Azərbaycan atalar sözləri/H

G Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
X
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Həccə gedən gəldi, saca gedən gəlmədi.
 • Həcdən gələn mən, Məkkədən xəbər verən sən?
 • Hacət dedik, höcət demədik.
 • Hacı hacını Məkkədə görər.
 • Hacı hacını Məkkədə tapar, dərviş dərvişi təkyədə. [1]
 • Hacı Məkkəyə, dərviş təkyəyə.
 • Hacı saydığımızın xaçı qoltuğundan çıxdı.
 • Hacı yatmaz, yatarsa qalxmaz.
 • Hacılar Məkkəyə getdi - qapıları açıq qoyun, gəldilər - qapıları bağlayın.
 • Haqdan keçmək olmaz.
 • Haqq batil olmaz.
 • Haqq daşı ağır olar.
 • Haqq doğrunun yarıdır.
 • Haqq əli bekar qalmaz; gec kəsər, karlı kəsər.
 • Haqq haqqı kəssə, Allah hər ikisini kəsər.
 • Haqq gəlsin, nahaqq gəlməsin.
 • Haqq iş gündən aydın olar.
 • Haqq işin nahaqqından qorxuram.
 • Haqq nazilər, üzülməz.
 • Haqq söz acı olar.
 • Haqq söz axar suları saxlar.
 • Haqq söz danışanın papağı yırtıq olar.
 • Haqq sözdən gül iyi gələr.
 • Haqq sözlə axan sular durular.
 • Haqq yeyənin adın qoyarlar Haqverdi.
 • Haqq yıxılan mərd olar.
 • Haqqı tanıyan xana baş əyməz.
 • Haqqın əli olsun, batilin yaxası.
 • Haqqın qarşısını almaq olmaz.
 • Haqqın verdiyinə şükür eləmək nemət artırır.
 • Haqlı var haqsız çıxar,haqsız var haqlı çıxar.
 • Halal incələr, ancaq üzülməz.
 • Halal mal heç yerə getməz.
 • Halalzadə barışdırdı, haramzadə qarışdırdı.
 • Halın bilmədiyin atın dalına keçmə.
 • Halva-halva deməklə ağız şirin olmaz.
 • Halvaçı qızı - daha şirin.
 • Hamam suyu ilə özünə dost tutur.
 • Hamam suyunnan xətir-könül görür.
 • Hamı bilir dağda kəklik gözəldir.
 • Hamı deyir, mədrəbazın gözü çıxsın - bilmirəm mədrəbaz kimdi.
 • Hamını yarın dərdi öldürür, bunu da qarın dərdi.
 • Hamının ağlı bir olsa, keçiyə çoban tapılmaz.
 • Hamıya adət oldu, bizə bidət?!
 • Hamıya it hürər, mənə də çaqqal.
 • Hancarı eləyim ki, gözüm oğru gözünə oxşamasın?
 • Haralısan - Hələ evlənməmişəm.
 • Haram harama gedər.
 • Haram gəldi halalı da apardı.
 • Haram gələn harama gedər.
 • Haram mal bərəkət tutmaz.
 • Haram şirin (dadlı) olur.
 • Harama ağzını bulaşdırdın, kəşkülünü doldur götür.
 • Haramın binası olmaz.
 • Haray üzülən canım, ipə düzülən canım.
 • Harda aşdır, orda başdır.
 • Harda gördün hamı kor, sən də ol kor.
 • Hardan incəlsə, ordan üzülər.
 • Havar sənin evində, davar sənin evində. Daş vurusan toz qopur, nə var sənin evində?
 • Hayqırmaq gücə baxar.
 • Hayla gələn huyla gedər.
 • Hazır yeməyə dağlar da dayanmaz.
 • Heç bilmir harda bişib, deyir; mənə də bir çömçə!
 • Heç bir igid kürəkdən yara götürməz.
 • Heç bir igid yalqız olmasın.
 • Heç bir igid yoxsul olmasın.
 • Heç kəs arxasız olmasın.
 • Heç kəs heç kəsin kitabını oxumur.
 • Heç kəs qurdla qiyamətə qalmaz.
 • Heç kəs öz ayranına turş deməz.
 • Heç kəs öz eybini bilməz.
 • Heç kəs yalqız qalmasın.
 • Heç kəsə bel bağlama.
 • Heç kəsin çırağı səhərə qədər yanmayıbdır.
 • Heç kəsin çörəyi heç kəsin qarnında qalmaz.
 • Heç kimin yarası göz qabağında olmasın.
 • Hesab var dinar-dinar, bəxşiş var xalvar-xalvar.
 • Hesab bilməyənlə durub-oturma.
 • Hesab bilmirsən, yoxsa yanın çubuq görməyib?
 • Hesabı doğru olanın alnı açıq olar.
