Azərbaycan atalar sözləri/G

F Azərbaycan analar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
H
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Geç gəldi, tez öyrəndi.
 • Geç gələn qonaq olduğundan yeyər.
 • Gecə dırnaq kəsən, gündüz nağıl danışan əlbət gora gedər.
 • Geçə gəldi, necə gəldi.
 • Gecə gəldi, gecə getdi, necə gəldi, necə getdi!
 • Gecə-gündüzüm bir olub.
 • Gecə keçər, gündüz gələr.
 • Geçə qara, cücə qara.
 • Gecə şərab, gündüz qumar, bu əməllə sənət umar.
 • Gecəni gündüzə qatmışam.
 • Gecənin xeyrindən gündüzün şəri yaxşıdır.
 • Gecəsi-gündüzü yoxdur.
 • Gədadan bəy olmaz.
 • Gədadan borc alma, ya toyda istər, ya bayramda.
 • Gədaya borclu olsan, bir toyda deyər, bir də yasda.
 • Gedən bağdan gedər, bağbandan nə gedər.
 • Gedənə yoldaş, gələnə qardaş.
 • Gedəni saxlamaq olmaz.
 • Gedər bağlar qorası, qalar üzlər qarası.
 • Gedər bu aclıq, gələr ucuzluq, amma səndə qaldı kömbə yanığı.
 • Gen qaz, dərin qaz, özün düşərsən.
 • Gendən baxana döyüş asan görünər.
 • Get çanağım, gəl çanağım, ortalıqda sın çanağım.
 • Get özünə dost qazan, düşmən ocaq başındadır.
 • Getdi - görə bilməzsən, yıxdı - hörə bilməzsən, onu ki, sən deyirsən, onu daha görməzsən.
 • Getdim dərdli yanına, o, məndən narın ağladı.
 • Getdim savab edəm, günaha batdım.
 • Getdim yarım yanına, qadam cicim canına.
 • Getmə gözümdən, gedərəm özümdən.
 • Getməsin o yaman ki, yerinə yaxşı gəlməz.
 • Getmişdi kabab iyinə, gördü ki, eşşək dağlayırlar.
 • Geyişməyən yerdən qan çıxarma.
 • Gədadan bəy olmaz.
 • Gədadan borc alma, ya toyda istər, ya bayramda.
 • Gəl bir addım, gəlim iki addım.
 • Gəl bu daşı ətəyindən tök!
 • Gəl deməsi yaxşıdır, get deməsi pis.
 • Gəldi əcəl, verməz macal.
 • Gəldi-gedəri saxlamaq olmaz.
 • Gəldi qaşın qayırsın, vurdu gözün cıxartdı.
 • Gəldi — qatıq, gəlmədi — ayran.
 • Gələcəyin var, görəcəyin də var.
 • Gələn adam qismətinə gələr.
 • Gələn gedənin dədəsinə rəhmət oxudur.
 • Gələn qismətini yeyər.
 • Gələndə yel gətiri, el gətiri, sel gətiri, gedəndə yel aparı, el aparı, sel aparı.
 • Gələnə yoldaş, gedənə qardaş.
 • Gəlin anasına həm ağlar, həm də "gedirəm* deyər.
 • Gəlin atda, qisməti yadda.
 • Gəlin atlandı, gör kimə düşdü.
 • Gəlin bəzənənəcən toy sovuşdu.
 • Gəlin bəzənincə toy əldən gedər.
 • Gəlin gəlin deyil, gəldiyi yer gəlindir.
 • Gəlin mənim süpürgəmdir, harda istəsəm orda oturar.
 • Gəlin ocağa, bərəkət bucağa.
 • Gəlin ocağa çəkər.
 • Gəlin ocağa gələr.
 • Gəlin oldun, dilini çək.
 • Gəlin var gələr-gətirər, gəlin var gedər - itirər.
 • Gəlindən qız olmaz.
 • Gəlinin dini yox, qaynananın imanı.
 • Gəlmisən ayran içməyə, gəlməmisən ara açmağa.
 • Gəlmişdi kabab iyinə, gördü eşşək dağlayırlar.
 • Gəlmişdi qazanc apara, mayanı da qoydu, getdi.
 • Gəlmişdi saqqal dalınca, bığını da qoydu getdi.
 • Gəmidə oturub gəmiçi ilə dava eləmə.
 • Gəmisini batıran, çarığını axtarmaz.
 • Gənclik gözəllik deməkdir.
