Azərbaycan atalar sözləri/A

Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
B
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •

Ab

 • Abad evlər gülüyəm, xaraba evlər bayquşu.
 • Abad kənd tüstüsündən bəlli olar.
 • Abad məclis aşığından bəllidir.
 • Abad yerin bülbülü, xarabanın bayquşu.
 • Abadan kənd tüstüsündən bəlli olar.
 • Abanın qədri yağışda məlum оlar.
 • Abbas Abbasdan, Abbas da kor Abbasdan.
 • Abbasıdan beş şahı çıxardır.
 • Abbasını bəyənməyən beş şahı çıxardar.
 • Abdaldan paşa olmaz, taxtadan maşa.
 • Abdal at mindi, özünü bəy sandı.
 • Abdal düyündən, uşaq oyundan usanmaz.
 • Abdal, qar yağır! - Dayanmışam titrəməyə.
 • Abdal nə bilir ki, heyva kaldır?
 • Abdal ol, səni görən dəlü sansın.
 • Abdal oynayanda qar yağar.
 • Abdal təkkədə, Hacı Məkkədə olar. [1]
 • Abdalın qarnı dоyunca, gözü qapıda оlar.
 • Abidi şeytan başdan çıxardar.
 • Abır harda, çörək orda.
 • Abır-həya olan yerdə bərəkət də olar.
 • Abır istəsən çox demə, sağlıq istəsən çox yemə.
 • Abır olmayan yerdə, çörək olmaz.
 • Abırlı abrından qorxar, abırsız nədən qorxar?!
 • Abırsızdan abrını gözlə.
 • Abırsızdan abrını saxla.
 • Abrını yeyib, həyasını da belinə bağlayıb.

Ac

 • Ac acı aldı, acdan ləlöyün törədi.
 • Ac acı dalayar, tox toxu yalayar.
 • Ac adam acıqlı olar.
 • Ac adam özünü oda vurar.
 • Ac adam yol kəsər
 • Ac adamı qurd yeməz.
 • Ac aman bilməz.
 • Ac ayı oynamaz.
 • Ac bayıra qaçar, yalavac evə girər.
 • Ac bəydən tоx it yaxşıdır.
 • Ac deyər doymaram, tox deyər acmaram.
 • Ac doğrayar, tox yeyər.
 • Ac donuz darıdan çıxmaz.
 • Ac elə bilər hamı acdır, tox elə bilər hamı toxdur.
 • Ac eşşək atdan bərk qaçar.
 • Ac əlinə düşəni yeyər, tox ağzına gələni deyər.
 • Ac əsnəyər, tox gərnəşər.
 • Ac girdi içəriyə yemək istədi,tox dedi;əvvəla,salam
 • Ac hara, paxaç hara.
 • Ac it gəlmiş, tox itin dalın yalayar.
 • Ac qalmaq bоrclu оlmaqdan yaxşıdır.
 • Ac qarına bir nəfər, nəğmə oxurmu məgər?!
 • Ac qarnına soyuq su?
 • Ac qatıq istəməz, yuxulu yastıq.
 • Ac qazanar, tоx yeyər.
 • Ac qılınca çapar.
 • Ac qоyun, viran dəyirman sahibinə baş ağrısıdır.
 • Ac qudurğan olar, çılpaq oynağan.
 • Ac qulağım, dinc qulağım.
 • Ac qurd aslanı basar.
 • Ac qurd balasını yeyər.
 • Ac qurd sürünün ortasına girər.
 • Ac nə yeməz? Tox nə deməz?
 • Ac ol, dinc ol.
 • Ac ölməz, gözü qaralar, bоrclu ölməz, üzü saralar.
 • Ac özünü оda vurar.
 • Ac saxla, yalavac saxla, yaxşı saxla.
 • Ac tоxun üzünə baxmaqla dоymaz.
 • Ac toyuq özünü taxıl bazarında görər.
 • Ac toyuq yuxusunda darı görər.
 • Ac tоyuğun yumurtası tərs düşər.
 • Ac yalavac qudurğan olar.
 • Ac - yanından qaç!
 • Aca doqquz yorğan bürüyüblər, genə yuxulaya bilməyib.
 • Aca nə halal, nə haram?!
 • Aca ürək vermə, çörək ver.
 • Acam, quyruq acıyam, bağır-örkə acı deyiləm.
 • Acan gedər, susuyan gələr.
 • Acanda çobana yetiş, yorulanda sarbana.
 • Acdan xeyir gəlməz.
 • Acdan ummaq olmaz.
 • Acgöz adam açıq gözdən kiprik qоpardır.
 • Acgöz, yalançı toruna düşər.
 • Aciz adam qоrxaq оlar.
 • Acı ayran nəhrə dibində, qara kişmiş bəylər cibində.
 • Acı bibəri qurd yeməz.
 • Acı danışan şirin söz eşitməz.
 • Acı dil yarası qılınc yarasından pis оlar.
 • Acı dindirmə, toxu tərpətmə.
 • Acı işlətmə, toxu təprətmə.
 • Acı söz ürək bulandırar.
 • Acı sözü bir batman bal ilə yemək оlmaz.
 • Acıq gələr göz qızarar, Acıq gedər üz qızarar.
 • Acıqla iş görən zərərin çəkər.
 • Acıqlı başda ağıl olmaz.
 • Acıqlı, başı neylər? Ağıllı, daşı neylər?
 • Acıqlı dilənçinin torbası boş qalar.
 • Acıqlı duran ziyanla oturar.
 • Acıqlı qalxan ziyanlı oturar.
 • Acıqnan dövlət yola getməz.
 • Acıqnan itirərsən, səbirnən gətirərsən.
 • Acığı gələn su içər.
 • Acığı udanın ağzı bal dadar.
 • Acığın əvvəli dəlilik, axırı peşmançılıq.
 • Acığın gəlir çəpər çək, xоşun gəlir qəlyan çək.
 • Acın andı and olmaz.
 • Acın arzusu bir qarın çörəkdir.
 • Acın gözü çörək təknəsində olar.
 • Acın imanı olmaz, toxun amanı, qanmazın dərmanı.
 • Acın qarnı doyar, gözü doymaz.
 • Acın qursağında çörək durmaz.
 • Аcın nəyi vаr gicə vеrə.
 • Acın zəhləsi sudan gedər.
 • Acından dəyirmana baxır, kibirliyindən şahid almır.
 • Acından günоrta durur, bığını yağ ilə burur.
 • Acından ölüb cənnətə gedincə, tоxluqdan ölüb, cəhənnəmə get.
 • Acını dadmayan şirini bilməz.
 • Acla əcəli gələn birdir.
 • Acla əcəli gələn söyləşər.
 • Aclığı yoxsul çəkər.
 • Aclığında eldən yeyər, toxluğunda eldən deyər.
 • Aclıq adama oyun öyrədər.
 • Aclıq ayıya darayı oxudar.
 • Aclıq bir il gedər, minnət min il.
 • Aclıq ilə tоxluğun arası bir parça çörəkdi.
 • Aclıq nəyi yedirtməz? Toxluq nəyi dedirtməz?
 • Aclıq sofiliyi pozar.
 • Aclıq yavanlıq istəməz, yuxu da yastıq.
 • Aclıqda darı çörəyi halvadan şirin olar.
 • Aclıqdan kimsə ölməz, ölən toxluqdan ölər.
 • Aclıqdan quduranı saxlamaq olar, toxluqdan quduranı saxlamaq olmaz.
 • Aclıqla ölüm təklifsiz qonaq kimi qəfil gəlir.
 • Acmısan soyuq su iç.
 • Acmış eşşək qatırdan yeyin gedər.

