Udmurt atalar sözləriA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Adamı qırmanca öyrətməzlər.
 • Axşam düşündüyün işi səhər gör.
 • Ağacın gücü - köküylə, insanın gücü - dostları ilə bilinər.
 • Ağacların da hamısı düz boy atmır.
 • Ağıl ana südüylə verilməyincə, özgəsindən gözləmə.
 • Ağlamayan uşağa layla deməzlər.
 • Ağzından yağ tökülən kimi danışır.
 • Allah olmasa da yaşamaq olar.
 • Almanın bir çürüyü safları da çürüdür.
 • Anaları olmasa arılar pətəkdəcə ölər.
 • Ananın dili danlayır, ürəyi yanır.
 • Arılar da anasız yaşaya bilmirlər.
 • Arvadını döyən - özünü döyər.
 • Atanın da oğlu ol, elinin də.
 • Atəşə daş da dözməz, çatlar.
 • Atı dağa çıxanda tanıyırlar, dostu - bərkə düşəndə.
 • Atı fit çala-çala suvararlar, qonağı dillə yedirərlər.
 • Atı qırmacla yox, yulafla çaparlar.
 • Atın dörd ayağı var - oda büdrəyir; insanın bir dili var - necə də səhv etməsin.
 • Atın qiyməti yəhərinə görə deyil, insanın hörməti - paltarına görə.
 • Ayı gücü ilə dolanır, insan - ağlı ilə.
 • Bahadır özü ölür, şöhrəti yaşayır.
 • Bahar yenə qayıdır, amma deyilən sözü geri qaytara bilməzsən.
 • Balıq dərin yer axtarar.
 • Balığın səsi eşidilməz.
 • Başa ağıl gərəkdir, ağıla da baş.
 • Başın ağıla, ağlın başa ehtiyacı var.
 • Bəd xasiyyət - qocaldar, xoş xasiyyət - cavan saxlar. [1]
 • Bəd tərəfi düşünməsən, yaxşını da görməzsən.
 • Bərk qaçan at qoşquda çox qaça bilməz.
 • Bir gün tez əkən, bir həftə tez biçər.
 • Bir ildə iki dəfə yay olmur.
 • Burun iki göz arasında olsa da, oğru gəlsə, onu da oğurlar.
 • Camaat inanmayan adama inanmaq olmaz.
 • Canavar boğazdan yapışar.
 • Çay da öz otağını dəyişir.
 • Çınqı balacadır, odu - böyük.
 • Çöpçünün xoruzu da yumurtlar.
 • Çörək kürk deyil, amma qızındırır.
 • Çörək olmasa. ağılla qarın doymaz.
 • Çürük ağacın düyünü bərk olar.
 • Dadmadan, biskvitlərin dadını anlaya bilməyəcəksiniz.
 • Dağlar başı dumansız olmaz, insan başı - fikirsiz.
 • Deyingən adam bəhanə tapacaq.
 • Dəmirçinin əli qızıldır, şairin - sözü.
 • Dərd meşələrdə yox, adamlar arasında gəzir.
 • Dik sünbülün dəni olmaz.
 • Dil ilə görməkdənsə, əl ilə gör.
 • Dil sussa da, gözlər danışır.
 • Dilin büdrəyincə, ayağın büdrəsin.
 • Dilin sümüyü olmaz, xəyalın - intəhası.
 • Doğma dilini unudan, doğma anasını da unudar.
 • Donuz həmişə çirkab tapacaq.
 • Dost olan yerdə həsrət olmaz.
 • Dostsuz ziyafət də adamı darıxdırır.
 • Dostu bir ilə də tapmaq olmur, bircə dəqiqəyə incitmək olur.
 • Dostu qaranlıqda da səsindən tanımaq olar.
 • Dostu pulla almaq olmaz.
 • Dostu yemək başında yox, iş başında axtar.
 • Dostun gərək özündən yaxşı ola.
 • Dostun yaxşısı başa salır, yavası xəlvəti-xəlvəti ələ salır.
 • Dostunu da qoru, özün də məhv olma.
 • Dovşanın qorxanı köpəyin düz üstünə qaçar.
 • Durnabalığı öldü, dişləri qaldı.
 • El işləyəndə işlə, el gəzəndə gəz.
 • Eşqin ürəyə gəlməyi asandır, getməyi çətin.
 • Əgər qızıl yəhər atın belini sıyırırsa, onu da at yerə və yandır.
 • Əhval yaxşı olanda, iş də asan olur.
 • Əyilmiş boyuna minmək asandır.
