdin özünə, külü səpdin gözünə.
 • Özün fil olsan da, qarışqanı yaddan çıxartma.
 • Özün üçün yatıb, özgələr üçün yuxu görmə.
 • Özündə olmayanda qonşuya gedərsən, qonşuda olmayanda hara gedərsən?
 • Özündən böyüyə qabarma, bəlkə atandır.
 • Özündən dövlətli ilə ayaq çəkmə.
 • Özündən güclü ilə vuruşma.
 • Özündən qolu güclüyə rast gəlməmisən.
 • Özündən yuxarı baxanda, özündən aşağı da bax.
 • Özünə baxma, sözünə bax.
 • Özünə bir iynə, yoldaşına çuvalduz.
 • Özünə düşmən öz dostunu itirəndir.
 • Özünə hörmət qoymayan, özgəyə də hörmət qoymaz.
 • Özünə qıymadığını, özgəyə də qıyma.
 • Özünə umac ova bilmir, özgəyə əriştə kəsir.
 • Özünə yeyər, özgəyə minnət qoyar.
 • Özünü alim istəyən, cahildən uzaq olar.
 • Özünü atan da birdir, özünü dartan da.
 • Özünü atan dizinə döyər.
 • Özünü başqasına nərdivan eləmə.
 • Özünü böyük göstərmək kiçikliyin ən kiçiyidir.
 • Özünü gözə soxur.
 • Özünü günə verir.
 • Özünü qələmə verən axmaqdır.
 • Özünü öyən dizini döyər.
 • Özünü tanımayan Allahını da tanımaz.
 • Özünü tülkülüyə qoyub.
 • Özünün yavan çörəyi özgənin plovundan yaxşıdır.
 • Özünü yorulmuş bilsən, yoldaşını ölmüş bil.

İstinadlar

redaktə