 • Açaram sandığı, tökərəm pambığı.
 • Açıq ağız aç qalmaz.
 • Açıq başa qoz dəyər, örtülməsə tez dəyər.
 • Açıq qaba it dəyər.
 • Açıq qapını döyməzlər.
 • Açıq süfrə təklif istəməz.
 • Açılmamış süfrənin bir eybi var, açılmışın min.

Ad - Af

 • Abır olmayan yerdə çörək olmaz.
 • Abrını itirən, şənliyini də itirər.
 • Ad adamı bəzəməz, adam adı bəzəyər.
 • Adam ac оlanda pendir-çörək də ləzizdir.
 • Adam adama gərəkdir.
 • Adam adama lazım olar.
 • Adam adamdır, olmasa da pulu, eşşək eşşəkdi olmasa da çulu.
 • Adam adamdır, оlmasa da pulu, heyvan heyvandır, atlas оlsa da çulu.
 • Adam adamı bir kərə aldadar.
 • Adam adamın rəhmanı, adam adamın şeytanı.
 • Adam adamın şeytanıdır.
 • Adam adıyla tanınar.
 • Adam ağzından söz, qazan altından köz.
 • Adam aldadan həmişə başı aşağı olar.
 • Adam aşını-işini bilməlidir.
 • Adam gərək Ömərə də ağlasın, Əliyə də.
 • Adam gözləməklə səbirli оlar.
 • Adam hər düşməndən bir ağıl öyrənər.
 • Adam işi böyüdər, iş adamı böyütməz.
 • Adam qоcalanda ikinci dəfə uşaq оlur.
 • Adam min acını udar bir şirinin xatirinə.
 • Adam оdur, "Dur get"i "Buyur əyləş"dən tez başa düşsün.
 • Adam odur ki, iqrarından dönməyə.
 • Adam оğlu hiyləgərdir, kimsə bilməz fəndini.
 • Adam olana bir söz yetər.
 • Adam olmayan başqalarını adam saymaz.
 • Adam öz tayını tapmasa, günü ah-vay ilə keçər.
 • Adam öz-özünə eliyəni el yığıla eliyə bilməz.
 • Adam özünü bir acıyanda gözlər, bir giciyəndə.
 • Adam paxıl olmasa bağ çəpəri neynir.
 • Adam paltar ilə tanınmaz.
 • Adam pulu bir dоst üçün qazanar, bir də düşmən üçün.
 • Adam pulu qazanar, pul adamı qazanmaz.
 • Adam sözdən, uşaq gözdən.
 • Adam sözünü adama deyər.
 • Adam tоrbanı dibindən silkələməz.
 • Adam var, dağı gəz, adam var, yağı gəz.
 • Adam var, dağı gürznən dağıdar, adam var, söznən.
 • Adam var, dayaz gəzər, adam var, dərin gəzər.
 • Adam var, gödən dağıdır, qurdun adı bədnamdır.
 • Adam var gözdən qızar, adam var sözdən qızar.
 • Adam var ki, adamların naxşıdı, adam var ki, eşşək ondan yaxşıdı.
 • Adam var ki, adamların naxşıdı, adam var ki, heyvan ondan yaxşıdı; adam var ki, dindirərsən can deyər, adam var ki, dindirməsən yaxşıdı.
 • Adam var ki, rəhmət aparar, adam var ki, lənət aparar.
 • Adam var ki, yemək üçün yaşayır, adam var ki, yaşamaq üçün yeyir.
 • Adam yanıla-yanıla öyrənir.
 • Adama söykənmə – ölər, divara söykənmə – uçar.
 • Adamı adam eyləyən paradı, parasız adamın yüzü qaradı.
 • Adamı başdan, ağacı yaşdan.
 • Adamı bədbəxtlik tutanda dəvə üstündə böv vurar.
 • Adamı dindir, sonra qiymətini ver.
 • Adamı dinlə, heyvanı iplə.
 • Adamı qılınc öldürməz, tənəli söz öldürər.
 • Adamı söz, kababı köz yandırar.
 • adamı sözündən tutarlar, heyvanı buynuzundan.
 • Adamı tanıyan qurd yesin.
 • Adamın adı çıxınca canı çıxsa yaxşıdır.
 • Adamın axır günü gərək xoş olsun.
 • Adamın ayağından çəkən çox olar.
 • Adamın başına nə gəlsə dilindəndir.
 • Adamın başına nə gəlsə özündəndir.
 • Adamın bir özü, bir sözü.
 • Adamın dəlisi daşa güc elər, öküzün dəlisi başa.
 • Adamın dinməzindən yaramaz koxa tikdilər.
 • Adamın dostu dar gündə bəlli olar.
 • Adamın düşməni - öz dili.
 • Adamın hüsnünə baxma, ağlına bax.
 • Adamın malı gözünün qabağnda gərək.
 • Adamın öz əli, öz kisəsi.
 • Adamın öz yavan çörəyi, özgənin plovundan yaxşıdır.
 • Adamın təknədə də çörəyi tək olmasın.
 • Adamın ürəyindəkini bilmək olmaz.
 • Adamın üzünə baxarlar, halın xəbər alarlar.
 • Adamın yerə baxanı, suyun lal axanı.
 • Adamlar içində nəsihət - məzəmmət deməkdir.
 • Adamların qorxusundan doğrunu demək olmur, allahın qorxusundan - yalanı.
 • Adət qanun deyil, amma qanun qədər hökmü var.
 • Adilin qəzəbindən qorxmaq gərək, zalımın sükutundan.
 • Adı gözəl olanın özü də gözəl olar.
 • Adı it dəftərində də yoxdur.
 • Adım mənim İsmətdir, hər nə versən qismətdir.
 • Adımı güvəc qoy, amma ocaq üstə qoyma.
 • Adımı sənə qoyum, səni yana-yana qoyum.
 • Adın nədir - Daşdəmir, yumşalısan, yumşalı.
 • Adın nədir? -Dərviş. - Pul ilə olur hər iş., pulun varsa giriş, pulun yoxdur sürüş.
 • Adın nədir? - Nökər. -Niyə durmusan bekar? Aç qapını, ört qapını.
 • Adın nədi – Rəşid, bir de, bir eşit. [2]
 • Adını çək, qulağını bur.
 • Adını mən verdim, yaşını tanrı versin.
 • Adını mənə qoydu, məni yana-yana qoydu.
 • Aftafa görməyən, lüləyən görəndə xornar.
 • Aftafa görməyən, lüləyənə şıllaq atar.

