Azərbaycan atalar sözləri/B

A Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
C
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Babadan hikmət – nəvədən xidmət. [1]
 • Babam mənə kor deyib, gəlib gedəni vur deyib!
 • Babanın əlindən nəvə tutar.
 • Babanın üzünü ağardan nəvəsi olar. [2]
 • Babasına uyan atasının oğlu deyil.
 • Bablı babı ilə, atlası qabı ilə.
 • Bablı babı ilə, su qullabı ilə.
 • Bablı babın tapmasa, günü ah-vaynan keçər.
 • Bac istərəm bacımdan, bacım ölür acından.
 • Bacaran bal yeyər.
 • Bacarana baş qurban.
 • Bacarıq ağlın nişanəsidir.
 • Bacarırsan aslan ol, tülkü olmaq asandır.
 • Bacarmadığın bir işi «bacararam!» demə.
 • Bacarsan hamının yükünü sən daşı.
 • Bacı ki, evdən çıxdı, ixtiyarı səndən çıxdı.
 • Bacı oğludur, haqq almaz, dayıdır, quzunun dişisini verər.
 • Bacı oğludur, haqq almaz, dayıdır, dişi verməz.
 • Bacı oğlunu dayısı tanıdar, bacı qızını xalası.
 • Bağ alma, bağlanarsan, dağ alma, dağlanarsan, qoyun al, yağlanarsan.
 • Bağ bağbansız olmaz, dəvə sarvansız.
 • Bağ bağbanındır.
 • Bağ çəpərsiz olmaz.
 • Bağ olmayan yerdə böyürtkən bitər.
 • Bağ olmayan yerdə böyürtkən özünü bağ çağırar.
 • Bağ salan barın yeyər.
 • Bağ satıb, dağ alıb.
 • Bağ vaxtı bağbanın qulağı ağır eşidər.
 • Bağa bax, barını gör.
 • Bağa bax üzüm olsun, yeməyə üzün olsun.
 • Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar.
 • Bağa bağ deməyiblər, bax deyiblər.
 • Bağa bağban lazımdır, qoyuna – çoban.
 • Bağa qınından çıxdı, qınını bəyənmədi.
 • Bağa özün çəkə bilməz, evin dalına alar.
 • Bağa yol gedə bilməz, dayısını da dalına götürər.
 • Bağa yol yeriyə bilməz, xalası qızını da dalına alar.
 • Bağanı ya öldür, ya dalısı üstə qoy.
 • Bağban eşşəyi bir ildən artıq saхlamaz.
 • Bağban əli dəyməyən bağı alaq basar, qadın əli dəyməyən evi qəm-kədər
 • Bağban tələsər, armud vaxtında yetişər.
 • Bağbanın bar vaxtı qulağı ağır eşidər.
 • Bağbanın könlü olsa, nə gəlib bağda bara.
 • Bağçı, bağın qıydı, bağban salxım da qıymadı.
 • Bağda ərik badam oldu, gədalar adam oldu.
 • Bağda ərik var idi, salam-məleyik var idi; Bağdan ərik qurtardı, salam-məleyik qurtardı.
 • Bağdadda eşşək bir xiyar qiymətindədir, amma onu gətirmək gəmi qiymətindədir.
 • Bağdakı bağbanın malıdır.
 • Bağı bağban yeyər, qoyunu çoban.
 • Bağı susuzluğu, bağbanı əməyi yandırar.
 • Bağında gül var ikən – gül üzünə, bağında gül qurtardı – kül üzünə.
 • Bağlı aslanı dovşanlar da saymaz.
 • Bağlı qapıya xəta dəyməz.
 • Bahalıqda çörəyini əsirgəyən, ucuzluqda yalqız qalar.
 • Bahasına pul vermişəm, gözlərim də çıxsa yeyəcəyəm.
 • Bax mənə bir gözlə, baxım sənə iki gözlə.
 • Baxma deyənə, bax dediyinə.
 • Baxmaq kirayə istəməz.
 • Baxmaq var diləməkdən artıqdır.
 • Baxmaqla qarın doymaz.
 • Baxmaqla öyrənmək olsa, itdən qəssab olardı.
 • Baхmaqla öyrənmək olsaydı, sallaqхanadakı itlər qəssab olardı.
 • Bəxşış var, tümən-tümən, hesab var, qəpik-qəpik.
 • Baхtı gətirənin хoruzu da yumurtlar.
 • Baхtı satın almaq olmaz.
 • Baxtını götür, bazara çıx.
 • Bakıda işlə, Gəncədə dişlə.
