Azərbaycan atalar sözləri/Y

V Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
Z
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Ya bil, ya da biləndən soruş.
 • Ya bir yol tap, ya bir yol aç, ya da yoldan çəkil.
 • Ya bu dəvəni güdməli, ya da bu diyardan getməli.
 • Ya dağ ətəyində, ya bəy ətəyində.
 • Ya dalına min, ya da dalına mindir.
 • Ya dəvə ölər, ya dəvəçi, ya da üstündəki hacı.
 • Ya keçəl Həsən, ya da Həsən keçəl.
 • Ya qarnımda, ya könlümdə.
 • Ya lələ şələni basar, ya şələ - lələni.
 • Ya unçu ölər, ya dəyirmançı.
 • Ya vəlvələdən, ya zəlzələdən.
 • Ya zatdan, ya süddən.
 • Yabılarda qotur yabı mərd olar, yorulanda yiyəsinə dərd olar.
 • Yabıya tumar eləsən şıllaq atar.
 • Yad gəlib aşna olunca, aşna - yar əldən gedər.
 • Yad itin quyriuğu qısılı olar.
 • Yada arxa verən tək qalar.
 • Yaddan yoldaş olunca, qardaş əlindən gedər.
 • Yaxşı arvad ərini bəy eylər, yaman arvad - zay.
 • Yaxşı arvadlı ev cənnətdir.
 • Yaxşı at köhnə çulun altında da bilinər.
 • Yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz.
 • Yaxşı at yemini artırar, yaman at - qamçısını.
 • Yaxşı at yemin artırar, pis at qamçısın.
 • Yaxşı ata bir qamçı, yaman ata min qamşı.
 • Yaxşı atadan pis oğul?!
 • Yaxşı atları yaxşı kişilər minib getdilər.
 • Yaxşı bez arşınsız da satılar.
 • Yaxşı demişlər: Hər şeyin xiridarı gərəkdir!
 • Yaxşı dost qardaşdan əzəldir.
 • Yaxşı dost yaman gündə məlum olar.
 • Yaxşı gündə düşmən gələr dost olar, igid odur yaman gündə dayansın.
 • Yaxşı gündə yad yaxşı, yaman gündə vay qardaş.
 • Yaxşı igid dayısına çəkər, xanım qız bibisinə.
 • Yaxşı iş heykəl kimidir, hər yerdən görünür.
 • Yaxşı it ələ düşməz.
 • Yaxşı qəssab ətin yaxşısını axıra saxlar.
 • Yaxşı qızdan yaxşı gəlin olar.
 • Yaxşı niyyət yarım dövlət deməkdir.
 • Yaxşı olanda "xanım elədi", pis olanda "kəniz elədi" deyərlər.
 • Yaxşı olsa ağadan, pis olsa nökərdəndir.
 • Yaxşı, yaman - keçdi karvan.
 • Yaxşılıq düşməni də adama dost edər.
 • Yaxşılıq istəyən qabaqcadan behin verməlidir.
 • Yaxşılıq yerdə qalmaz.
 • Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir, yamanlığa yaxşılıq nər kişinin işidir.
 • Yağ yağ üstə gedər, yarma yavan qalar.
 • Yağ yeyən it tükündən məlum olar.
 • Yağıdan qalanı yağmur apardı.
 • Yağış ilə yer göyərər, alqış ilə ər öyünər.
 • Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük.
 • Yağışdan qaçan doluya düşər.
 • Yağlı əlin var sürt öz başına.
 • Yağmadı yağış, bitmədi qamış.
 • Yamanlığa yaxşılıq nər kişinin işidir.
 • Yalan ayaq tutar, ancaq yeriməz
 • Yalan elə bağırdı ki, sanki, doğrudur