 • Hesabı təmiz olanın üzü ağ olar.
 • Hesabın böyüyü-kiçiyi olmaz.
 • Hesabsız gələn zərərlə gedər.
 • Heyvan saxlasan pişik saxla, özü tutar, özü yeyər.
 • Heyvanı budundan dağlarlar, insanı ürəyindən.
 • Həccə gedən gəldi, saca gedən gəlmədi? [2]
 • Həcdən gələn mən, xəbər verən sən?.
 • Həftə səkkiz mən doqquz.
 • Həqiqi sevgi yaxşılıq görəndə artmayan, pislik görəndə azalmayandır.
 • Hələ boynu qoltuq görməyib.
 • Hələ quyruğu qapı arasında qalmayıb.
 • Həlləm-qəlləm adamdır.
 • Hər adamın əkdiyi bitməz.
 • Hər acının bir şirini var.
 • Hər axan su içməli olmaz.
 • Hər axan suya Araz deməzlər.
 • Hər ağac kötüyündən çürüyər.
 • Hər ağac meyvəsi ilə tanınar.
 • Hər ağaca söykənmək olmaz.
 • Hər ağacda bar olmaz.
 • Hər ağacın kölgəsi olmaz.
 • Hər ağaran qar olmaz.
 • Hər ağıl bir deyil.
 • Hər ağız bir deyil.
 • Hər ağızda bir dua var.
 • Hər ağızdan bir söz çıxar.
 • Hər ağlar gözlüyə aşiq deməzlər.
 • Hər anın bir zövqü, bir səfası var.
 • Hər arvad öz evinin həm xanımı, həm də qulluqçusudur.
 • Hər aşiqin bir dövranı var.
 • Hər atalar sözünün bir yeri var.
 • Hər atasının gözü çıxarılana Koroğlu deməzlər.
 • Hər atılan daşın dalınca getməzlər.
 • Hər bağçanın öz bağbanı var.
 • Hər başın bir dərdi var.
 • Hər başlanğıcın bir sonu var.
 • Hər binanın bir ustadı var.
 • Hər bir adam işi ilə tanınar.
 • Hər cəfanın bir səfası var.
 • Hər çağırılan yerə getməzlər.
 • Hər çiçəyin bir ətri var.
 • Hər eşitdiyinə inanma!
 • Hər əsrin bir Koroğlusu var.
 • Hər fəslin bir meyvəsi olar.
 • Hər gecənin bir gündüzü var.
 • Hər gedişin bir gəlişi var.
 • Hər gəlirin bir çıxarı var.
 • Hər gördüyünə aldanma.
 • Hər gördüyünü atana oxşatma.
 • Hər gördüyünü dost sanıb sirrini açma.
 • Hər gözəldə bir eyib olar.
 • Hər güldən gülab olmaz.
 • Hər gülün bir xarı olar.
 • Hər gülün bir qoxusu, bir ətri var.
 • Hər gün günahkar, bir gün tövbəkar.
 • Hər gün ömürdən bir kərpic düşür.
 • Hər heyvanın balası dalınca gedər, eşşəyin balası qabağınca.
 • Hər hürənə daş atsan, daş üstə daş qalmaz.
 • Hər xoruz öz həyətində banlar.
 • Hər xoruz öz yerində eşələnər.
 • Hər işıldayan qızıl olmaz.
 • Hər kəs hər şeyi öz ölçüsü ilə ölçər.
 • Hər kəs nə eləsə özünə eylər.
 • Hər kəs odu öz qabağına çəkər.
 • Hər kəs öz əməlinin meyvəsini dərər.
 • Hər kəs öz gəlir-çıxarına baxar.
 • Hər kəs öz kisəsindən yeyər.
 • Hər kəs öz kömbəsini gözlər.
 • Hər kəs öz ölüsünü oxşayır.
 • Hər kəs öz ürəyindən su içər.
 • Hər kəs öz yurdunu bəyənər.
 • Hər kəsə öz yükü ağır gələr.
 • Hər kəs özündən dəm vurar.
 • Hər kəsə öz adəti xoş gələr.
 • Hər kəsə öz Vətəni əzizdir.
 • Hər kəsin balası öz gözündə göyçəkdir.
 • Hər kəsin bir dərdi var, heç kəsə deməz, ağlar.
 • Hər kəsin bir işi var.
 • Hər kəsin çörəyi xəmirinə görədir.
 • Hər kəsin dəlisi evdə, dərdi qarnında.
 • Hər kəsin dərdi özünə bir at yüküdür.
 • Hər kəsin hörməti öz əlindədir.
 • Hər kəsin iradəsi öz əlindədir.
 • Hər kəsin malı özünə görə qiymətlidir.
 • Hər kəsin öz ağlı.
 • Hər kəsin öz bəxti.
 • Hər kəsin uşağı özünə şirindir.
 • Hər kimin ki, bağı var, kef çəkməyə çağı var.
 • Hər kimin ki, bağı var, ürəyində dağı var.
 • Hər kişi gücünə görə yük tutar.
 • Hər kişinin nəbzinə görə şərbət verərlər.