 • Bakılı cüt danışar, Şəkili qaş-gözlə, Dərbəndli kəllə ilə.
 • Baqqal daşdan kəsər, siçan baqqaldan.
 • Baqqal, qəssab – hər ikisi bir hesab.
 • Baqqal ölülərin borcun dirilərə yüklər.
 • Bal da yesə dirilməz.
 • Bal dedim, bəlaya düşdüm.
 • Bal deməklə ağız dadlı olmaz.
 • Bal olma kı, hamı səni yeyə, zəhər olma kı, hamı sənə tüpürə.
 • Bal olsun, milçək Bağdaddan da gələr. [3]
 • Bal tutan barmağın yalar.
 • Bal tutanın arısı Şamdan gələr.
 • Bal verən çiçəyi arı tanıyar.
 • Bal yedin, bəlaya düşdün.
 • Bal yeyib, bəlasını çəkir.
 • Bala baldan şirindir.
 • Bala bəlasız olmaz.
 • Bala dadı, bal dadı,
  Bala adamı aldadır.
  Şirini şirin olur,
  Acısı da bal dadır.
 • Bala istəyən, bəlasını da istəmək gərək.
 • Bala quşun ağzı böyük olar.
 • Bala uğrunda ata-ana can qoyar.
 • Balaca ağaca çıxıb böyük budaq sirkələyir.
 • Balaca balta ilə böyük ağac da yıхılar.
 • Balacanın dərdi də balacadır.
 • Balağa girdi bağa, bir quş tutdu, o da qurbağa.
 • Balalı ev bazardı, balasız ev məzardı.
 • Balalı qarğa bal yeməz.
 • Balalı qarğaya pay düşməz.
 • Balalı qarğaya yem yoxdu.
 • Balam mənə əzizdir, tərbiyəsi özündən də əzizdir.
 • Balasız da ağlar, balalı da.
 • Balçı qızı - daha şirin.
 • Balçının var bal tası, odunçunun baltası.
 • Baldızım – çuvaldızım, hərdən gələr, sancar, gedər.
 • Balı da sənin, bəlası da.
 • Balı dibindən, yağı üzündən.
 • Balı əli uzun olan yeməz, qismət olan yeyər.
 • Balı olana doşab satmazlar.
 • Balıq balasını da ovlar.
 • Balıq balığı udmasa - dəryanı balıq tutar.
 • Balıq başdan iylənər.
 • Balıq başından iylənər, camış ayağından.
 • Balıq bilməsə, xalıq bilər.
 • Balıq dedi: «Çox söz deyərdim, amma ağzım su ilə doludu».
 • Balıq dəryada böyüyər.
 • Balıq dəryada olar.
 • Balıq istəməyən quyruğundan tutar.
 • Balıq istəyən gönünü suya qoyar.
 • Balıq suda ikən bazarlıq olmaz.
 • Balıq sudan çıxsa, canı çıxar.
 • Balıq sudaykən sövda olmaz.
 • Balıq suya çəkər.
 • Balıq tora düşəndən sonra ağlı başına gələr.
 • Balıq tutan suyu bulanıq istər.
 • Balığı haçan tutsan təzədir.
 • Balığı ya öldürdün, ya sudan qırağa qoydun.
 • Balığın böyüyü tabaq altındadı.
 • Balığın dərisi, toyuğun gerisi.
 • Balığın dirisi də suda, ölüsü də.
 • Balığın ömri sudan çıxıncadır.
 • Balın yoxdu, bal kimi dilin olsun.
 • Balını yadlar yeyir, mən çəkirəm bəlasın.
 • Balını ye, arısını soruşma.
 • Balsız şanda arı durmaz.
 • Balta ağac kəsməzdi, sapı ağac olmasaydı.
 • Balta dəyməyən ağacdan ağac olmaz.
 • Balta görməyən bağ meşə olar.
 • Balta öz sapını kəsməz.
 • Balta yaxşı baltadı, hayıf kı, sapı söyüddəndir.
 • Baltada varsa, sapında da var.
 • Baltanı ağaca vurduqca deyər: Sapım səndəndir.
 • Baltanı dibdən vurmazlar.
 • Baltanı qızıldan elərsən, gedər odunun yanına düşər.
 • Baltanın sapında varsa, ağzında da var.
 • Banlayan toyuq mollaya düşər.
 • Bar gətirən ağaca balta çalmazlar.
 • Bar verən ağaca daş atmazlar.
 • Bar verən ağacı kəsməzlər.
