Türk atalar sözləri

Wikipedia logo
Wikipedia logo
Anadolu türkləri haqqında Vikipediyada məqalə var.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Abdaldan paşa olmaz, taxtadan maşa olmaz.
 • Ac gəzməkdən tox ölmək yaxşıdır.
 • Ac nə yeməz? Tox nə deməz?
 • Acı acını basırır, su sancını basırır.
 • Acı - söylətmə, toxu - tərpətmə.
 • Acıxmış qudurmuşdan betərdir.
 • Acın üstünə doqquz yorğan atmışlar, yenə uyumamışdır.
 • Adam iş başında bəlli olur.
 • Adam yanıla-yanıla alim olur.
 • Adamı "igid" deyib candan elərlər, "comərd" deyib - maldan.
 • Adət qanun deyildir, amma qanun kimi hökmü var.
 • Adı yalandan qəssab olanın evi it görməz.
 • Axacaq qan damarda durmaz.
 • Axan qan damarda dayanmaz.
 • Axar su murdar olmaz.
 • Ağac kökündən çürüyər.
 • Ağaca baltanı vurublar, "sapı bədənimdədi" - deyib.
 • Ağaca çıxan keçinin budağa baxan oğlağı olar.
 • Ağacın qurdu özündə olur, igidin kəmi sözündə olur.
 • Ağacın yumşağını qurd yeyər.
 • Ağıl kişiyə sərmayədir.
 • Ağıl olmayınca başda, nə quruda bitər, nə yaşda.
 • Ağıllı - dostunu hər zaman xatırlar, axmaq isə işi düşəndə.
 • Ağıllı - gördüyünü, ağılsız eşitdiyini söylər.
 • Ağılsız baş əlindən səfil ayaq nələr çəkər.
 • Ağılsız baş sahibinə qaz güddürər.
 • Ağır qazan gec qaynar.
 • Ağızdan burun yaxın, qardaşdan qarın yaxın.
 • Ağladan gülməz, yalan ağlar.
 • Ağlına gələni işləmə, hər ağacı daşlama.
 • Al geyən alınır.
 • Ala qarğada haqqım olsun, alammasam gözümü ousun.
 • Alçaqda yatma - sel aparar, ucada yatma - yel aparar.
 • Alçaqdan uçan ucaya qonar, ucadan uçan - alçağa.
 • Alim olmaq istəyirsən - durma, yaz, cahil olmaq istəyirsən - durma, qaz.
 • Alması olan ağacı daşlarlar.
 • Altun - atəşdə, insan möhnətdə bəlli olur.
 • Ana qızına taxt vermiş, ata qızına baxt vermiş.
 • Ar getdi Misirə, namus da ardı sürə.
 • Araba yoldan çıxanda devrilməsi asan olur.
 • Araya girən, bəlaya girər.
 • Arxa gərəkdir, arxa: ya utana, ya qorxa.
 • Arif tərif istəməz.
 • Artıq aş ya qarın ağrıdar, ya baş.
 • Aslan - yatağında, igid - çağında.
 • Asudə olum - deyirsən, gəlmə cahana.
 • Aşiq sazla, məşuq nazla təsəlli verir.
 • Aşiqə Bağdad iraq deyil.
 • Aşiqlə dəlinin fərqi; biri gülməz, digəri ağlamaz.
 • Aşını bişir, söylə; sözünü düşün, söylə.
 • Aşını, eşini, işini bil.
 • At - dırnaqdan, insan - qulaqdan.
 • At minəndə vərəm olmaz.
 • At minib ad ara.
 • Ata dost kimi baxmalı, düşmən kimi minməli.
 • Ata dostu oğula mirasdır.
 • Atadan iznin, ağıldan cehizin olsun.
 • Atalar sözü - sözlərin düzü.
 • Atına baxan ardına baxmaz.
 • Atəş alovla söndürülməz.
 • Atın ürkəyi, oğlun qorxağı.
 • Ayaqla gedən gələr, başla gedən gəlməz.
 • Ayıb söyləyənin ayıbını söylərlər.
 • Bağa bax üzüm olsun, yeməyə üzün olsun.
 • Balı barmağı uzun yeməz, qismətlisi yeyər.
 • Baş ağır, qulaq sağır gərək.
 • Belimi sındır, ürəyimi sındırma.
 • Bez alırsan - Mosuldan, qız alırsan - əsildən. (Mosul - şəhər adıdır.)
 • Bəkməzi küpdən al, qadını kökdən al.