 • Gənclik ömrün baharıdır.
 • Gənəşəkli don gen olar.
 • Gəzdim İran, Turanı, cənnət gördüm buranı.
 • Gəzən ayağa daş dəyər.
 • Gəzən qızın qazancı ənlik-kirşana gedər.
 • Gəzən şələ bağlamaz.
 • Gəzər divanı-divanə, parası olmayan dərviş.
 • Gəzərdə — qoyun əti, onun da boyun əti.
 • Gəzəyən gəlinlə güləyən qızdan çarşı-bazardakı lotu yaxşıdır.
 • Gəzəyən qızdan gəlin olmaz.
 • Gicin buynuzu olmaz.
 • Gilas bağın olsa, bilərsən sığırçın necə quşdur.
 • Girirəm yaylağından, çıxıram qışlağından.
 • Gizli düşmən ilan kimidi, sürünə-sürünə gələr.
 • Gizlin kələ gedən aşkar doğar.
 • Gordan biz gəlirik, cəhənnəmdən sən xəbər verirsən
 • Goru var ki, kəfəni də ola.
 • Gödək atıldı vurdu uzunun başına; uzun dedi: "əcəb yadıma saldın".
 • Gölməçəyə su gəlincə qurbağanın gözləri bərələr.
 • Gönü suya vermə, verdin heyfsilənmə.
 • Gördü — hənək, görmədi — gerçək.
 • Gözü gözələ doymaq olmur, Dənizin götünə qoymaq olmur!
 • Gördüyünü qoyub eşitdiyinə inanma.
 • Görən gözə kül üfürmə.
 • Görən gözə yasaq olmaz.
 • Görən gözün haqqı var, görən görüb götürər.
 • Görənin gözün töküncə, götürənin əlin kəs.
 • Görmədiyin yükün altına girmə.
 • Görməmiş gördü, gülə-gülə öldü,
 • Görməmiş gördü gümüş, oldu qudurmuş.
 • Görməmişə at versən, çapıb-çapıb öldürər.
 • Görməmişin oğlu oldu, vurdu gözün çıxartdı.
 • Görməyə gözü var, eşitməyə qulağı.
 • Görsənən dağ bələdçini neyləyir?
 • Göpülmüş işdən gül iyi gələr.
 • Görünən dağ uzaq deyil.
 • Görünən kənd bələdçi istəməz.
 • Görülmüş işdən gül iyi gələr.
 • Göy ağlamayınca, yer gülməz.
 • Göydən nə yağdı ki, yer onu qəbul eləmədi?!.
 • Göyçək arvadlı ilə, yorğa atlıya yoldaş olma.
 • Göyçək sözün ardı tükənməz.
 • Göydə axtarırdım, yerdə əlimə düşüb.
 • Göydən zənbil ilə düşməz.
 • Göyə tüpürmə, üzünə tökülər.
 • Göz gördü, könül sevdi, mənim nə günahım var?!.
 • Göz gördüyündən qorxar.
 • Göz gördüyünə inanar.
 • Göz görməsə könül sevməz.
 • Göz görməz, üz utanmaz.
 • Göz qənimini tanıyar.
 • Göz namərddir; qorxudar.
 • Göz yaşı da borcdandı.
 • Gözdə olmayan könüldə də olmaz.
 • Gözdən iraq, könüldən uzaq.
 • Gözdən uzaq olan könüldən də uzaq olar.
 • Gözə gəlməyən gəlinin salamı savaşdır.
 • Gözəl ağa çox gözəl idi, vurdu çiçək də çıxatdı.
 • Gözəl arvad şıltaq olar.
 • Gözəl aşı tez bişər.
 • Gözəl bürünər, çirkin görünər.
 • Gözəl eyibsiz olmaz.
 • Gözəl görünər, çirkin bürünər.
 • Gözəl göz üçün, ağıllı könül üçün.
 • Gözəl gözəl deyil, könül sevən gözəldir.
 • Gözəl kamallı gərək.
 • Gözəl nazlı gərək.
 • Gözəl sevməyə tövbə olmaz.
 • Gözəldə etibar olmaz.
 • Gözələ baxmaq göz qaydasıdır.
 • Gözələ baxmağın könül səfası var.
 • Gözələ göz dəyər, qəlbə söz.
 • Gözəllər çox iş görərlər, soyarlar adamı, dərviş edərlər.
 • Gözəllərdə vəfa olmaz.