 • Bar verməyən ağacı kəsərlər.
 • Barıt ilə odun dostluğu olmaz. (Barıt ilə odun nə aşnalığı?!)
 • Barlı ağaca daş atarlar.
 • Barlı ağacın başına dolanarlar.
 • Barmaq-barmaq oğurlayan, qarış-qarış oğurladar.
 • Barmağın beşi də bir deyil.
 • Barmağın hansın kəssən, ağrısı birdir.
 • Barmağının beşini də bal elə, pis adamın ağzına sal, yenə deyər: acıdır.
 • Barsız bağ qarsız dağ kimidir.
 • Barsız ağaca daş atmazlar.
 • Barıt ilə odun dostluğu olmaz.
 • Basdırdığı ölü özündən qabaq gəldi.
 • Basılanı əzməzlər.
 • Baş ağır, papaq yüngül gərək.
 • Baş ağrıyanda Allah yada düşər.
 • Baş ayağa rahatlıq verməz.
 • Baş-başa verməyincə, daş yerindən qopmaz.
 • Baş bədəndən ayrı heçdir.
 • Baş bədənin tacıdır, gözlər onun qaş-daşı.
 • Baş bostanda bitməz.
 • Baş dilin bəlasın çəkər.
 • Baş əyməklə baş ağrımaz.
 • Baş kəsənin, yaş kəsənin, daş kəsənin axırı olmaz.
 • Baş namərd əlindədir; nə kəsər, nə bağışlar.
 • Baş nə çəksə, dilin ucundandır.
 • Baş ol, istərsən lap soğan başı ol.
 • Baş olsun, börk tapılar (Baş sağ olsun, papaq tapılar).
 • Baş onun, daş bunun, mənimki görməməkdir.
 • Baş sağ olsun, papaq tapılar.
 • Baş ürəkdən su içər.
 • Baş vermək olar, gizlin sirri açmaq olmaz.
 • Baş vurmaq ilə baş ağrımaz.
 • Baş yoldaşı yoxdur, aş yoldaşı çoxdur.
 • Başa dil gətirəni, el gətirə bilməz.
 • Başa düş, başımı yar.
 • Başa düşənə milçək səsi, düşməyənə zurna-qaval.
 • Başa gələn dildən gələr.
 • Başaçığın qaçacağı yer - papaqçı dükanı.
 • Baş-başa verməyincə, dağ yerindən qopmaz.
 • Başbilənsiz iş olmaz.
 • Başda oturan bəy olmaz.
 • Başda tük olsun, daramağa nə var?
 • Başdakı su sular, arxadakı and içər.
 • Başdan gedən papaq bir də qayıtmaz.
 • Başdan papaq aparan küləkdən kol-kosa heç nə olmaz, amma sərv sınar.
 • Başı baş edən - ayaq, ayağı ayaq edən - dayaq.
 • Başı başına, başmağı ayağına.
 • Başı boş olanın sözü baş olmaz.
 • Başı daşdan-daşa dəyməyincə ağlı başına gəlməz.
 • Başı hində, ağılı gendə.
 • Başı yeddi yerdən yarılmayıbsa - tərəkəmə deyil.
 • Başıma bəladı, dalıma şələ.
 • Başımı kəs, xatirimə dəymə.
 • Başımı sındır, məzənnəni sındırma.
 • Başımı yarırsan, ətəyimə qoz tökürsən, baxan desin qoz yarıb.
 • Başımı yarmağına görə barı daş olaydı.
 • Başın böyüklüğu yiyəsinə donuz güddürər.
 • Başın keçəl, gözün kor, bəs sənin haran yaxşıdır?!
 • Başına daş da salsan uca yerdən sal.
 • Başına gələn başmaqçıdır.
 • Başına gələn bilər.
 • Başına iş düşəndə qurbağa da yorğa gedər.
 • Başını eyləmə daz, hər daz bir taledə olmaz.
 • Başını itirən tel üçün ağlamaz.
 • Başını keçəl eləmə; hər keçəlin taleyi bir olmaz.
 • Başını kəsibdir, saqqalın darar.
 • Başını yarıb, ətəyinə qoz tökür.
 • Başqa dəriyə girən ulağın quyruq, qulağını kəsərlər.
 • Başqası başqasının itiyini fışqırıqnan gəzər.
 • Başqasına pislik edən özünə etmiş olar.
 • Başqasının əlilə aş yeyənin qarnı doymaz.
 • Başlar ayaq olub, ayaqlar baş.
 • Başladığın işi yarımçıq qoyma.