 • Bəlli düşmən, gizli dostdan yaxşıdır.
 • Bəslə quzğunu, oysun gözünü.
 • Bilən söyləməz, söyləyən bilməz.
 • Bir dost qırx ilə qazanılır.
 • Bir əlin nəsi var?, iki əlin səsi var. (Nəsi - nəyi).
 • Bir səndən böyüyü, bir də səndən kişiyi dinlə.
 • Bir şeyin önünə baxma, sonuna bax, ikincidə - aldananındır.
 • Birinci aldanışda günah aldadanın,
 • Birinə qırx gün dəli desə, dəli olar.
 • Biz ondan, yoğurt umarız, o bizdən ayran.
 • Boranı başdan partlayar.
 • Borclu ölməz, bənizi saralar.
 • Böylə qəm, böylə kədər; Böylə gəlmiş, böylə gedər.
 • Bülbülü qızıl qəfəsə salmışlar, "ah, vətən" demiş.
 • Cahil özünün düşmənidir, başqasının necə dostu ola bilər?!.
 • Cəsarət qəhrəmanlığın anasıdır.
 • Cəsurun baxışı qorxaqın baxışından itidir.
 • Çağır, Qaraca oğlan, çağır; Daş düşdüyü yerdə ağır. (Qaraca oğlan - XVII əsr məşhur Anadolu türk aşığı.)
 • Çirkin bürünər, gözəl görünər.
 • Çiy ət ət gətirər; Çiy çörək dərd gətirər.
 • Dağ başı dumanlı, insan başı yamanlı.
 • Darıxma darlığa, yetərsən varlığa.
 • Dədə - Yediklərini ödə.
 • Dəli dəlidən xoşlanar, molla ölüdən xoşlanar.
 • Dəli dövran sürər, ağıllı fürsət gözlər.
 • Dəmiri nəm çürüdər, insanı qəm çürüdər.
 • Dərd var gələr keçər, dərd var dələr keçər.
 • Dərvişin fikri nə isə, zikri də odur.
 • Dəvəquşu yük daşımağa gəlincə "quşam", uçmağa gəlincə isə "dəvəyəm" deyər.
 • Dəvəni toya çağırıblar: "Dabanım böyük oynamıram, dodağım böyük söyləmirəm, ya suları əskikdir, ya odunlar" - deyib.
 • Dəvətsiz qonağı köpəklər qarşılar.
 • Dəvəyə "Enişimi sevirsən, yoxuşumu? -deyiblər; "Düz yolu göyəmi çəkdilər?" - deyib.
 • Dəvəyə ot lazım olanda boynunu uzadar.
 • Dəyirman iki daşdan, məhəbbət iki başdan.
 • Dilənçi küsmüş, qismətini kəsmiş.
 • Dişi quşdur yuvanı quran.
 • Doğru danışanı doqquz kənddən qovarlar.
 • Doğru sarsılar, amma yıxılmaz.
 • Dost üzdən, düşmən gözdən bəlli olar.
 • Dostluq şüşə kimidir, sındırsan düzəldə bilməzsən.
 • Dostun atdığı daş baş yarmaz.
 • Dovşan dağdan küsüb, dağın xəbəri olmayıb.
 • Duzdan ləzizi yox, sudan əzizi yox.
 • Düşünə-düşünə görər işi, sonra peşman olmaz kişi.
 • Düyün bizim, oyna qızım.
 • El ağzına baxan arvadını tez boşar.
 • El qapısı həm gec, həm güc açılar.
 • Elm rütbəsi rütbələrin ən əlasıdır.
 • Elm cəhli yox edir, əxlaqsızlığı yox.
 • Elm - sahibinə dost, mal isə düşməndir.
 • Elmi ilə alim olmyanın söylədiyi təsirsiz qalar.
 • Eşq söylədər, dərd ağladar.
 • Ev bizə qaldı desənə, halva bişirib yesənə.
 • Ev yanmış, borc bacadan çıxmış.
 • Ev yeni, divar yeni - Ələyim hardan asım səni?
 • Ev yıxanın evi olmaz.
 • Evciyəzim, evciyəzim - saxlar məni sirciyəzim.
 • Ey abdal dərviş, pulla bitər hər iş.
 • Əba vaxtı əba alan, yaba vaxtı yaba alan aldanmaz.
 • Əcəl gəldi cəhanə - Baş ağrısı bəhanə.
 • Əkən - biçər, qonan - köçər.
 • Əlini vicdanına qoyub danış.
 • Əmək olmaz - yemək olmaz.