 • Hər könülün bir yazı, bir qışı var.
 • Hər külək dağı yerindən tərpədə bilməz.
 • Hər qaba bir qapaq qoyarlar.
 • Hər qaşığın qisməti bir olmaz.
 • Hər qatırçı Murad olmaz.
 • Hər qazanda qaynayar.
 • Hər qazılan yerdən su çıxmaz.
 • Hər qəbahəti özündə bil.
 • Hər qəbahəti üzə vurmuzlar.
 • Hər qohuma ərk olmaz.
 • Hər qoz girdədir, hər girdə - qoz deyil.
 • Hər quş öz dəstəsi ilə uçar.
 • Hər quş öz tayı ilə uçar.
 • Hər quş öz yuvasının ağasıdır.
 • Hər quş şahin olmaz.
 • Hər quşatan, ovçu Pirim olmaz.
 • Hər meyvə öz vaxtında yetişər.
 • Hər meyvənin kalı dəysə də, insanın kalı dəyməz.
 • Hər meyvənin öz dadı var.
 • Hər nə desən, özünə gedər.
 • Hər nə gedər, ömürdən gedər.
 • Hər nə yedin dadındır, Hər nə verdin adındır, hər nə qalsa, yadındır- oğluna qalsa yad qızı ilə yeyəcək, qızına qalsa yad oğlu ilə
 • Hər nöqsanı özündə gör.
 • Hər oxuyan Molla Pənah olmaz.
 • Hər otun öz kökü var.
 • Hər ölümə qəhrəmanlıq deməzlər.
 • Hər parıldayan qızıl olmaz.
 • Hər pərdə dalında yüz sirr var.
 • Hər rast gələnə dost demə.
 • Hər saatın bir hökmü var.
 • Hər saqqala salam verməzlər.
 • Hər saqqalı ağ olana ağsaqqal deməzlər.
 • Hər saqqallı baba olmaz.
 • Hər saqqallıya dədə demə.
 • Hər sarğı hər yaraya sarılmaz.
 • Hər səbrin sonu var.
 • Hər səhəng suda sınmaz.
 • Hər səhvi üzə vurmazlar.
 • Hər sözün bir pərsəngi var.
 • Hər sözün öz yeri, öz məqamı var.
 • Hər suda mərcan olmaz.
 • Hər şey bitər, kosanın saqqalı bitməz.
 • Hər şey öz vaxtında.
 • Hər şey ustasının əlindədir.
 • Hər şeydə israf olar, amma yaxşılıqda israf olmaz.
 • Hər şeyə barmaqarası baxmazlar.
 • Hər şeyə dodaq büzmə.
 • Hər şeyə əl vururam, qulpu qalır əlimdə.
 • Hər şeyi bilmək olmaz.
 • Hər şeyi demək olmaz.
 • Hər şeyin azı yaxşıdır.
 • Hər şeyin çoxu zərərdir.
 • Hər şeyin əvvəli çətin olar.
 • Hər şeyin xiridarı gərəkdir.
 • Hər şeyin öz adı var.
 • Hər şeyin öz vaxtı var.
 • Hər şeyin öz yeri var.
 • Hər şeyin sonu vardır.
 • Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi.
 • Hər tullanan qoz bitsə, meymun qozsatan olar.
 • Hər ucaboylu ağac sərvi-xuraman olmaz.
 • Hər uzun ağaca çinar deməzlər.
 • Hər üzə gülənə dost deməzlər.
 • Hər vaxt "dü-şeş" gəlməz.
 • Hər vaxt fürsət ələ düşməz.
 • Hər yumurtadan cücə çıxmaz.
 • Hərdən ipək, hərdən köpək.
 • Hərə bir sap versə, çılpağın köynəyi olar.
 • Hərə saqqalından bir tük versə, kosa da saqqallı olar.
 • Hərəkət harada, bərəkət orada.
 • Hərəkət səndən, bərəkət məndən.
 • Hərənin səsi özünə xoş gələr.
 • Həyası olmayanın amanı da olmaz.
 • Həyasızda insaf olmaz, insafsızda həya.
 • Həyasızdan həyanı qoru.
 • Həyasızdan həyanı saxla.
 • Hikmətdən sual olmaz.
 • Hind dilənçisinə dönübdür.
 • Hirs gələndə acığını unut.
 • Hirs gəlir, göz qaralar, hirs gedir, üz qaralar.
 • Hirsli başda ağıl olmaz.
 • Hiylə ilə iş görən, töhmət ilə can verər.
 • Hiylə ilə tikilən ev, bəhanə ilə yıxılar.
 • Hürən it qapmaz.

Mənbə

redaktə
 • Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı,2014

İstinadlar

redaktə
 1. Atalar sözü:/ Ə. Ziyatayın redaktəsi ilə. Bakı: Azərnəşr, 1956, s.195
 2. Atalar sözü:/ B. Tahirbəyovun redaktəsi ilə. Bakı:Yazıçı, 1985, s.665