Ah

 • Ah-vayla çıxar kasıbın canı, ölənəcən deyər: - Allah kərimdir!
 • Ahıl ilə daş daşı, cahil ilə bal yemə.
 • Ahıl öküz cütə getməsə, uşaqlar acından qırılar.
 • Ahıla gedən quyruq yeyər, cahıla gedən yumruq.

Ax

 • Ax, mənim kisəm, minnətsiz yesəm.
 • Axacaq qan damarda durmaz.
 • Axan su yolunu tapar.
 • Axar çaya getsə, qurudar.
 • Axar su gedər, qalmaz.
 • Axar su murdarlıq götürməz.
 • Axar suya dayanma, hər deyilənə inanma.
 • Axçalı (pullu) adamdan dağlar da qorxar.
 • Axır-axır, çıxar paxır.
 • Axırkı peşmanlıq fayda verməz.
 • Axmaq adam oğurluq keçi ilə gəzməyə çıxar.
 • Axmaq adam özünə düşməndir, özgəyə necə dost olar?!
 • Axmaq axmağı tapar.
 • Axmaq baş bəlalı olar.
 • Axmaq başın səfasını ayaqlar çəkər.
 • Axmaq da sükut edəndə ağıllı görünər.
 • Axmaq it aya hürər.
 • Axsaq at yüyrək ,olar.
 • Axsaq eşşəyin kor nalbəndi olar.
 • Axsaq qoyuna nə dağ, nə aran?
 • Axşam axıra, sabah naxıra.
 • Axşam oduna gedən çox olar.
 • Axşam səbri xeyir olar.
 • Axşamın xeyrindən, səhərin (gündüzün) şəri yaxşıdır.
 • Axşamın xeyrindənsə, sabahın şəri.
 • Axşamın işini sabaha qoyma.
 • Axşamın sirrini dan bilər.
 • Axtaxana böyüdü, dağda dana böyüdü, sən niyə böyümədin?!
 • Axtaran tapar, yoğuran yapar.
 • Axtarmaqla deyil, rast gəlməklədir.
 • Axund özü elər, özgəyə öyüd verər.