 • Ən böyük dövlət - canın saflığıdır.
 • Ən düz şey minarədir, onun da içi əyri.
 • Əsli nəysə, nəsli də odur.
 • Əvvəl kar, sonra yar. (kar - iş).
 • Əyri ağaca "yayım" demə, hər gördüyünə "dayım" demə.
 • Əyri ox mənzil almaz.
 • Fəqirin ahı, endirər şahı.
 • Fəqirlərin düşkünü, ağ geyinər qış günü; Zənginlərin azğını, kürk geyinər yaz günü.
 • Gedib də gəlməmək var, gəlib də görməmək var.
 • Gəlin atasına: "Həm ağlaram, həm gedərəm" deyər.
 • Gəlin - çiçək; dediyi göyçək.
 • Gəncliyin qiyməti bilinsə, qocalığın şikayəti azalar.
 • Gənclikdə ölüm, qocalıqda yoxsulluq zülümdür.
 • Gənclikdən qocalığa ömür saxlamalı.
 • Gəzən tülkü yatan aslandan nəsiblidir.
 • Gördün dəli, çəkil geri.
 • Gördün yarın yar deyil, tərkin qılmaq ar deyil.
 • Görən gözün haqqı vardır.
 • Göy ağlamayınca, yer gülməz.
 • Göz bir pəncərədir könülə baxar.
 • Gözəl quş əldə gəzər, gözəl qadın dildə gəzər.
 • Gözəldən qırx gündə doymaq olar, gözəl xasiyyətdən qırx ildə də doymaq olmaz.
 • Gözəllər çox iş edərlər; Soyarlar dərviş edərlər.
 • Gözlüyə gizli yoxdur.
 • Gözü dələdə olan quşun ayağı cələdən çıxmaz.
 • Gül bülbüldən ziyadə insan əlindən çəkər.
 • Gün keçər, kin keçər.
 • Gün qarası gedər, gön qarası getməz.
 • Günəş girən yerə həkim girməz.
 • Heyvanın dişinə baxarlar, insanın işinə.
 • Həm suçlu, həm güclü.
 • Hər adamın çörəyi yeyilməz.
 • Hər ağacdan qaşıq olmaz.
 • Hər işarəyə qaçan tazı tez yorular.
 • Hər kəsə yar ol, bar olma. (yar - dost, bar - yük).
 • Hər kəsin dəlisi evdə, dərdi - qarnında.
 • Hər quşun əti yeyilməz.
 • Hər şeyə bənzəyən bir şeyə bənzəməz.
 • Hər şeyə nəzər dəyər, müflisliyə dəyməz.
 • Hər zəmidən bir taxıl, hər başdan da bir ağıl.
 • Hirs ilə qalxan, ziyan ilə oturar.
 • Xain olan qorxaq olar.
 • Xalqın səsi - haqqın səsi.
 • Xeyirsiz duaya "amin!" deməz.
 • Xəstə ol mənim üçün, ölüm sənin üçün.
 • Xəstəni buza yollamayın, aşiqi sözə yollamayın.
 • Xırman yel ilə, düyün el ilə.
 • Xoruz öldü, gözü çöplükdə qaldı.
 • İçdiyin üzüm suyumu; tökdüyün üzün suyumu?
 • İçmə namərd əlindən su, abi-həyat olsa da.
 • İftira dağdan ağırdır.
 • İki adam başında papağın yoxdur - deyirsə, əlini başına apar.
 • İki dilənçı bir qapıda yaxınlıq etməz.
 • İki qapıda gəzən köpək ac qalar.
 • İki qibləyə tapınanda din olmaz.
 • İnsan elə gün olur dağ qaldırır, elə gün də olur darı qaldıra bilmir.
 • İnsanın zilləti də öz əlindədir, illəti də.
 • İslandıq quruduq - sel bizə neylər, qarlı dağdan əsən yel bizə neylər.
 • İş başlamaqda deyil, başa yetirməkdədir.
 • İş buyur tənbələ, sənə ağıl öyrətsin.
 • İş insanın aynasıdır.
 • İş yuxunu görəndə deyil, yozandadır.
 • İşi ad işlər, sən işləməzsən.
 • İşi çoxaltmaq iş bilməzlikdən irəli gəlir.
 • İşləyən inci taxar, işləməyən iki yanına baxar.
 • İt iti yeyib, quyruğuna çatanda "mənimdir" deyib.
 • İynəsini salan yerə baxar.
 • Keçdi bülbül, keçdi gül; istər ağla, istər gül.
