Azərbaycan atalar sözləri/Ö

 • Öküz altında buzov axtarır.
 • Öküz cırıldamaqdan boyunduruq cırıldayır.
 • Öküz dəvəcan olanda, dəvə dağcan olar.
 • Öküz öldü, ortaq ayrıldı.
 • Öküz ölər gönü qalar, igid ölər ünü qalar.
 • Öküz ölməyincə inəyə qiymət olmaz.
 • Öküzlüyə gön borc verərlər.
 • Öküzü buynuzundan, adamı sözündən tutarlar.
 • Öküzü durğuzub altından buzov istəməzlər.
 • Öküzü olana borc gön verərlər.
 • Öküzü ölənə yol göstərən çox olar.
 • Öküzün böyüyü pəyədə qalıbdır.
 • Öküzün cütə getməyəni ətlik adına satılar.
 • Öküzün qaşqasını döyərlər.
 • Öküzün qocalanı dana-buzova qoşular.
 • Öl mənim üçün, ölüm sənin üçün.
 • Öldü var, döndü yoxdur.
 • Öldürən ox, günahkar oxatan.
 • Öldürrəm deyəndən qorxma, ölləm deyəndən qorx.
 • Ölən canını qurtarır, vay qalanın halına.
 • Ölən görməyəcək, qalan görəcək.
 • Ölən ilə ölmək olmaz.
 • Ölən inək südlü olar.
 • Ölən kim, öldürən kim?
 • Ölən onlardan olsun, bel-kürək bizdən.
 • Ölən öldü, diriyə dirilik gərək.
 • Ölən öldü, vay dirinin halına.
 • Ölənin borcunu baqqal dirilərə yüklər.
 • Ölər, Koroğlu getməz bu yurddan.
 • Ölmə eşşəyim, ölmə, yazgələr yonca bitər.
 • Ölmək istəyirsən, köç Mazandarana.
 • Ölmək ölməkdir, xırıldamaq nə deməkdir?!
 • Ölmək var, dönmək yoxdur.
 • Ölməz, itməz Xədicə, görər nəvə-nəticə.
 • Ölmüş aslandan diri köpək yaxşıdır.
 • Ölmüş dəvənin dərisi bir eşşəyə yükdür.
 • Ölmüş eşşək axtarır ki, nalını çəksin.
 • Ölmüş inək südlü olar.
 • Ölü dağı çəkilər, diri dağı çəkilməz.
 • Ölü dərdi dərd olmaz, haray dirinin dərdidir.
 • Ölü kimi ölginən, mürdəşir kimi yuyum.
 • Ölü öldü, diriyə dirilik gərək.
 • Ölüdən pay umur.
 • Ölüdən şeytan da əl çəkib.
 • Ölüm-dirim bizim üçündür.
 • Ölüm haqq, miras halal.
 • Ölüm qaş ilə göz arasındadır.
 • Ölüm var ölüm kimi, ölüm var zülüm kimi.
 • Ölümdən başqa hər şeyə çarə var.
 • Ölümə çarə yoxdur.
 • Ölülər elə bilir, dirilər halva yeyir.
 • Ölümü görəcəksən ki, bayılmağa da razı olasan.
 • Ölümün atı çaparaq olar.
 • Ölünü öz xoşuna qoysan, vurar kəfəni batırar.
 • Ölünün böyüyü kiçiyi olmaz.
 • Ölünün dalınca danışmazlar.
 • Ölünün vəsiyyəti özü ilə gedər.
 • Ölürsə yer bəyənsin, qalırsa el bəyənsin.
 • Ölüsü olan bir gün ağlar, dəlisi olan hər gün.
 • Ölüsü olən kiridi, yasa gələn kirimədi.
 • Ömür qarısa da, könül qarımaz.
 • Ördək qaz yerişi yeriyəndə paçası aralı qalar.
 • Örkən nə qədər uzun olsa, yenə dolanar doğanaqdan keçər.
 • Örtülü bazar - dostluğu pozar.
 • Övlad ata-ananın ürəyidir.
 • Övlad bir turş almaya bənzər, yeyənin dişi qamaşar, yeməyənin könlü istər.
 • Övlad can yanğısıdır.
 • Övlad insanın məbədidir.
 • Övlad kivar, badamdır, nəvə məğzbadamdır.
 • Övlad könül meyvəsidir.
 • Övlad pəncərədən düşən işıqdır.
 • Övlad sərmayədir.
 • Övlad tapılar, ata-ana tapılmaz.
 • Övlad ya ataya oxşar, ya anaya.
 • Övladda atadan nişanə olmalıdır.
 • Övladda nəvə, dövlətdə dəvə.
 • Öyrənən ağız çərəzsiz qalmaz.
 • Öyrənməyə ar olmaz.
 • Öyüdü anlayana verərlər.
 • Öyündə yox urvalıq, könlündən keçir koyxalıq.
 • Öz adını özgələrə qoyma.
 • Öz ağam, öz qulum.
 • Öz ağlını özgə ağlına vermə.
 • Öz anasını sevən, özgə anasını söyməz.
 • Öz anasını sevməyən, özgə anasını sevməz.
 • Öz arşını ilə ölçür.