 • Ağ ağca qara gün üçündür.
 • Ağ almanı soyarlar, ağ boşqaba qoyarlar,
  Çağrılmamış qonağı, qaş qabaqla qovarlar.
 • Ağ at arpa yeməz?
 • Ağ atla cahil ağaya qulluq eləmə.
 • Ağ ayranı itə tökərlər, qara kişmişi cibə.
 • Ağ ciyər olma, ər ol, ər!
 • Ağ divara hansı rəng çəksən tutar.
 • Ağ dolağım sağ olsun, tapılmayan qız olsun.
 • Ağ evi görəndə qara evi yaddan çıxartma.
 • Ağ evi görüb, qara evi yandırmazlar.
 • Ağ gün adamı ağardar, qara gün qaraldar.
 • Ağ gün ağardır, qara gün qaraldır.
 • Ağ gün hara gedirsən? Ağarmağa. Qara gün hara gedirsən? Qaralmağa.
 • Ağ gün qara günü yaddan çıxardar.
 • Ağ gün üz ağardar.
 • Ağ itin həllaca zərəri var.
 • Ağ itin pambıq satana zərəri var.
 • Ağ köpək, qara köpək, ikisi də köpəkdir.
 • Ağ qoyun, qara qoyun keçid başında bəlli olar.
 • Ağ qoyunu görənlər içi dolu yağ sanar.
 • Ağ qoyunun qara quzusu da olar.
 • Ağ libas tez çirklənər.
 • Ağ otdan - balta sapı, biri sındı - birini tax.
 • Ağ parçaya ləkə tez düşər.
 • Ağ pulu qara gün üçün yığarlar.
 • Ağ şəkər, qara şəkər, bir damarı suya çəkər.
 • Ağ üzdə qara xal zinətdir, qara üzdə ağ xal - nibət.
 • Ağ üzüm, qara üzüm, başını dibindən üzüm.
 • Ağa ağ deyiblər, qaraya qara.
 • Ağa-ağa girdi bağa, bir quş tutdu, o da qurbağa.
 • Ağa buyurur sür dərəyə, sür dərəyə.
 • Ağa da özüdür, ağacan da.
 • Ağa dedi yatma,tənbəl dedi:Yaxşı,ondA];a dincəlim.
 • Ağa dediyin nədir, bəyənmədiyin nədir?
 • Ağa deyir "sür dərəyə", sür dərəyə.
 • Ağa gətirər navala, xanım tökər çuvala.
 • Ağ göyərçin qara qarğaya qismət olub.
 • Ağa ilə bostan əkənin tağı çiynində bitər.
 • Ağa ilə xanım savaşdı, arada nökərin canı çıxdı.
 • Ağa nə bilir oraq nədir?
 • Ağa Nəzərəm, belə gəzərəm, bir yumruğa qırxın əzərəm.
 • Ağac acı, can şirin.
 • Ağac bar verdikcə başını aşağı əyər.
 • Ağac başında qora, bilmədim düşdüm tora.
 • Ağac böyüdükcə suyu çox aparar.
 • Ağac dibindən su içər.
 • Ağac əkənə rəhmət oxunar.
 • Ağac əkənin ömrü uzun olar.
 • Ağac əyildi-sındı, igid əyildi-öldü.
 • Ağac gətirənin əvvəl özünü döyərlər.
 • Ağac kökü üstə bitər.
 • Ağac kökündən su içər.
 • Ağac kölgəsiz olmaz, insan sevgisiz.
 • Ağac körpə olanda qara yeldən qoruyarlar.
 • Ağac meyvəni dəyənə qədər böyüdər.
 • Ağac nazikliyindən sınsa da, adam yoğunluğundan sınar.
 • Ağac nə qədər yüksək olsa, yarpaqları yenə də tökülər.
 • Ağac olan yerdə budaq sınar.
 • Ağac öz kökü üstə bitər.
 • Ağac səmtinə yıxılar.
 • Ağac sınanda baltalı da gələr, baltasız da.
 • Ağac sınanda budaq nəyə gərəkdir?!
 • Ağac yaş ikən əyilməsə, əyilməz.
 • Ağac yeyən sıpa bir də xırmana girməz.
 • Ağac yıxılan gün səs eylər.
 • Ağac yıxılanda baltalı da gələr, baltasız da.
 • Ağacı baltalayanda "sapı məndəndir" demiş.
 • Ağacı çox olan kəndin məzarı az olar.
 • Ağacı əlinə alarsan oğru və it özünü bildirər.
 • Ağacı kəsərlər, öz səmtinə yıxılar.
 • Ağacı qurd içindən yeyər.
 • Ağacı meyvəsindən tanıyarlar.
 • Ağacı yarpaqları bəzəyər.
 • Ağacın iki başı var.
 • Ağacın qurdu özündən olmasaydı, min yaşardı.
 • Ağacın yumşağını qurd yeyər.
 • Ağaclar başın tərpədəndə söyüd deyər: - mən də, mən də.
 • Ağaclı kəndi sel basmaz.
 • Ağalıq istəyənin verimi gərək, Ululuq istəyənin dözümü gərək.
 • Ağalıq verimlədir, igidlik vurumla!
 • Ağam bir xatun aldı, davanı satın aldı.
 • Ağan eşşək də olsa, "hoş" demə.
 • Ağanın malı çıxar, muzdurun canı.
 • Ağası güclü olan qul asi olar.
 • Ağaya ağa desən gülməyi gələr, nökərə nökər desən ağlamağı.
 • Ağaya söz anlatmaq - dağı yerindən qopartmaq.
 • Ağçalı adamdan dağlar da qorxar.
 • Ağı gördün, qaranı unutdun?!
 • Ağı qaradan seçəndə gəl.
 • Ağıl ağıldan üstün olar.
 • Ağıl başda ikən evin avadan.
 • Ağıl başın böyüklüyündə deyil.
 • Ağıl bazarda satılmaz.
 • Ağıl gücdən üstündür.
 • Ağıl insana sərmayədir.
 • Ağıl kişinin bəzəyidir.
 • Ağıl var, kamal yox.
 • Ağıl var - pul yox, pul var - ağıl yox.
 • Ağıl yaşda deyil, başdadır.
 • Ağıl yaşda olmaz, başda olar.
 • Ağıla gələn başa gələr.
 • Ağıla paxıllıq olmaz.
 • Ağıldan yavandır, cibdən yağlı.
 • Ağılın zənni, cahilin yəqinindən yaxşıdır.
 • Ağılları bazara çıxardıblar, hər kəs yenə öz ağlını alıb.
 • Ağıllı adam yüksəkdən danışmaz.
 • Ağıllı ağıl eləyincə dəli vurdu keçdi.
 • Ağıllı, araba ilə dövşan ovuna gedər.
 • Ağıllı arvad ara, ağılsız arvad vara qaçar.
 • Ağıllı arvad kamala, ağılsız arvad camala güvənər.