 • Keçidə də saqqal var, amma dədə deyil.
 • Kişi gətirməyi bilməli, qadın - yetirməyi.
 • Kor odur ki, düşdüyü quyuya bir də düşə.
 • Köhnəsi olmayanın təzəsi olmaz.
 • Kömürçünün evinə girən üzü qara çıxar.
 • Könlün sığdığı yerə hər şey sığar.
 • Köpək belə çörək verəni tanıyır.
 • Küləyin qabağına düşməyən yoxdur.
 • Qadın var arpa unundan aş elər; Qadın var buğda ununu daş elər.
 • Qadındır evi tikən, qadındır evi yıxan.
 • Qadının biri əla, ikisi - bəla.
 • Qar ili - var ili.
 • Qaranquşa: "Nə üçün gah aşağıdan, gah yuxarıdan uçursan?" - deyiblər; o da "Bəlanın bəzən altından, bəzən üstündən keçmək üçün" - deyib.
 • Qardaş qardaşı bıçaqlamış, sonra durub qucaqlamış.
 • Qəbahət samur kürkü olsa da, kimsə çiyninə atmaz.
 • Qəbul olmayacaq duaya amin demə.
 • Qələm qılıncdan kəskindir.
 • Qərib quşun yuvası çox olar.
 • Qıldan incə, qılıncdan kəskin.
 • Qırx bacanağı bir it parçalamış.
 • Qırx hərami bir olmuş, bir çılpağı soya bilməmiş.
 • Qırx il qıran olmuş, əcəli gələn ölmüş.
 • Qız evi - naz evi.
 • Qonağın umduğu ev sahibinin üç öynəsi olur.
 • Qonşuda bişər, bizə də düşər.
 • Qorx aprelin beşindən - Öküzü ayırır işindən.
 • Qorxulu yuxu görməkdənsə, oyanıq yatmaq xeyirlidir.
 • Qurd belə qonşusuna zərər vurmaz.
 • Qurdla qoyun olmaz, qılıncla oyun olmaz.
 • Qurdu meşədən açlıq çıxarır.
 • Quyunu boyunca qaz, düşəndə boğulmayasan.
 • Qürbət - adı bəd.
 • Qürbətdə keçən ömür, nə dəmirdir, nə kömür.
 • Qüvvət haqqındır.
 • Leyləyi quşmu sayırsan? - yazda gələr, qışda gedər.
 • Lətifə lətif gərək.
 • Mal adama həm dost, həm düşməndir.
 • Mart havası kimi qərarsız.
 • Meyxanəçidən şahid istədilər, sərxoşu göstərdi.
 • Mədə - dərdin, pəhriz - dərmanın başıdır.
 • Məqsədin ən kəsə yolu səbrdir.
 • Mənə faydası olmayan göz çıxsın.
 • Mərhəmət hər zaman intiqamdan daha yaxşıdır.[1]
 • Mərmər - yaxşı daşdan; Yaxşılıq iki başdan.
 • Min bilsən də bir bilənə danış.
 • Minnət qədər ağır yük olmaz.
 • Müəllimin vurduğu yerdə gül bitər.
 • Namus gedər, dönməz geri; Yoxdur onun bəlli yeri.
 • Nə ilə ölçərsən, onunla da ölçülərsən.
 • Nə tapdınsa özünə, o görünər gözünə.
 • Nə yavuz ol - asıl, nə yavaş ol - basıl.
 • Od içindən tutuşar.
 • Oğlan doğdum - oydu məni, qız doğdum - soydu məni.
 • Oğlan yetir, qız yetir; Yenə şələni sən götür.
 • Olan - dörd bağlar, olmayan - dərd bağlar.
 • Otuz iki dişdən çıxan otuz iki məhəlləyə yayılar.
 • Ovçu nə qədər hiylə bilirsə, ayı da o qədər yol bilir.
 • Olanla ölənə çarə yoxdur.
 • Öküzü buynuzundan, insanı sözündən tutarlar.
 • Ölüsü olan bir gün ağlar, dəlisi olan hər gün ağlar.
 • Öpürsən, öz əlini öp.
 • Özünü saxla ağlar gözdən, saxta sözdən.
 • Plovdan dönənin qaşığı qırılsın.
 • Saqqal başa qurban olsun.
 • Saqqalı sarı, gözü mavi - döl azğını; Gecə ayaz, gündüz bulud - il azğını.
 • Sağlıq ən böyük varlıqdır.
