Azərbaycan atalar sözləri/N

M Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
O
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Nabələdə gün də buluddur.
 • Nacins ağac düyünlü olar.
 • Nacins qarpızın tumu çox olar.
 • Nadan dostdan ağıllı düşmən yaxşıdır.
 • Nadan əlindən su içmə, ab-həyat olsa da.
 • Nadan özünü öyər, kor gözünü.
 • Nadana halva acı olar.
 • Nadanı kötək düzəldər, qozbeli qəbir.
 • Nadanın düşməni özüdür.
 • Nadanlıq nəsilnən, insanlıq əsilnən
 • Nadiri taxtda görüb, Şah Abbası qundaqda.
 • Nadürüst nəslinə çəkər.
 • Nahaq ayaq tutub yeriməz.
 • Nahaq iş ayaq tutmaz.
 • Nahaq qan batmaz.
 • Nahaq qan yerdə qalmaz.
 • Nahaq qapıdan gələndə haqq bacadan çıxar.
 • Naxçıvanın duzu, qızı, qarpızı.
 • Naxır gəlməsə, axşam olmaz.
 • Naxır itib, ala dananı qovur.
 • Naxır yeri ilə gedib, ala dananı axtarır.
 • Naxır yerli-dibli yoxdur, bu, ala dana axtarır.
 • Naxıra gedirəm - çoban olmaz, axura gedirəm - saman.
 • Naxırçı qızı arpa çörəyi arzular.
 • Naxırçı qızı naxırçı çörəyi arzular.
 • Naxırçı qızından xanım olmaz.
 • Naxırçı qızını verdi, torpa dağarcığı da üstəlik.
 • Naxırçı qızının qeyrəti naxır gələndə tutar.
 • Naxırçının faydası havayı eşşək minməkdir.
 • Naxırçının könlü naxır çörəyi istər.
 • Naxırda malın yox, növbədə başın yarılır.
 • Nakəsə borclu olma.
 • Nakəslə comərdin xərci birdir.
 • Nakəslərə yoldaş olan xar olur
 • Naqqa balıq tasa yerləşməz.
 • Naqqalar olmasaydı, dünya laləzara dönərdi.
 • Nağd alverdən ətir iyi gələr.
 • Nağdı əldən vermə. (Nağdı qoyub nisyənin dalınca düşmə).
 • Nağıl dili yüyrək olar.
 • Nalını almamış mıxını çalma.
 • Namaz qıla-qıla yıxdın evimi, indi başlamısan həccə getməyə.
 • Namaza meyli olanın qulağı azanda olar.
 • Namazdan əvvəl boğazdır.
 • Namazı əkib, orucluğa gedir.
 • Namə vüsalın yarısıdır.
 • Namə yazmaq asandır, yetirmək çətin.
 • Namərd adam haqqı qoyub, nahaqqın dalınca gedər.
 • Namərd gəlib mərd olmaz. Boyunca qızıl qala.
 • Namərd gəlib mərd olmaz, yüz ətəklə, yüz yalvar.
 • Namərd körpüsündən rahat keçincə, qoy aparsın o sellər məni.
 • Namərd namərddən kəsər, Allah da hər ikisindən.
 • Namərd yəhərdə tanınar, mərd kəhərdə.
 • Namərdə tuş olanın ciyəri qana dönər.
 • Namərdə yaxa vermə, mərdə arxa ol.
 • Namərdə möhtac olma.
 • Namərdə möhtac olunca dəryada qərq ol
 • Namərdə tuş olanın ürəyi qana dönər.
 • Namərddən keç, mərddə dur.
 • Namərdi bir gördün, bir də görsən namərdsən.
 • Namərdin adı olmaz.
 • Namərdin çörəyi dizinin üstə olar.
 • Namərdin gözü dar olar.
 • Namərdin otağından, mərdin ağac kölgəsi.
 • Namərdin plovundan, mərdin qaşıq aşı.
 • Namərdin sözünü söz eləmək olmaz.
 • Namı-nişanı qalmayıb.
 • Namus gedər, dönməz geri, yoxdur onun bəlil yeri.
 • Namus insanın cövhəridir.
 • Namus insanın qan bahasıdır.
 • Namussuz qohum qoltuq yarasıdır, nə açıb göstərmək olur, nə qoparıb atmaq.
 • Namusu itə atdılar, it yemədi.
 • Nanəcibdən ağa olmaz, təkədən qoç.
 • Nanəcibdən kənar gəz.
 • Nanəcibə hörmət edərsən, deyər ki, məndən qorxur.
 • Nanəcibə min dəfə yaxşılıq et, bir dəfə salam verməsən hamısı heçdir.
 • Nanəcibə salam verərsən, deyər - Qorxdu məndən.