 • Başlı başın saxlasın, mən başımdan bezaram.
 • Başmaq cütlənəndə bilinər.
 • Başmaq palçıqsız olmaz.
 • Başmaqçının başmağı olmaz, börkçünün börkü.
 • Başmaqçının başmağı yırtıq olar.
 • Başmağımı geyə bilərsən, yerişimi yeriyə bilməzsən.
 • Başmağından xeyir görən patavasından çəkər.
 • Başmağını geyə bilərsən, yerişini yeriyə bilməzsən.
 • Başmaqçının başmağı olmaz, börkçünün börkü.
 • Başmaqçının başmağı yırtıq olar.
 • Başsız gələn mal batsın, vaxtsız deyən dil batsın.
 • Batan saman çöpündən yapışar.
 • Batil batili kəsər, haqq ikisini də.
 • Batman qara daşdan, yaxşılıq iki başdan.
 • Bayırda mini ölsün, evimdə biri ölməsin.
 • Bayırı kaşı-çini, içərisi toyuq hini.
 • Bayırım özgəsini yandırar, içim özümü.
 • Bayquş başın tək istər.
 • Bayquş gündə üç sərçə yeyər.
 • Bayquş xarabalıq sevər.
 • Bayquş xarabalığı gülüstana dəyişməz.
 • Bayquş necədirsə, şöhrəti də elədi.
 • Bayquş viranələri sevər.
 • Bayquşun da dar olmasın qəfəsi.
 • Bayquşun ruzisi ayağında gedər.
 • Baylığa tələsən, yoxsulluğa tez duşər.
 • Bayram sümüyü ilə köpək kökəlməz.
 • Bayraməlisiz toy olmaz, Qəmbərsiz düyün.
 • Bazar baqqalsız, meşə çaqqalsız olmaz.
 • Bazar çörəyi çox olsun, bazarda olsun.
 • Bazar içində it qulağı kəsməzlər.
 • Bazar köpəyi sürü gözləməz.
 • Bazar quruldu, hesab duruldu.
 • Bazar şeytan evidir.
 • Bazar yansın, amma mənə bir manat qazanc olsun.
 • Bazara gedər – yağış yağar, dəyirmana gedər – qırğın olar.
 • Bazara girdin, gözü qıpıq, sən də ol, gözü qıpıq.
 • Bazara pulsuz gedən, göra imansız gedər.
 • Bazarda bez ucuz olanda adam özünü öldürməz.
 • Bazarı oğruya tapşır.
 • Bazarın bazar, qadam sənə mərdiməzar.
 • Bekarlıq korluq (aclıq) gətirər.
 • Bekarlıqdansa - culfalıq.
 • Belə deyirəm dədəm ölür, elə deyirəm anam.
 • Belə matahın var, Cəfərabad (Mazandaran) bazarına apar.
 • Belə oturan arvaddan oğul doğulmaz.
 • Belə şıllaq atan madyan qulun saxlamaz.
 • Belə otyeyən idin, nə üçün arıq düşdün?!
 • Belə yatan öküz yük götürməz.
 • Beş barmağın beşi də bir deyil.
 • Beş barmağın beşi də tən deyil.
 • Beş də beş, beş buçuq da beş.
 • Beş gün yaraq, bir gün gərək.
 • Beş ilin öküzü, qırx ilin qazısın aldadır.
 • Beşdə alacağım yox, üçdə verəcəyim.
 • Beşə dözən, on beşə də dözər.
 • Bez alırsan Mosuldan al, qız alırsan əsildən al.
 • Bez geyərəm, düz gəzərəm.
 • Bəd at özün gözlər, yaxşı at igidi.
 • Bəd xəbər uçur, хoş xəbər – yatır.
 • Bəd övlad xətaya ürcah olar.
 • Bədbəxt ova çıxdı, dağları duman aldı.
 • Bədcinslik maya istəməz.
 • Bədən başa deyir: - Saxla məni, saxlayım səni.
 • Bədən qocalar, könül qocalmaz.
 • Bədənini təmiz saxla, qəfil əcəl gələr.
 • Bədəsil əvvəl vəfa göstərər, sonra cəfa.
 • Bədəsildən əsil olmaz, boyunca qızıl qala.
 • Bədəsildən yaxşılıq ummaq olmaz.
 • Bədəsili başa çəkərsən, sürüşüb aşağı düşər.
 • Bədəsilin başmağını cütlərsən, deyər geridə dur.
 • Bədnəzərdən Allahın da xəbəri yoхdur.