 • Fikirləşəndə də, işləyəndə də tələsmə.
 • Fırtına qabağı meşə uğuldar.
 • Gecikən qarğa burnunu təmizlər.
 • Gərəkli daş ağır olmaz.
 • Göz görmür, ürək inanmır.
 • Göz qorxur, işi əl görür.
 • Gözəl gözəli tapar.
 • Gözlər uzağı görür, ağıl ondan da uzağı.
 • Günəş bir gündə iki dəfə çıxmır, insana həyat iki dəfə verilmir.
 • Günəş hər dəfə bir cür doğur.
 • Xəsis bazarda vicdanını da satar.
 • Xəsisin barmağından da qan çıxmaz.
 • Xəsisin söhbəti "yox"la qurtarar.
 • Haqq dağı da çevirər.
 • Haqq dəryanın dibində də olsa, üzə çıxar.
 • Haqqın yolu birdir, yalanınkı - cürbəcür.
 • Hamıya yuxarıdan aşağıya baxan özü alçaq olar.
 • Həqiqətdən (işıqdan) gizlənə bilməzsən.
 • Həm geyindir, həm yedirt, həm də acı sözünü eşit.
 • Hər şey köhnəlir, həqiqətdən başqa.
 • İncini dağda axtar, ağlı - xalqda.
 • İnsanı sözlə də öldürmək olar.
 • İstəkli dost yanına gedən yol uzaq da olsa, yaxın görünər.
 • İstiotu acılığına görə atmırlar.
 • İş qızıldan qiymətlidir.
 • İş yerində tərləsəniz , insanlar arasında məşhur olacaqsınız.
 • İşə hamıdan tez get, gec qayıt.
 • İşi-gücü olmayanın səhvi də olmaz.
 • İşsiz olan çörəksizdir.
 • İtə çomaq göstərməkdənsə, çörək göstər.
 • İtən qızılı tapmaq olar, itən vaxtı - yox
 • İtən qoyuna hər yerdə sahib tapılar.
 • İtəni göz yaşı ilə qaytarmaq olmaz.
 • İynə hara - ip də ora.
 • Kasıbın uşağı çox olar, varlının quzusu.
 • Kasıbın ürəyi kövrək olar.
 • Keşiş anbara dartar, keçi - zəmiyə.
 • Keşişin paltarının qolu gen olar, cibi - dərin.
 • Könlün olsa mümkün olmayanı da mümkün edərsən.
 • Külək dağı uçurur, söz xalqı qaldırır.
 • Külək haradan əsirsə, yağış da oradan olacaq.
 • Qarğa istəyir min dəfə qarıldasın nə xeyri, qaz bir dəfə qaqqıldayır - yaz gəlir.
 • Qarğanın uçmadığı yer qalmayıb, heç yerdə də onu qartal sayan olmayıb.
 • Qısqanc adamın gözü on iki olar.
 • Qoca qarğa boş yerə qarıldamaz.
 • Qonaqdan soruşma "sənə toyuq kəsim, yoxsa yox".
 • Qonşu dost olsa həmişə kömək istəmək olar.
 • Qoyun olsa, qurd tapılar.
 • Qurd həmişə ac olar.
 • Qurd qüvvətiylə, insan fəndiylə.
 • Ourdun göz yaşına inanma.
 • Qürbətdə səadət olmaz.
 • Mahnı oxumaq bir yerdə, danışmaq tək-tək yaxşıdır.
 • Məhəbbət ölümdən güclüdür.
 • Narahat ürəyi piy basmaz.
 • Nə qədər yuyunsan da sudan təmiz olmayacaqsan.
 • Nənənin özü dişsiz olsa da, sözü "dişli"dir.
 • Odu su ilə söndürmək olar, məhəbbəti heç nə ilə.
 • Oğlu olmayan bir dəfə ağlar, oğlu olan - on dəfə.
 • Oğlu olmayan yeddisini oğulluğa götürər.
 • Öz gücünə inanmırsansa - batdın.
 • Öz günahını özgənin boynuna atma.
 • Özgə ağlı ilə çox dolanmazsan.
 • Özgənin eybi güldürər, özününkü - ağladar.
 • Özgəyə gülmə, özün gülünc olarsan.
 • Özü aldadan özgələrə də inanmaz.
 • Özün dəryanın dibində olduqda dostu sahildən köməyə çağırma.
 • Palıd gec böyüyür, amma möhkəm olur.
 • Pis adamın öz-özündən də zəhləsi gedər.