 • Nanəcibə salam ver, keç.
 • Napakı hamam təmizləməz.
 • Nar ağacı - istək ağacı.
 • Nar üstündən turp yeməzlər.
 • Naşı bilməz xara nədir, bez nədir?!
 • Naşı oğru özünü samanlığa vurar.
 • Naşı ovçu dağı adlayar, ov vura bilməz.
 • Naşılığını mənim başımda göstərir.
 • Naşıya zurna vеrəndə yoğun başından yapışar.
 • Naümid şeytandır.
 • Necə gəlmisən, elə də get.
 • Neştərsiz əqrəb olmaz.
 • Neyləyirəm gözəlliyi, gözəl baxtım olaydı.
 • Neyləyirəm qızıl taxtı, bir qızıl baxtım olaydı.
 • Neyləyirəm qızıl teşti, içində qan qusacam.
 • Nə ağacı tovla, nə də iti hürdür.
 • Nə ağız yandıran aşdır, nə baş sındıran daş.
 • Nə alacağı var, nə verəcəyi.
 • Nə alandır, nə satan.
 • Nə altda undur, nə üstdə kəpək.
 • Nə arabada, nə dünbədə.
 • Nə at var, nə meydan.
 • Nə baxırsan taxtına, sən baxginən baxtına.
 • Nə bağım var, nə də çaqqalla davam.
 • Nə balanı istəyirəm, nə də balasını.
 • Nə başı var, nə ayağı.
 • Nə belə vəslin olaydı, nə elə hicranın.
 • Nə biçinini biçirəm, nə ayranını içirəm.
 • Nə coraba yamaqdır, nə tumana bağ.
 • Nə çəkərsə öküz çəkər, araba yolu ilə gedər.
 • Nə daş atdın ki, qolun da ağrısın.
 • Nə dəlini işlət, nə də dəli üçün işlə.
 • Nə dərin suya gir, nə də Xıdır Nəbini çağır.
 • Nə dəvəni görmüşəm, nə də ləpirini.
 • Nə dəvənin südün istə, nə ərəbin üzün gör.
 • Nə dil bilsin, nə dodaq.
 • Nə diriyə hay verər, nə ölüyə pay.
 • Nə doğrarsan aşına, o çıxar qaşığına.
 • Nə dost kimi dostdur, nə düşmən kimi düşmən.
 • Nə əkərsən, onu da biçərsən.
 • Nə ərəbin üzün gör, nə Şamın şəkərin.
 • Nə gecəm gecədir, nə gündüzüm gündüz.
 • Nə gələndən üz çevir, nə gedəni qovan ol.
 • Nə görməli günlərim varmış!...
 • Nə görmüşəm, nə eşitmişəm.
 • Nə günahı var, nə savabı.
 • Nə xalqa dayaqdır, nə palaza yamaq.
 • Nə xeyrə yarar, nə şərə.
 • Nə ilə ölçərsən, onunla da ölçülərsən.
 • Nə ins var, nə cins.
 • Nə istərsən bacından, bacın ölür açından.
 • Nə istisi var, nə soyuğu.
 • Nə işim var bayırda, çaqqal məni çığırda.
 • Nə işim var, nə macalım.
 • Nə it yiyəsdir, nə gön yiyəsi.
 • Nə itirib, nə axtarırsan?
 • Nə iyi var, nə səsi.
 • Nə izi var, nə tozu.
 • Nə qaldırsa üzünə, o görünür gözünə.
 • Nə qanır, nə də qandırır.
 • Nə qədər qoca olsa, min cavana dəyər.
 • Nə qədər uzaq olsa, yol yaxşıdır, nə qədər yaman olsa, el yaxşıdır.
 • Nə qədər uzun olsa lülə, bir o qədər uzun gеdər güllə.
 • Nə qorx, nə də qorxunu ürəyindən çıxart.
 • Nə qoyun olub otdan doydum, nə quzu olub süddən
 • Nə qoyuna gedər, nə qapıda hürər.
 • Nə mülk ilədir, nə mai ilədir, gülüm, ululuq kamal ilədir.
 • Nə o yanlıqdır, nə bu yanlıq.
 • Nə ölən kimi ölür, nə də qalan kimi qalır.
 • Nə ölüyə hay verir, nə diriyə pay.
 • Nə özü işləyir, nə də işləyəni qoyur işləsin.
 • Nə özü yeyir, nə itə verir, iylətdirir, itə verir.
 • Nə özündədir, nə sözündə.
 • Nə salam, nə kəlam.
 • Nə sən dedin, nə mən eşitdim.
 • Nə sən gəl, nə ilin axır çərşənbəsi.