 • Bədöv at nə qədər arıq olsa, yenə eşşəkdən yaxşıdır.
 • Bədrəngdə bir rəngdir.
 • Bəhanəçiyə bəhanə əskik olmaz.
 • Bəhs ilə Həccə gedən yorular yolda qalar.
 • Bəxşiş var - xalvarla, hesab var - dinarla.
 • Bəxt, ağıl bir adamda olsa, o adam tacir olar.
 • Bəxt dönəndə burunun suyu gözə damar.
 • Bəxt kəsəni qılınc kəsməz.
 • Bəxtəvər o kəsdir ki, yurdu yaşıl donludur.
 • Bəxti yar olanın yar sarar yarasını.
 • Bəxti yox idi, bədbəxtliyi kömək elədi.
 • Bəxtin gətirəndə bədbəxtliyini yaddan çıxartma.
 • Bəxtini buzda sına, oğulda, qızda sına.
 • Bəkməz satana da lənət, bəkməz alana da.
 • Bəkməzi küpdən al, qadını kökdən al.
 • Bəla bəla gətirər.
 • Bəla dildəndir.
 • Bəla gələndə "gəlirəm" deməz.
 • Bəladan qaçan bəlaya düşər.
 • Bəlasını mən çəkdim, səfasını ellər.
 • Bəlaya səbr edən muradın tapar.
 • Bəlaya səbr gərək.
 • Bələdçiliyə gedən yorulmaz.
 • Bələdçiyə yol göstərməzlər.
 • Bələdsiz yola çıxan yolun azar.
 • Bəli də söz düzəldər, yoх da.
 • Bəlkə sən bostanını pozmusan, mən yemişsiz qalmayacağam ki...
 • Bəlkəni əkərsən, çuğundur bitər.
 • Bəlkəni əkərsən bitməz.
 • Bəlkəyə heç nə vermirlər.
 • Bəndə bəndəyə neylər, Xuda gözdən salmasa?!
 • Bəndi selə vermə.
 • Bənizi qaçan həkimə qaçar.
 • Bənnasız divar hörülməz.
 • Bənnasız hörük hörülməz.
 • Bənzəyə-bənzəyə yaz olar, bənzəyə-bənzəyə qış.
 • Bərəkət axır zamanda ya ulu şəhərdə, ya ulu tağlarda qala.
 • Bərəkət harada var? - böyüklü yerdə.
 • Bərəkət hərəkətdir.
 • Bərəkət ondur, onu da düzlük.
 • Bərəkətin bir yanı xırmandır.
 • Bərk adamnan alınan yumurtanın sarısı olmaz.
 • Bərk gedən tez yorular.
 • Bərkdən bir çıxar, boşdan iki.
 • Bəslə qarğanı, oysun gözünü.
 • Bəslə yetimi, yesin ətini.
 • Bəsləsən atlas olar tut yarpağından.
 • Bəşər şeytansız olmaz.
 • Bəy dediyin nədir, bəyənmədiyin nə?!
 • Bəy don geydi, hamı dedi: mübarək olsun, Yoxsul geydi, hamı dedi: hardan gətirdin?!
 • Bəy elədim səni, bəyənmədin məni.
 • Bəy evindən küt gəldi, dalınca da it gəldi.
 • Bəy ilə bəy savaşdı, ortada kasıbın başı yarıldı.
 • Bəy ilə bostan əkənin tağı çiynində bitər.
 • Bəy ilə dalaşmaq dirəklə güləşməyə bənzər.
 • Bəy ilə dost olanın tövləsi dolu olar, samanlığı boş.
 • Bəy mənim arxam, mən kimdən qorxam?!
 • Bəy nəzərindən düşən, haqq nəzərindən düşər.
 • Bəy oğlu gördüm, tamaha düşdüm.
 • Bəy verən atın dişinə baxmazlar.
 • Bəyaz ipək hər rəngə boyanar.
 • Bəydən gəlmiş nökərəm, dişlərini tökərəm!
 • Bəyə bel bağlayanın heybəsi çiynində gərək.
 • Bəyin çeşməsindən su içmə.
 • Bəyin əli cibindən çıxınca, kasıbın canı çıxar.
 • Bəyin kölgəsindən it kölgəsi yaxşıdır.
 • Bəylə bostan əkənin tağı çiynində bitər.
 • Bəylə hacca gedən çöllərdə sərgərdan qalar.
 • Bəylər aparan malım yox, şeytan aparan imanım.
 • Bəylərin bir əli od olur, bir əli su.
 • Bəyliyi başarmadın, canın çıxsın belə gəz.