 • Gözəllik baş taçıdır, hər adama qismət olmaz.
 • Gözəllik qarın doyurmaz.
 • Gözəllik ondur, doqquzu dondur.
 • Gözəllik vardan olar, olmasa - hardan olar?!
 • Gözləmədiyin daş, yardı baş.
 • Gözlərin aydın olsun, pişiyimiz oğlan doğub!
 • Gözsüz yaşamaq olar, amma Vətənsiz yox.
 • Gözü ancaq torpaq doyurar.
 • Gözü ilə görən tanrıdan yaxşı bilər.
 • Gözü ilə görür, dili ilə istəyir.
 • Gözü tox olanın könlü də tox olar.
 • Gözü yolda, qulağı səsdə.
 • Gözüm səndən su içmir.
 • Gözün alışmadığı işə girişmə.
 • Gözünün yaşına baxaq, ya əlinin daşına?!
 • Guşə daşı yerdə qalmaz.
 • Güc birlikdədir.
 • Güclü gücsüzdən qisas almaz.
 • Güclü günahkar olmaz.
 • Güclü yanında gücsüz günahkar.
 • Güclüyə nə duz, nə çörək?!
 • Gücü çatana donuz güddürür.
 • Gücü gücümdən çox, ağlı ağlımdan az.
 • Gücün çatmayan işə girişmə, gücə düşərsən.
 • Gücünə bax, şələni bağla.
 • Gücünə görə şələ bağla.
 • Gül, bülbüldən artıq insan əlindən çəkər.
 • Gül əzizdirsə, gülşən ondan əzizdir.
 • Gül getdi xar qaldı, güldən yadigar qaldı.
 • Gül istəyən, tikanın da istəsin gərək.
 • Gül qönçədə qalmaz, söz qəlbdə.
 • Gül o qədər bitib, reyhan harada itib.
 • Gül olmayan yerdə böyürtkən özünü gül sanar.
 • Gül solanda bülbül ağlar.
 • Gül tikansız, dərə ilansız, səfa cəfasız olmaz.
 • Gül tikansız olmaz.
 • Güldən ağır söz demək olmur.
 • Güldən gül iyi gələr.
 • Güllüyün gülü beş günlükdür.
 • Gülmə gülünc olana, özün gülünc olarsan.
 • Gülmə qonşuna, gələr başına.
 • Gülü get güllükdən gətir.
 • Gülü yad etdikcə, bülbülün fəryadı artar.
 • Gülün qədrin bülbül bilər, nə bilər hər divanə.
 • Gülün qədrini bülbül bilir.
 • Gülünə bax, qönçəsini dər.
 • Güman gəlməyən yerdən tülkü çıxar.
 • Gün altında yatmayan kölgənin qədrini bilməz.
 • Gün çıxar, aləm görər.
 • Gün doğuşundan bəllidir.
 • Gün girən evə həkim girməz.
 • Gün girməyən evə həkim girər.
 • Gün görməyən günü gördü, durdu çıraq yandırdı.
 • Gün hansı tərəfdən çıxıb?
 • Gün keçər ömür gedər, dəli sevinər ki, bayram gəlir.
 • Gün o gün deyil, dünya o dünyadır.
 • Gün öz işığını heç kəsdən əsirgəməz.
 • Günah öləndə olar, öldürəndə yox.
 • Günahkar oldu lələ, saqqalı verdi ələ.
 • Günbəz görür, elə bilir içində imamzadə var.
 • Gündə bir söz eşitməsəm, qulaqlarım tutular.
 • Gündə-gündə, bir gün səndə, bir gün məndə.
 • Gündüz çıraq yandıran, axşam qaranlıqda qalar.
 • Gündüz getmədiyin yolu gecə getmə.
 • Gündüz gəzər obanı, gecə sancar dabanı.
 • Gündüz şam yandıran gecə şamsız yatar.
 • Günü günə satmazlar.
 • Günü günüdən günü əsirgər.
 • Günü gününün ölümün istər.
 • Günü xoş geçənə Tanrı da xoş baxar.
 • Günüm yoxdur, günüm var.
 • Güvəs daşa toxunsa — vay güvəsin halına, daş güvəcə toxunsa — vay güvəcin halına.
 • Güvəc görməyən qazan görəndə xorlar.
 • Güvqazan bahası.
 • Güvəci ya sındır, ya dağdan yuvarlat.
 • Güvəndiyim alçacıq dağr

Mənbə

redaktə
 • Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı,2014