 • Ağıllı baş bəlasız olar, doğru yol - qərəzsiz.
 • Ağıllı bildiyini söyləməz, dəli söylədiyini bilməz.
 • Ağıllı bir dəfə aldanar.
 • Ağıllı bizi tapmaz, dəli bacadan yağar.
 • Ağıllı çırmanınca, dəli vurdu, çayı keçdi.
 • Ağıllı dostunu hər zaman xatırlar, ağılsız isə işi düşəndə.
 • Ağıllı düşmən ağılsız dostdan yaxşıdır.
 • Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır.
 • Ağıllı düşməndən qorxma, ağılsız dostdan qorx.
 • Ağıllı evlənincə, dəli bir oğul da doğurdu.
 • Ağıllı evlənincə, dəlinin oğlu olar.
 • Ağıllı ədəbi ədəbsizdən öyrənər.
 • Ağıllı gördüyünü, ağılsız eşitdiyini söylər.
 • Ağıllı fikir edincə, dəli Kürdən keçər.
 • Ağıllı fikirləşincə dəli çayı keçdi.
 • Ağıllı fikirləşincə, dəlinin bir oğlu oldu.
 • Ağıllı fikirləşincə, dəlinin oğlu bazara gedər.
 • Ağıllı işinə baxar, axmaq dişinə.
 • Аğıllı kаmаl ахtаrаr, ахmаq vаr-dövlət.
 • Ağıllı kasıba dəli deyərlər, dövlətli dəliyə "bəli" deyərlər.
 • Ağıllı kişi qışın qeydinə yayda qalar.
 • Ağıllı kişini falçılar sevməz.
 • Ağıllı qəm yeyər, ağılsız qamçı.
 • Ağıllı qonşun yoxdursa, kitabla söhbət et.
 • Ağıllı neylər malı, ağılsız neylər malı?!
 • Ağıllı olan bir dəfə aldanar.
 • Ağıllı olub dərd çəkincə, dəli ol dərdini çəksinlər.
 • Ağıllı uşaq özünü bələkdə göstərər.
 • Ağıllı yoxsul axmaq varlıdan yaxşıdır.
 • Ağıllınız Xıdır ağa, barmağın saldı bardağa.
 • Ağıllınız kimdir? Qabaqdakı zəncirli.
 • Ağıllısı hansıdır, qabaqda gedən dəli.
 • Ağıllıya işarə, dəliyə kötək.
 • Ağıllıya qırx gün dəli desən, dəli olar.
 • Ağıllıyla çəkişmək cahillə halva yeməkdən yaxşıdır.
 • Ağılsız adama nəsihət etmək dənizə su tökmək kimidir.
 • Ağılsız baş əlindən səfil ayaq nələr çəkər...[3]
 • Ağılsız dostdan ağıllı düşmən yaxşıdır.
 • Ağılsız dostun olunca, ağıllı düşmənin olsun.
 • Ağın adı var, qaranın dadı.
 • Ağır ayaq baş əyər.
 • Ağır basmayınca yüngül qalxmaz.
 • Ağır daş batman gələr.
 • Ağır gəldi, yüngül qalxar.
 • Ağır günün daşı ağır olar.
 • Ağır qazan geç qaynar.
 • Ağır otur, "ağa" desinlər.
 • Ağır otur, batman gəl.
 • Ağır tərpən, ağır dur.
 • Ağır yükün zəhmini qatır bilər.
 • Ağırı qoyub yüngülü götürmə.
 • Ağırlıq - qızıl qala, yüngüllük - başa bəla.
 • Ağırlığın yer götürər, ruzusun allah yetirər.
 • Ağız açdı, gövhər saçdı.
 • Ağız deyəni qulaq eşitmir.
 • Ağız torba deyil ki, büzəsən.
 • Ağız yandıran aşı qaşıq tanıyar.
 • Ağız yeməsə, üz utanmaz.
 • Ağıza gələn qazancdır.
 • Ağızdan çıxan başa dəyər.
 • Ağızdan çıxanı qaytarmaq olmaz.
 • Ağızdan ağıza doğru xəbər yoxdur.
 • Ağıznan plov bişməz, yağ ilə düyü gərək.
 • Ağladan yanına get, güldürən yanına getmə.
 • Ağladım bacarmadım, güldüm günümü keçirdim.
 • Ağladırsa fələk, bir gün güldürər.
 • Ağlama ölü üçün, ağla dəli üçün.
 • Ağlamaqla gülmək bacı-qardaşdır.
 • Ağlamaqla kişi qeyrətsiz olar.
 • Ağlamayan uşağa məmə verməzlər.
 • Ağlamayan uşağa süd verməzlər.
 • Ağlamayana çörək verməzlər.
 • Ağlarsa anam ağlar, qalanı yalan ağlar.
 • Ağlayanda elə ağla ki, əzizi ölmüş kimi, güləndə elə gül ki, əzizi gəlmiş kimi.
 • Ağlayanda imam üçün də ağla, yezid üçün də.
 • Ağlayanın bir dərdi var, gülənin beş.
 • Ağlı olan, qışın qeydinə yayda qalar.
 • Ağlını eşşək ağlına verərsən, çəkər arpa zəmisinə.
 • Ağrılarda göz ağrısı, hər kişinin öz ağrısı.
 • Ağrımayan baş yastıq istəməz.
 • Ağrımayan başa dəsmal bağlamazlar.
 • Ağrısız başa saqqız yapışdırma.
 • Ağrımayan başma dəsmal bağlama.
 • Ağsaqqal sözünü axıra saxlar.
 • Ağzı aşa yetişəndə başı daşa yetişər.
 • Ağzı bağlı qaba milçək düşməz.
 • Ağzı əyrini boynunun ardından tanıyarlar.
 • Ağzı ilə quş tutur.
 • Ağzım nə yeyib ki, üzün nə utana?
 • Ağzım yandı, barı aşım aş olaydı!.
 • Ağzım yaradır, sulaya bilmərəm.
 • Ağzıma aş, qarnıma - daş.
 • Ağzımı bir aş yandırsın ki, aş ola, başımı bir daş yarsın ki, daş ola.
 • Ağzın açdı, gözün yumdu.
 • Ağzına bax tikə kəs.
 • Ağzına söz atıblar.
 • Ağzına su alıb.
 • Ağzına şirə sürtüblər.
 • Ağzında diş qalmayıb.
 • Ağzından dürr tökülür.
 • Ağzından qan iyi gəlir.
 • Ağzından sifdə çıxardanda gümüş çıxart, amma heç dinməsən qızıldı.
 • Ağzından söz qapıblar.
 • Ağzından süd iyi gəlir.
 • Ağzını açdı, gövhər saçdı.
 • Ağzını xeyirliyə aç!
 • Ağzını qoyub allah yoluna.
 • Ağzını tutsan, burnu dillənər.
 • Ağzının xörəyi deyil.
 • Ağzının qaytanı yoxdur.