 • Bəzən az tamah çox ziyan verər.
 • Bəzən dəli də ağıllı söz deyir.
 • Bəzən dirilər ölülərə həsəd aparır.
 • Bəzən düz yerdə də insan büdrəyir.
 • Bəzən Tanrıya da ağ olur insan.
 • Bəzənmirəm ağadan qorxuram, bəzənirəm xanımdan.
 • Bəzənmisən bu gündəsən, bəzənməsən nə gündəsən?!
 • Bəziyər vəzir edər, soyundurar, rəzil edər.
 • Biçənin üzünü tikən ağardar.
 • Biçimsiz bir libası biçimli geymək hünərdir.
 • Biçinçi haqqını yerdən götürər.
 • Biçmək üçün əkmək lazımdır.
 • Bildir gedən bildirçin, hanı sənin bir qılçın?
 • Bildir ölüb boz eşşək, bu il gəlin ağlayaq.
 • Bildir yedim bir əncir, indi də qarnım incir.
 • Bildirçin camalabaddan hara gedər: dəni yanında, suyu yanında.
 • Bildirçinin bəyliyi darı sovrulanacandır.
 • Bildiyindən danış, bilmədiyin səni güdaza verər.
 • Biləkli birini yıxar, bilikli minini.
 • Bilən az deyər, bilməyən yüz.
 • Bilən söyləməz, söyləyən bilməz.
 • Bilənə bilməyən tay deyil.
 • Bilənə bir, bilməyənə min oxu.
 • Bilənə bir tikə, bilməyənə min tikə.
 • Bilənin də başına dönüm, bilməyənin də, dad yarımçıq əlindən.
 • Bilənlə bilməyən tay olmaz.
 • Bilənlər danışmaz, danışanlar bilməz.
 • Biləyi güclü olan birin yıxar, biliyi güclü olan minin.
 • Bilici olma, əkinçi ol.
 • Bilik ağlın aynasıdır.
 • Bilik insanın bəzəyidir.
 • Bilikli adam az danışar.
 • Bilmədiyin bildiyindən çoxdur.
 • Bilmədiyin işə başını soxma.
 • Bilmədikin kişi ilə yoldaş olma.
 • Bilmək olmaz – kəsilməmiş qarpızdır.
 • Bilməmək ayıb deyil, soruşmamaq ayıbdır.
 • Bilməsən bir biləndən sor.
 • Bilməzin dəyirmanını Allah işlədər.
 • Bilmirəm - baş ağrıtmaz.
 • Bilsəm babam öləcək, qulaq dolusu darıya satardım.
 • Bilsəydim atın öldüyünü, qulağı dolusu darıya satardım.
 • Bilsəydim dərdim iki olmazdı.
 • Bir abam var ataram, harda olsa yataram.
 • Bir abbası verdik dindirdik, bir manat verib susdura bilmədik.
 • Bir ac güləyən olar, bir də yalavac.
 • Bir ac qudurğan olar, bir tox.
 • Bir adam ki, səhər yalan danışdı, axşamacan yalan danışar.
 • Bir adamı tanımaq istəsən, ya ortaq ol, ya yola çıx.
 • Bir adamın payı iki adamı ac qoyar.
 • Bir adamın payın özgəsi yeyə bilməz.
 • Bir adamla dost olmaq istəyirsənsə, onun dostuna bax.
 • Bir ağaca çıxanda bütün budaqları silkələmə.
 • Bir ağacda gül də bitər, tikan da.
 • Bir ağacdan bel də olur, kürək də.
 • Bir ağacın kölgəsində bir sürü yatar.
 • Bir ağıllı baş min başı saxlar.
 • Bir ağızdan çıxan min ağıza yayılır.
 • Bir ahıllıqda, bir cahillikdə.
 • Bir axurdan at da yeyər, eşşək də.
 • Bir almağın bir də verməyi var.
 • Bir arxa ki, su gəlib, güman var yenə gələ.
 • Bir arxdan min at su içər.
 • Bir ata, bir də arvada inanmaq olmaz.
 • Bir ata yeddi oğulu dolandırdı, yeddi oğul bir atanı dolandırmadı.
 • Bir atıb iki vurur.
 • Bir atım barıtı var imiş.
 • Bir ayaq sən gəl, iki ayaq mən gəlim.
 • Bir barmaq qatıqdan ötrü tuluğu yırtma.
 • Bir baş bir dəriyə sığmaz.
 • Bir baş haraya olsa sığışar.