 • Nə sərvətə bel bağla, nə fələyə güvən gəz.
 • Nə səs var, nə səmir.
 • Nə soyuğa tabım var, nə pulum var kürk alım.
 • Nə şaşqın ol basıl, nə daşqın ol, asıl.
 • Nə şeytan görüm, nə qulfallah oxuyum.
 • Nə şeytanı gör, nə bismillah de.
 • Nə şilləmsən, nə şapalağım.
 • Nə şiş yansın, nə kabab.
 • Nə titrərsən, əllərim, verməyincə ala bilməzsən.
 • Nə tiyanda barama var, nə cəhrədə ipək.
 • Nə tökərsən aşına, o da cıxar qaşığına.
 • Nə tüfəngə çaxmaqdır, nə dünbəyə toxmaq.
 • Nə ucu var, nə bucağı.
 • Nə ucudu, nə ortası, qırılıb qarın qartası.
 • Nə umursan bacından, bacın ölür acından.
 • Nə vaxt tülkü olsan, çarığımı çeynərsən.
 • Nə varlıya borclu ol, nə yoxsuldan alacaqlı.
 • Nə ver, nə al.
 • Nə ver, nə də dalınca get.
 • Nə vermişdi ki, ala bilmədi?!
 • Nə versən adındı, nə yesən dadındı, qalanı yadındı.
 • Nə yada sirrini ver, nə namərdə bel bağla.
 • Nə yaraşır arığa, gedə girə qoruğa?
 • Nə yardan doyur, nə əldən qoyur.
 • Nə yaş olub sıxılmalı, nə quru olub qırılmalı.
 • Nə yatdı ki, nə yuxu görsün?!
 • Nə yatdıq, nə uzandıq, hazır oğlan qazandıq.
 • Nə yazılıb, o da olacaq.
 • Nə yer qəbul eləyir, nə göy.
 • Nə yeyilir, nə atılır.
 • Nə yoxsuldan alacağım olsun, nə varlıya verəcəyim.
 • Nə yoğurdum, nə yapdım, hazırca kökə tapdım.
 • Nə zalım ol asıl, nə miskin ol basıl.
 • Nəbzi mənim əlimdədir.
 • Nəcabət adamın zatında olar.
 • Nəcabət ata-ana ilə ölçülməz.
 • Nəciblik canda dеyil, qandadır.
 • Nəfəs haqdandır.
 • Nəfəs nəfəsdir, bədnəfəsin adı bədnamdır.
 • Nəfəsi gedir gəlir yalandır.
 • Nəfəsi isti yerdən çıxır.
 • Nəhəng dəryada olar.
 • Nələr gəldi, nələr keçdi fələkdən?!
 • Nənə evin kötüyüdür.
 • Nənə nəvənin oyuncağıdır. [1]
 • Nənə yarım dənə ilə də keçinər.
 • Nənəsinə naməhrəmdir.
 • Nər yükünü nər çəkər.
 • Nərdivana ilk pillədən çıxarlar.
 • Nərin dili bağlı gərək.
 • Nəslində olan dırnağında bildirər.
 • Nəvə övladdan şirindir.
 • Nəzir seyidə düşər, fitrə yoxsula.
 • Nisyə baldan nağd sirkə yaxşıdır.
 • Nisyə çaxır içən iki dəfə keflənər.
 • Nisyə - girməz kisəyə.
 • Nisyə quyruqdan nağd yumruq yaxşıdır.
 • Nisyə vermərəm, dalınca da getmərəm.
 • Niyə elə yerdə yatıram ki, altıma su düşsün?!
 • Niyyətin hara - mənzilin ora.
 • Noxudların hesabına baxanda gorünür heç bayram olmayacaq.
 • Novruzdan sonra qırx gün kötük yanar.
 • Novruzgülü ilə bənövşə bir-birini görməzlər.
 • Nökər nədir, bekar nədir?
 • Nökərsən, niyə bekarsan? Aç qapını, ört qapını.
 • Növbə bizə çatanda çırağın yağı qurtarar.
 • Növbə yetimə çatanda qaşığın dəstəsi sınar.
 • Növbə yetimə çatanda ya hərifin pulu qurtarar, ya çırağın yağı.
 • Nuh deyər, peyğəmbər deməz.
 • Nuh əyyamından qalıb.
 • Nuh-Nəbidən qalıb.
 • Nur gözdə olar.

İstinadlar

redaktə
 1. Azərbaycan folkloru antologiyası. VII cild. Qaraqoyunlu folkloru. Tərtib edənlər: f.e.n. Hüseyn İsmayılov, Qurban Süleymanov. Elmi redaktoru prof. Qara Namazov. Bakı–“Səda”–2002,səh: 192-220