Al

 • Al almaya daş atan çox olar.
 • Al qapıda, sat qapıda.
 • Al ver deyiblər, al vermə deməyiblər.
 • Ala it çaqqalın dayısıdır.
 • Ala it gedər, qara it gələr.
 • Ala itdən (köpəkdən) məşhurdur.
 • Ala itin balası qara olar, yanılsa boynu ala olar, hürəndə anası kimi olar.
 • Ala qarğa olmağı bəs deyil, həkimlik də eləyir.
 • Ala qarğa şux tərlanı bəyənməz.
 • Ala qayada bostan uru olubdur.
 • Alacağı bir piltədir, pambığın batmanını soruşur.
 • Alacağın olsun, ala qarğada olsun.
 • Alan aldanmaz, satan allanar.
 • Alça mənim, gilas mənim, tut mənim, gavalıda da gözüm var.
 • Alçaq ata hamı minər.
 • Alçaq dağa qar yağmaz?!
 • Alçaq yer igidi xor göstərər.
 • Alçaq yerdə təpəcik özün dağ sanar.
 • Alçaq uçan ucaya qonar, uca uçan alçaq qonar.
 • Alçaqda yatma-sel aparar, ucada yatma - yel aparar.
 • Aldığı bir iynədir, dəmirin batmanını yoxlayır.
 • Aldım qoz, satdım qoz, mənə qaldı çaqqaçuq.
 • Aləm aləmlədir, keçəl qız da xalamla.
 • Aləmə it hürər, bizə çaqqal.
 • Aləmə it hürər, bizə Mazandaran çaqqalı.
 • Aləmə oğruyam, sənə ki doğruyam.
 • Alət işlər, əl öyünər, qılınc işlər, qol öyünər.
 • Alim olmaq asandır, adam olmaq çətin.
 • Alimin bir günü, cahilin min ili.
 • Alıcı quş dimdiyindən bilinər.
 • Аlın təri ucаldаr əri.
 • Allah adama ya ağıl verər, ya dövlət.
 • Allah bir qapını bağlayanda, bir qapını açar.
 • Allah bir, söz bir.
 • Allah bir yandan bağlasa, bir yandan açar.
 • Allah böyüklərin xasiyyətini kəssin.
 • Allah bu əli o biri ələ möhtac eləməsin.
 • Allah bu gözü o gözə möhtac eləməsin.
 • Allah buynuzsuz qoçun qisasını buynuzlu qoçda qoymaz.
 • Allah dağına baxar, qar yağdırar.
 • Allah demiş: səndən hərəkət, məndən bərəkət.
 • "Allah" deyən namurad qalmaz.
 • Allah dərdi çəkənə verir.
 • Allah dəvəyə qanad versəydi, dam-divarı yıxardı.
 • Allah eşşəyə buynuz versə idi, dünyanı dağıdardı (versə, vırar ölkəni dağıdar).
 • Allah əsilsizə düşürtməsin.
 • Allah əyməyəni bəndə əyə bilməz.
 • Allah haqqı nahaqqa verməz.
 • Allah heç kimi arxasız eyləməsin.
 • Allah ilanın əməlini bilib ayağını qarnında yaradıb.
 • Allah insanın ömründən kəsib baxtına calasın.
 • Allah istəyən danaya qurd dəyməz.
 • Allah kasıbdan kəsər, varlıya verər.
 • Allah kərimdi, quyusu dərindi.
 • Allah qarğa deyil ki, göz oya.
 • Allah qonağının öz qisməti var.
 • Allah min dərd verib, min bir dərman.
 • Allah möminə hər şeyi bağışlar.
 • Allah ona qoturluq versin, dırnağ verməsin.
 • Allah ona verdiyi canı ala bilməyir.
 • Allah sağ əli sol ələ möhtac eləməsin.
 • Allah sağ gözü sol gözə möhtac eyləməsin.
 • Allah saxlayanı qurd yeməz.
 • Allah tənbəl kimsəni sevməz.
 • Allah tənbəli sevməz.
 • Allah yolunda yox, şeytan yolunda çox.
 • Allah var, rəhmi də var.
 • Allah verə, bazar ola.
 • Allah verəndə bacadan da tökər.
 • Allah verəndə yox yerdən də verər.
 • Allah verəndə peyğəmbər də üstünə bir çəngə atar.
 • Allah verməyəndə, bəndə neyləsin?
 • Allah verməyənə peyğəmbər neyləsin?!
 • Allah verməz qara quluna, o da qalar vuruna-vuruna.
 • Allah vuran ağacın səsi çıxmaz.
 • Allaha inanmayana bəndələr də inanmaz.
 • Allahdan buyruq, ağzıma quyruq.
 • Allahdan gizlin deyil, bəndədən nə gizlin.
 • Allahdan qorxmaz, bəndədən utanmaz.
 • Allahdan nə gəlsə xoşdur.
 • Allahı çağıran məhrum qalmaz.
 • Allahın bədnəzərdən xəbəri yoxdur.
 • Allahsız yerdə otur, böyüksüz yerdə oturma.
 • Alma ağacından alma düşər, armud ağacından - armud.
 • Alma arvadın dulunu, dalınca gələr qulunu.
 • Alma öz ağacından uzaq düşməz.
 • Almadığın heyvanın quyruğundan yapışma.
 • Almaq aldanmaqdı, vermək hünərdi.
 • Almanı göyə at, yerə gəlincə, ya nəsib!
 • Almanı soy ye, armudu say ye.
 • Almazı palçığa atsalar, yenə almazdır.
 • Alt daşı ağır olar.
 • Alt dəyirman güclü olar.
 • Altın həsir, üstün həsir, yat, yetim, tərləyəsən.
 • Altmışda zurna öğrənən qəbrində çalar.
 • Altun əli bıçaq kəsməz.
 • Altunu od sınar, əri altun.