 • Bir baş idi, dörd ayaq, gəlin aşırdı bayaq.
 • Bir baş yaxşıdır, iki baş ondan yaxşıdır, İki göz görür, dördü ondan yaxşı görür.
 • Bir başa bir qoz yetər.
 • Bir başa iki qapaz ağır olar.
 • Bir biləndən qorx, bir də bilməzdən.
 • Bir-bir yığılar min olar, dama-dama göl olar.
 • Bir-birinə çörək borc verərlər.
 • Bir birədən ötrü yorğanı yandırmaq olmaz.
 • Bir böhtan min ziyana bərabərdir.
 • Bir bu gün iki sabahdan yaxşıdır.
 • Bir budağa çıxıb, min budağı sirkəliyir.
 • Bir buğda əkməsən, min buğda biçməzsən.
 • Bir bulud ilə qış olmaz.
 • Bir çeynəm saqqızın var, çeynə yapışdır alnına.
 • Bir çiçək ilə yaz olmaz.
 • Bir çılpağı yüz cübbəli soya bilməz.
 • Bir çıraq işığına yüz nəfər oturur.
 • Bir çıraq ki, haqdan yana, yağı neylər, yağı neylər.
 • Bir çörək bir çörəyə daldadır.
 • Bir çörək özün ye, birin də Allah yolunda ver.
 • Bir çulum var ataram, harda gəldi yataram.
 • Bir çuval qızıl borcun olsun, bir çuval buğda borcun olmasın.
 • Bir dadan peşiman, bir dadmayan.
 • Bir dadanandan qorx, bir qudurandan.
 • Bir dağ yıxılmasa, bir dərə dolmaz.
 • Bir dağarcıq dəni var, boş dəyirman axtarır.
 • Bir dağarcıq unum var, yeddi qara günüm var.
 • Bir dana bir naxırı korlar.
 • Bir daş altda, bir daş üstə.
 • Bir daş qopanda daha yerini tutmaz.
 • Bir daşla divar olmaz.
 • Bir daşla iki quş vurmaq olmaz.
 • Bir de, bir eşit.
 • Bir deyənin olunca, min yeyənin olsun.
 • Bir də cavan olsaydım, sahibi –təcrübə olardım.
 • Bir də gəlin ollam, oturduğumu-durduğumu billəm.
 • Bir də qatırçının qatırını hürkütmə.
 • Bir dəfə aldanmışda qəbahət aldadanın, iki dəfə aldanmışda qəbahət aldananın.
 • Bir dəfə gəldin, yoldaş, iki dəfə gəldin, qardaş.
 • Bir dəfə görmək min dəfə eşitməkdən yaxşıdır.
 • Bir dəfə yeməknən qarın doymaz.
 • Bir dəli quyuya bir daş atdı, on ağıllı onu çıxara bilmədi.
 • Bir dəlidən yeddi məhləyə ziyan dəyər.
 • Bir dəmirdən nal da olar, nizə də.
 • Bir dərdlinin dərmanın o dərdə düşəndən al.
 • Bir dirhəm min eybi örtər.
 • Bir doğru ki yalana oxşadı, onu söyləmə.
 • Bir dost min ildə qazanılar.
 • Bir ev adam yığılır, güc doğana düşür.
 • Bir evdə şadlıq, bir evdə şivən.
 • Bir əl əkər, iki əl biçər.
 • Bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz.
 • Bir əldən səda çıxmaz.
 • Bir əli bağda, bir əli dağda.
 • Bir əli ilə verir, bir əli ilə alır.
 • Bir əli ki kəsmək olmaz, öpüb başa qoymaq gərək.
 • Bir əli od, bir əli su.
 • Bir əli yağda, bir əli balda.
 • Bir əlin nəsi var, iki əlin səsi var!
 • Bir əllə torpaq canlanmaz.
 • Bir ət ki, girdi qazana,oldu yeməli.
 • Bir fikir nə qədər qarşılıq görsə, o qədər tərəqqi edər.
 • Bir gecənin oğrusu on illik molladan çox bilir.
 • Bir gələn bir də gələr, səbr elə.
 • Bir gəmi bəzənər, bir gəlin bəzənməz.
 • Bir gəmini iki rəis batırar.
 • Bir gördün namərdi, bir də görsən, namərdsən.
 • Bir gördün yoldaş, iki gördün qardaş.
 • Bir görmək iki eşitməkdən yaxşıdır.
 • Bir görür, iki istəyir.
 • Bir göz iki göz gördüyünü görə bilməz.
 • Bir gözə bir dünya sığışar.