 • Sevginən səni sevəni - xak ilə yeksan isə də; Sevmə səni sevməyəni - Misirdə sultan isə də.
 • Səadət qapıdan girəndə səfalət bacadan qaçar.
 • Sən bilirsən bir iki, ellər bilir min iki.
 • Sənə bir öyüd; ununu əlinlə üyüd.
 • Sənə daş atana sən çörək at.
 • Səni səndən soruşmazlar - eldən soruşarlar.
 • Sənət qanaddır.
 • Sənətinə kim xor baxar; Boynuna torba taxar.
 • Sər ver, sirr vermə.
 • Sərçənin adı nə, budu nə?!
 • Sərxoş olub kişilikdən dəm vuranın qeyrəti araq şüşəsində olar.
 • Sərt olma, mərd ol.
 • Soydum əkdim, soyundum əkdim, yenə soyuna çəkdi.
 • Söyləyənə baxma, söylədənə bax.
 • Söz bir quş kimidir, buraxsan tuta bilməzsən.
 • Sözə usta, işə xəstə.
 • Sözlə plov bişsə, dəniz qədər yağ məndən.
 • Su bulandırmaqla balıq tutulmaz.
 • Sudan ayrılan bulağın oddan qorxusu olmaz.
 • Sümüklə dəri - yeməklə diri.
 • Şəriətin kəsdiyi barmaq qanamaz.
 • Şübhə insanı rahat qoymaz, amma çox bəlalardan qurtarar.
 • Tapançanın dolusu bir adamı, boşu qırx adamı qorxudar.
 • Tar ilə kamanı fərqləndirməyən adamdan məclis ağsaqqalı olmaz
 • Tarlada izi olmayanın süfrədə üzü olmaz.
 • Tələsik gedən əcələ gedər.
 • Tələsik gedən yolda qalar.
 • Tələsik işə şeytan qarışar.
 • Topalla gəzən axsamağı öyrənər.
 • Tülkü: " Özümə görə demirəm, amma üzümsüz bağın kökü qurusun" - deyib.
 • Türkün sonradan gələn ağlı mənim olaydı.
 • Ucuzdur - illəti var, bahadır - hikməti var.
 • Ulağı yoldan çıxaran bir çəngə otdur.
 • Ulunu dinləməyən ulaya-ulaya qalar.
 • Uma-uma, döndüm muma.
 • Ünü var, unu yox.
 • Üzü nəsə, ürəyi də odur.
 • Üzü öpülənin əli öpülməz.
 • Üzümün yaxşısı dənədir, qadının yaxşısı nənədir.
 • Vaxt atlı, biz piyada.
 • Vaxt nəqddir.
 • Var evi - kərəm evi, yox evi - ələm evi.
 • Verdin qırxı, getdi qorxu.
 • Vəsiyyət ölüm gətirər.
 • "Vur" demə, öldürər.
 • Ya alaram - ya ölərəm.
 • Ya taxt, ya bəxt.
 • Yaxşı kitab sadiq dostdur. Ondan bezəndə hirslənmir, məsləhət istəyəndə aldatmır.
 • Yaxşı nəsihət verilir, yaxşı ad verilmir.
 • Yaxşı övlad atanı vəzir edər, pis övlad - rəzil.
 • Yaxşılıq qəribdir, tanınmaz.
 • Yağmur yağsa - qış olmazmı, adam özünü bilsə - xoş olmazmı?
 • Yalan dinləmək yalan söyləməkdən çətindir.
 • Yalançı kimdir? - Eşitdiyini söyləyən.
 • Yalançının şamı gün batana qədər yanır.
 • Yaş yetmiş - iş bitmiş.
 • Yay kimi əyri olsam, əldə tutarlar məni, ox kimi dümdüz olsam, çölə atarlar məni.
 • Yeriyən yol alar, yeriməyən yolda qalar.
 • Yerli dovşanı yerli tazı tutar.
 • Yetimin bağrı yağ bağlamaz.
 • Yetimin qarnına vurmuşlar, "Vay, arxam!" - demiş.
 • Yıxıldınsa, torpağa sarıl.
 • Yırtıcı quşun ömrü az olar.
 • "Yox" şeytandır.
 • Yolçuya yol gərək, qurbağaya göl gərək.
 • Yolu azana köpək səsi bülbül səsindən xoşdur.
 • Yorğan getdi, qovğa bitdi.
 • Zəlil adam tamahkar olar.

Mənbə

redaktə
 • Dünya xalqlarının atalar sözləri. Bakı.2015

İstinadlar

redaktə
 1. * Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014