Am - An

 • Aman deyənin boynun vurar.
 • Aman istəyənə əl qaldırmazlar.
 • Ana ağaca çıxanda, qızı budaq-budaq gəzər.
 • Ana, bala ucundan canını oda yaxar.
 • Ana kimi yar olmaz, Vətən kimi diyar.
 • Ana səbri böyükdür.
 • Ana ürəyi – dağ çiçəyi.
 • Anadan əmdiyim süd burnumdan gəldi.
 • Anadan əziz yenə anadır.
 • Anadan yaxşı yavər olmaz.
 • Analı qızın özü böyüyər, anasız qızın sözü böyüyər.
 • Analı qızın işi görünər, anasız qızın dişi.
 • Analı quzu, xınalı quz.
 • Ananın ərköyün oğlu hambal olar.
 • Ananın səbri tükənməz olur.
 • Anası gəzən ağacları balası budaq-budaq gəzər.
 • Anasına bax qızını al, qırağına bax bezini al.
 • Anasından ayrı düşən quzunu qurd yeyər.
 • Anasızın gördüyü iş danlaqsız bitməz.
 • Anlayan düşmən anlamaz dostdan yaxşıdır.
 • Anlayana bir bəsdir, anlamayana min azdır.
 • Anlayana da qul olaram, anlamaza da, dad yarımçıq əlindən.
 • Anlayana qul ol, anlamayana ağa olma.
 • Anlayanın quluyam, anlamayanın ağası.
 • Anlayanla daş daşı, anlamazla bal yemə.
 • Anlamaz eşşəkdən də (heyvannan da) pisdir.

Ap - Ar

 • Aparanda el aparar, yel aparar, sel aparar.
 • Ara sözü ev yıxar.
 • Araba cırıldamaqdan, ban cırıldayır.
 • Araba qoş, çarxa dur, mərd igidə arxa dur.
 • Araq adamı ardan da qoyar, yardan da.
 • Araz! Altını da bilirəm, üstünü də.
 • Arxalı köpək qurd basar.
 • Arif olan buluddan da nəm çəkər.
 • Arifə bir işarə.
 • Arifə bir işarə, qanmaza min toppuz
 • Arifə işarə, kötüyə balta.
 • Arifə işarət, cahilə daş at.
 • Arı yeyib, namusu atıb dalına.
 • Arı yuvasına çöp uzatmazlar.
 • Arıq hara, qoruq hara.
 • Arığa batman da yükdür.
 • Artıq tamah baş yarar.
 • Arpa əkən buğda biçməz.
 • Аrpа olsun, büğdа olsun - təhnə dolu olsun.
 • Arpa unun yoxdusa, dadlı dilin də yoxdur?!
 • Arpa verilməyən at qamçı gücü ilə yeriməz.
 • Arpa yemiş at mənzil kəsər.
 • Arpadan, buğdadan əlim üzüldü, ümidim sənə qaldı darı xırmanı.
 • Arpaya qatsan at yeməz, sümüyə qatsan it yeməz.
 • Arsız kişidən arsız arvad yaxşıdır.
 • Arsız nədən arlanar?!
 • Arsızın üzünə tüpürüblər, "yağış yağır" demiş.
 • Arşın gətir, bez apar, çuval gətir, qоz apar.
 • Arşın olmayan yerdə çərək də ölçüdür.
 • Artıq aş - ya qarın ağrıdar, ya baş.
 • Artıq mal - gözmü çıxarır?!
 • Artıq tamah daş yarar, daş qayıdar baş yarar.
 • Artıq tikə baş yarar.
 • Arvad evinə girənin qapısı alçaq olar.
 • Arvad iki olanda ev süpürülməmiş qalar.
 • Arvad ilə at igidin baxtına.
 • Arvad malı alçaq qapı kimidir, girəndə də başın dəyəcək, çıxanda da.
 • Arvad malı başa toxmaq kimi dəyər.
 • Arvad tutan yolun axırı yoxuşa qalxar.
 • Arvad üzlü kişidən, kişi üzlü arvaddan əlhəzər.
 • Arvad var ev yığar, arvad var ev yıxar.
 • Arvadı ahıl gözüylə, atı - cahil gözüylə.
 • Arvadı bəd olanın saqqalı tez ağarar.
 • Arvadı əri saxlar, pendiri dəri.
 • Arvadın axır hiyləsi ağlamaqdır.
 • Arvadın biri - əla, ikisi - bəla.
 • Arvadın deyingəni kişini tez qocaldar.
 • Arvadın isməti, ərin izzəti.
 • Arvadsız ev, susuz dəyirman.
 • Arzu niyyətdən doğar.

As

 • Asılsan da, uca budaqdan asıl.
 • Aslan ağzından şikar alınmaz.
 • Aslan qocalanda başına çaqqallar toplaşar.
 • Aslan qocalanda siçan yuvasını gözləyər.
 • Aslan tülkü kölgəsində yatmaz.
 • Aslan yatağında tülkülər yatır.
 • Aslan yatışından da bəllidir.
 • Aslanın nə erkəyi, nə dişisi.
 • Asta gedən yorulmaz.
 • Asta vur, Rasta vur.

 • Аş vеrmişəm аşımı vеr, yаş vеrmişəm yаşımı vеr.
 • Aşiqə Bağdad uzaq deyil. [4]

At

 • At almağa cahıl gedər, qız almağa ahıl.
 • At almamış axur çəkmə.
 • at almamış nalını alır.
 • At ayağı külək olar, ozan dili yüyrək.
 • At bəslənirkən, qız istənirkən.
 • At igidin yoldaşıdır, silah onun qardaşı.
 • At izi it izinə qarışmaz.
 • At minəndə vərəm olmaz.
 • At oğurlanandan sonra axur nəyə gərək.
 • At olmasa, nal nəyə gərək?
 • At olmasa, nə meydan.
 • At olmayan yerdə eşşək də atdır.
 • At ölər nalı qalar, İgid ölər namı qalar.
 • At ölüb, itlərin bayramıdır.
 • Ata-ana qədrini bilməyən, yadın qədrini nə bilər.
 • Ata-ana sözünə baxmayan xoş gün görməz.
 • Ata, ana tərbiyə etməyəni həyat tərbiyə edər.
 • Ata-anasına xeyri olmayanın, elə nə xeyri.
 • Ata-anamı itirdim, özümü yara yetirdim.
 • Ata-ananın canı övlada bağlı olar.
 • Ata malına göz dikən ac olar.
 • Ata olmasan, ata qədri bilməzsən.
 • Ata olmayan - ata, ana olmayan - ana qədrini bilməz.
 • Ata palan, eşşəyə yəhər yaramaz.
 • Atam gündəni sayır, anam gündədən kəsir.
 • Atan alim idi, sənə nə, özündən danış!
 • Atan ilə atamı demə, özün ilə özümü de!
 • Atan soğan, anan sarımsaq, sən hardan oldun belə gülməşəkər?
 • Atası turşu yemiş, balasının dişi qamaşmış.
 • Atasından nə xeyir gördük ki, balasından nə xeyir görək.
 • Atasını tanımayan Allahını da tanımaz.
 • Atasının gözünü çıxardıb, adını qoyub Koroğlu.
 • Ataya oğul, anaya qul.
 • Atı atası ilə tanıdarlar, qatırı anası ilə.
 • Atı qamçı aparmaz, arpa aparar.
 • Atılan ox geri qayıtmaz.