 • Yalanla dünyanı dolanmaq olar, amma geri dönmək olmaz.
 • Yalançı çox yanılar.
 • Yalançının dili topuq vurar.
 • Yalançının evi yandı, heç kəs ona inanmadı.
 • Yalançının ipi ilə quyuya düşən quyuda qalar.
 • Yalançının şahidi yanında olar.
 • Yanan yerdən tüstü çıxar.
 • Yandırdığın yovşan, ağlatdığın - dovşan.
 • Yanlış hesab Bağdaddan qayıdar. [1]
 • Yar yarı görər, ürəyi odlanar. [2]
 • Yarpaq altda gəzəndir.
 • Yazda çalan qışda oynar.
 • Yel aparan yelinki, Yerdə qalan mənimki.
 • Yemə namərd çörəyini, axırda başına vurar.
 • Yeməyin qulu, işləməyin xəstəsi.
 • Yeməyini yalqız yeyən yükü özü qaldırar.
 • Yersiz danışmaqdan lallıq yaxşıdır.
 • Yersiz danışmaqdan yerli gəyirmək yaxşıdır.
 • Yetim əlində qoğal əcaib.
 • Yıxılan yıxılana yoldaş olar.
 • Yıxılanı vurmazlar.
 • Yıxılanın dostu olmaz.
 • Yırtıcı aslan zülmkar şahdan yaxşıdır.
 • Yırtıcı quş dimdiyindən bəllidir.
 • Yırtıcı quşun ətin yeməzlər.
 • Yırtıcı quşun ömrü az olar.
 • Yoxdan yer də bezardır, göy də.
 • Yoxsul arpa tapar, saxlamağa yer tapmaz.
 • Yoxsul, oduna da yoxsul, suya da yoxsul?!
 • Yoxsul öz vilayətində qəribdir.
 • Yoxsulluq ilə qocalıq düşüb bir yerə.
 • Yoxsulluq varlılıqdan yaxşıdır.
 • Yoxsulluğa düşməyən varlılığın qədrini bilməz.
 • Yoxsulun dili gödək olar.
 • Yoxsulun evində dəmir tapılmaz, itinin adını gümüş qoyar.
 • Yoxsulun əlacı ağlamaqdır.
 • Yoxsulun sərmayəsi gözünün yaşıdır.
 • Yol həmişə bostan qırağından düşməz.
 • Yol ilə gedən yorulmaz.
 • Yol yolu tapar, dəvə - kolu.
 • Yola çıxan yolda qalmaz.
 • Yolda qal, yoldaşdan qalma.
 • Yolda yoldaş, evdə qardaş.
 • Yoldan irəli - yoldaş, evdən irəli - qardaş.
 • Yoldaşı yolda tanı.
 • Yoldaşını bab elə, görən desin ha belə.
 • Yoldaşını mənə de, sənin kim olduğunu deyim.
 • Yorğanına bax, ayağını uzat.
 • Yovşan bəsləməklə çəmənzar olmaz.
 • Yovşan olub arxanda dovşan yatınca, palıd ol kölgəndə sürü yatsın.
 • Yumru qaya, yumru daş, keçəl baş.
 • Yumurta gətirmir, qayğanaq istəyir.
 • Yumurta toyuğun cəriməsidir.
 • Yumurtada tük bitməz.
 • Yumurtadan yun qırxır.
 • Yumurtana görə qaqqılda.
 • Yumurtanı halqadan keçirdir.
 • Yumurtlamadı, falını da yedi?!
 • Yumurtası tərs düşüb.
 • Yumşaq döşək salan, axırda quru yerdə yatar.
 • Yun darayaram, kələf olar, qız doğaram xələf olar.
 • Yunu var, ünü yox.
 • Yurd yeri - guman yeri.
 • Yurddan çıxsan da, eldən çıxma.
 • Yuvanı erkək quş tikər.
 • Yüz ölç, bir biç.
 • Yüyrək at özünə qamçı vurdurmaz.

İstinadlar

redaktə
 1. Atalar sözü:/ İ. Abbaslının redaktəsi ilə. Bakı: Öndər. 2004, s.264
 2. Atalar sözü. Bakı, 1985. səh.394