 • Öz atının noxtasından yapış.
 • Öz bəxtindən küs.
 • Öz çörəyini özgə süfrəsində yemə.
 • Öz daş - tərəzisi ilə çəkir.
 • Öz evimin nökəriyəm, özgə evinin-ağası.
 • Öz evində öz başını bağlaya bilmir, özgə evində gəlin başı bağlayır.
 • Öz əlim, öz başım.
 • Öz əliylə öz ayağına balta çalır.
 • Öz gözündə bayquşun balası tavusdan gözəldir.
 • Öz gözündə tiri görmür, özgə gözündə qıl axtarır.
 • Öz ipini özü eşir.
 • Öz qədrini bilməyənin qədrini özgəsi də bilməz.
 • Öz quru çörəyim özgənin plovundan yaxşıdır.
 • Öz- özünü bəyənən ağam vay!...
 • Öz səsi özünə xoş gəlir.
 • Öz yağı öz başına.
 • Özgə ağzına baxan ac qalar.
 • Özgə atına minən tez düşər.
 • Özgə bağından gül dərməzlər.
 • Özgə buzovu çatı qırar.
 • Özgə buzovunu güdənin çatısı əlində qalar.
 • Özgə evində qonaqdan borc istəməzlər.
 • Özgə evində tülküdür, öz evində aslan.
 • Özgə əli ilə ilan tutur.
 • Özgə əlində kömbə böyük görünər.
 • Özgə gözü yaxşı görər.
 • Özgə kisəsindən pul bağışlamazlar.
 • Özgə qapısını bağlı istəyənin öz qapısı bağlı qalar.
 • Özgə malına göz tikən malsız-davarsız qalar.
 • Özgə özgənin namazını dəstəmazsız qılar.
 • Özgə özgənin ölüsün holavarnan ağlar.
 • Özgə plovundan bizim şorba yaxşıdır.
 • Özgə uşağından oğul olmaz.
 • Özgənin qarğası özgəyə qırğı görünər.
 • Özgənin sözünü özgəyə deməyə nə var?
 • Özgəyə bel bağlama.
 • Özgəyə it hürər, bizə Mazandaran çaqqalı.
 • Özgəyə quyu qazan özü düşər.
 • Özgəyə kömək et, sənə də kömək edərlər.
 • Özgəsinə göz qoyan özünkünü itirər.
 • Özü balaca, sözü böyük.
 • Özü bişirib, özü yeyir.
 • Özü danışar, özü də qulaq asar.
 • Özü deyir, özü də gülür.
 • Özü eşşək, tükü məxmər.
 • Özü etdi özünə, külü tökdü gözünə.
 • Özü ədalətli olanın qazıya ehtiyacı olmaz.
 • Özü əkir, özü də biçir.
 • Özü getdi, sözü qaldı.
 • Özü kəsir, özü də tikir.
 • Özü qazanmayan mal qədri bilməz.
 • Özü qoca olsa da, könlü cavandır.
 • Özü ölçür, özü biçir.
 • Özü öz ağasıdır.
 • Özü özünə eyləyənə çarə yoxdur.
 • Özü özünə elədiyini, el yığıla eyləyə bilməz.
 • Özü özünə qəbir qazır.
 • Özü üçün əriştə kəsə bilmir, özgəyə umac ovur.
 • Özü üçün yatır, özgələr üçün yuxu görür.
 • Özü üçün yeyir, özgəsinə minnət qoyur.
 • Özü yazır, özü oxuyur.
 • Özü yeməz, özgəyə də verməz.
 • Özü yəhər qaşında, gözü ocaq başında.
 • Özü yıxılan ağlamaz.
 • Özü yıxılan özü də qalxar.
 • Özüm qoturam, keçim ki qotur deyil.
 • Özüm qürbətdəyəm, gözüm vətəndə.
 • Özüm öz ağamam.
 • Özüm özümə elədim, külü gözümə elədim.
 • Özümə yer eylərəm, gör bir sənə nə eylərəm.
 • Özümüz evdə, sözümüz çöllərdə.
 • Özün bilən yaxşıdır.
 • Özün etdin özünə, külü səpdin gözünə.
 • Özün fil olsan da qarışqanı yaddan çıxartma.
 • Özündən güclü ilə vuruşma.
 • Özündən qolu güclüyə rast gəlməmisən.
 • Özündən yuxarı baxanda, özündən aşağı da bax.
 • Özünə baxma, sözünə bax.
 • Özünə bir iynə, yoldaşına çuvalduz.
 • Özünə düşmən öz dostunu itirəndir.
 • Özünə hörmət qoymayan, özgəyə də hörmət qoymaz.
 • Özünə qıymadığını, özgəyə də qıyma.
 • Özünə umac ova bilmir, özgəyə əriştə kəsir.
 • Özünə yeyər, özgəyə minnət qoyar.
 • Özünü alim istəyən, cahildən uzaq olar.
 • Özünü başqasına nərdivan eləmə.
 • Özünü tanımayan Allahını da tanımaz.
 • Özünün yavan çörəyi özgənin plovundan yaxşıdır.
 • Özünü yorulmuş bisən, yoldaşını ölmüş bil.