Av - Ay

 • Avamların azarı, mollaların bazarı.
 • Avara adam kordur.
 • Avara qonaq ev sahibini də avara qoyar.
 • Avazın yaxşı gəlir, oxuduğun Quran olsa?
 • Ay aydın, onun da üzündə ləkə var.
 • Ay daş atan bəxtəvər, daşın da bir vaxtı var.
 • Ay həmişə bulud altında qalmaz.
 • Ay işığını gündən alır.
 • Ay qaynana,elə bil, gəlin olmamısan?!
 • Ay qonaq, olaydı yağ, bişirəydim qayğanaq, vay tava dərdi!
 • Ay müştəri, müştəri, qızıldandır dişləri!
 • Ay - ulduz göyə yaraşar.
 • Ay var, gün var, tələsməyə nə var?!
 • Ay var - ili gözlər, il var - ayı gözlər.
 • Ay zamana, zamana, oxu qoydun kamana, eşşəklər arpa yeyir, at həsrətdir samana.
 • Aya deyər: - Sən cıxma, mən çıxım! Günə deyər: - Sən çıxma, mən çıxım!
 • Ayaq büdrəməsi dil büdrəməsindən yaxşıdır.
 • Ayaq dəyməyən daş olmaz, bəla görməyən baş.
 • Ayaq girməyən yerə baş girməz.
 • Ayaq üstə ölmək diz üstə yaaşamaqdan yaxşıdır.
 • Ayaq yalın, qanqal qalın.
 • Ayaqqabı dar olanda dünya başa zindan olar.
 • Ayağı ilə gələnə ölüm olmaz.
 • Ayağı nərdivana bir-bir qoyarlar. [5]
 • Ayağına daş toxunsa, məndən bilər.
 • Ayağını isti tut, başını sərin, yeməyinə fikir ver, düşünmə dərin!
 • Ayağını yorğanına görə uzat.
 • Ayda-ildə bir namaz, onu da şeytan qoymaz.
 • Aydan arı- sudan duru.
 • Aydınlıq olmayınca kişinin mindiyi atmıdır, eşşəkmidir, bilinməz.
 • Aydınlıqda yaşayan çox yaşayar.
 • Ayı ilə meymun - bir-birinə uyğun.
 • Ayı kim gördü? - Kor Mahmud.
 • Ayı qandı, abid qanmadı.
 • Ayın beş gün qaranlığı olanda, beş gün də aydınlığı olar.

Az

 • Az-az ye, həmişə ye.
 • Az bilmək istəmirsənsə, çox oxu.
 • Az danışmaq ədəbdəndir.
 • Az düşünən çox danışar.
 • Az idi arıq-uruq, biri də gəldi dabanı cırıq.
 • Az оlsun, nəqd оlsun.
 • Az olsun, üz olsun.
 • Az olsun, saz olsun.
 • Az olsun, yaxşı olsun.
 • Az ye, öz çörəyini ye.
 • Az yeyən mələkdi, çоx yeyən hələkdi.
 • Az yeyənin azarı da az olar.
 • Az yeyər – arıqlar, çоx yeyər – zarıldar.
 • Az yeyərəm – görmərəm həkimi, düz dоlannam – görmərəm hakimi.
 • Az yeyir küsür, çox yeyir qusur.
 • Aza dedilər:-hara gedirsən? Dedi:-Çоxun yanına.
 • Aza qane оl, çоxu Allahdan istə.
 • Aza qane оlmayan çоxa yetişməz.
 • Azacıq aşım, ağrımaz başım.
 • Azana yоl göstərsən, sənə yön öyrədər.
 • Azançı çəkər sоyuğu, mоlla yeyər tоyuğu.
 • Azar batman-batman gələr.
 • Azar batman-batman gələr, misqal-misqal çıxar.
 • Azar da kasıbı tapar.
 • Azar tənbəllikdən bezardır.
 • Azarladım – ölmədim, üzüldüm–öldüm.
 • Azarlı arvadı əri istəməz.
 • Azarlı tələsər, armud vaxtında yetişər.
 • Azarlı yanında armud yemə.
 • Azarlıq olsun, bezarlıq olmasın.
 • Azarlının qоrxusu ölənəcəndir.
 • Az-az ye, həmişə ye.
 • Azdan az qırılar, çoxdan çox.
 • Azdan az оlar, çоxdan çоx.
 • Azdan az verərlər, çoxdan çox.
 • Azğınla-pozğuna öyüd-nəsihət kar eləməz.
 • Azı bilməyən, çoxu һeç bilməz.
 • Azın qədrini bilməyən, çoxun da qədrini bilməz.
 • Aznan çоxun оyunu оlmaz.

İstinadlar

 1. Rzayev X. Atalar sözü. 2 cilddə, I c, Bakı:Nurlan, 2004, s.21
 2. Atalar sözü. Azərbaycan fоlklоrunun ilkin nəşrləri sеriyası. Tərtib еdəni: Məmmədvəli Qəmərli. Bakı - “Səda” - 2003;
 3. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.15
 4. Atalar sözü:/ H. Qasımzadənin redaktəsi ilə. Bakı: Yazıçı, 1982, s, 64.
 5. Marağayi Abbasqulu. Əmsali–Türkanə (Atalar sözləri və xalq məsəlləri). Bakı –“Yazıçı” - 1992