 • Pis adamın ürəyi qara olar.
 • Saatın ayağı yoxdur, amma gedir.
 • Sağlam səhhət - sərvətdir.
 • Sağsağanla sığırçın bir yuvada yaşamaz.
 • Samanın qurusu sınar.
 • Savadsız adam - qanadsız quş.
 • Səadət göydən düşmür.
 • Səadət qocaya gecikməz, cavana tələsməz.
 • Səadət pəncərədən girir, dərd qapıdan.
 • Səadəti yorğan - döşəkdə gəzməzlər.
 • Səbr partlamadı, səbrsizlik partladı.
 • Səhv eləməyi bilirsən, düzəltməyi də bil.
 • Səmimi sözün hərarəti üç qış bəs elər.
 • Sirr sözü heç yastığa da etibar eləmə.
 • Siz taleyinizdən qaça bilməzsiniz.
 • Sınanmış dostla hər şeyi yarı bölmək olar, təkcə namusdan başqa.
 • Soxulcanın da ürəyi var.
 • Sürü böyük olanda qurddan da qorxusu olmaz.
 • Şərab olan yerdə şər olar.
 • Şərabın nəşəsi bir gecəlik olar, kədəri - bir həftəlik.
 • Şirini azca - azca yeyərlər.
 • Şum eləyəndə xışı əldən qoyma.
 • Taledən qaça bilməzsən.
 • Tarakanın tələsəni şorbaya düşər.
 • Tezdən ayılan sağsağan ac qalmaz.
 • Tək ağacı külək tez yıxar.
 • Tək arının balı çox olmaz.
 • Təklikdə bir bardaq sıyıq aşını yemək də çətin olur, birlikdə daşı da çevirmək asandır.
 • Təmiz işi natəmiz əllə görməzlər.
 • Tənbəl durduğu yerdə də yorulur.
 • Tənbəl həmişə ac olar.
 • Tənha ağacı külək yörğalayandaöz budaqları bir-birinə ilişər.
 • Təzə qaşıqla yeyilən şorba dadı gələr.
 • Torpaq yedirirsə də, özü də yemək istəyir.
 • Torpaqdan iyrənmə, torpaqda taxıl bitir.
 • Torpağın sahibi insandır.
 • Tülkü də toyuğun yanına yaltaq - yaltaq gedir.
 • Tülkünün quyruğu başından bahadır.
 • Udmurt dəyirmandan da mahnı ilə gələr.
 • Udmurtlar və marilər bir kökün rişələridir.
 • Ürək ağlayır, baş ağrayır.
 • Ürəyi oğurlanan qız səadət tapa bilməz.
 • Ürəyin odu var, tüstüsü yox.
 • Vaxtı at kimi dirəyə bağlamaq olmaz.
 • Vaxtında olunan bir kömək ikiqat kimidir.
 • Varlıdan istəmə, yoxsuldan istəmə.
 • Vurağan inək buynuzsuzunu doğar.
 • Yaxşı adamın kefi şərabsız da yaxşı olar.
 • Yaxşı arvad evin yarısıdır.
 • Yaxşı da olmaq olar, yaman da; varlı da olmaq olar, kasıb da - amma qonşusuz yaşamaq olmaz.
 • Yaxşı dostu olmayan özünün pis işlərini başa düşməz.
 • Yaxşı əhval - xoşbəxtliyin yarısıdır.
 • Yalan tək ayaq üstə durur, həqiqət - iki ayaq üstə.
 • Yalan və qorxaqlıq bir cibdə yerləşir.
 • Yalanla qorxu bir cibdə olar.
 • Yaltaq özü təzim umur.
 • Yamana uyma, yamana yaxşı ilə üstün gəl.
 • Yana sıçrayan talaşa düşdüyü yerdə tək qalar.
 • Yatmaqla ilham gəlməz.
 • Yeməyə gecik, əkinə gecikmə.
 • Yoxlamamış inanma.
 • Yol verən çoxdur, yemək verən yox.
 • Yolun kənarı var, nəhayəti - yox.
 • Yolun tanışı qısa görünər.
 • Yumulu ağıza milçək girməz.
 • Yava iş tüstü kimi uzağa yayılar.
 • Zəhmət hər cür möhnəti yox edə bilər.
 • Zəhmətdən gözəl kim nə tapdı?
 • Zəhməti sevəni hamı sevər.
 • Zəvzəyin dili döyənək olar.

İstinadlar

redaktə
 1. Aforizmlər və hikmətli sözlər. Bakı,2005