 • Bir gözü alça dərir, bir gözü gavalı.
 • Bir gözü alça dərir, biri səbətə tökür.
 • Bir gözü yatır, bir gözü baxır.
 • Bir gözümü ağladır, bir gözümü güldürür.
 • Bir gül ilə bahar olmaz.
 • Bir gün bir il doyuzdurar.
 • Bir gün duz yediyin yerə qırx gün salam ver.
 • Bir gün olar bəxt oyanar.
 • Bir günlük bəylik də bəylikdir.
 • Bir günlük yola çıxsan, bir həftəlik tədarük gör.
 • Bir günlüyə dovşan dərisi də qatlanar.
 • Bir igid qırx ildə meydana gələr.
 • Bir igidin payı iki igidi ac qoyar.
 • Bir ilana, bir də xana bel bağlama.
 • Bir inad, bir murad.
 • Bir iş başlamayınca qurtarmaz.
 • Bir iş bitməyincə, o biri işi başlama.
 • Bir iş tut ki, aqibəti xeyir olsun.
 • Bir iş var, iki əməl.
 • Bir işdə özünə on mənfəət varsa, xalqa bir zərər, o işi başlama.
 • Bir işi başlamağa çalış, özü qurtarar.
 • Bir işi başlayandan əvvəl axırını fikir eylə.
 • Bir işi iki eyləmə.
 • Bir işi qurtarmamış, o biri işdən yapışma.
 • Bir işin əvvəlinə bax, bir də axırına.
 • Bir it hürməklə karvan qayıtmaz.
 • Bir iti iki daşla vurur.
 • Bir iynə deşiyindən bir dəvə boyda soyuq gələr.
 • Bir kənddə iki darğa olmaz.
 • Bir kəndin ki, koхası mürdəşir ola, heç olar ki, orda хeyir iş ola.
 • Bir kişinin adı çıxınca gönü çıxar.
 • Bir kişinin payını iki kişi yesə, ikisi də ac qalar.
 • Bir könüldə iki məhəbbət olmaz.
 • Bir kötük üstə çox çırpılar doğranar.
 • Bir qapıda iki dilənçi olmaz.
 • Bir qaranquşla bahar olmur.
 • Bir qarına iki minnət götürmək olmaz.
 • Bir qaşıq ilə doqquz abdal keçinər.
 • Bir qaşıq su da adam boğar.
 • Bir qazanda iki kəllə qaynamaz.
 • Bir qazandır, bir çömçə.
 • Bir qəlbi tikə bilməyəcəksən, niyə sındırarsan?!
 • Bir qəpik xəsisin bir dişidir.
 • Bir qız – bir oğlanındır.
 • Bir qoca yeddi oğula əvəzdir.
 • Bir qorxaq bir ordunu dağıdar.
 • Bir qoyun ağ da doğur, qara da.
 • Bir qoyundan iki dəri çıxmaz.
 • Bir qoyundan sürü olmaz.
 • Bir qoz üçün daş atmazlar.
 • Bir qul iki ağaya qulluq eyləyə bilməz.
 • Bir qulağın dar eylə, bir qulağın darvaza.
 • Bir quş bir qutuya sığınar.
 • Bir loxma bir daş aşırar.
 • Bir manatlıq eşşəyin yarım manatlıq da qoduğu olar.
 • Bir meşəyə od düşsə, quru da yanar, yaş da.
 • Bir misqal ət yüz eybi örtər.
 • Bir mıx bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir igidi, bir igid bir eli qurtarar.
 • Bir müştəri üçün dükan açılmaz.
 • Bir oх iki quşa dəyməz.
 • Bir olsun, pir olsun.
 • Bir ölkədə iki hökmdar olmaz.
 • Bir ölümə çarə yoхdur.
 • Bir papaqlı bir evi bəslər.
 • Bir piyalə qatıq kərə kimi, bir başmaq verdi sələ kimi.
 • Bir pula doqquz hamam tikilməz.
 • Bir saman çöpü dəvənin belini əzər.
 • Bir səndən böyüyü, bir də səndən kiçiyi dinlə.
 • Bir sərəncam, qırx nəsihətdən yaxşıdır.
 • Bir su ki, girdi qaba, oldu içməli.
 • Bir su ki, səni aparır, deynən Arazdı.
 • Bir sürüyə bir qurd yetər.
 • Bir şeyi verib pis olunca, verməyib pis ol.
 • Bir şeyin önünə baхma, sonuna baх.
 • Bir şeyin qiyməti, o şey əldən gedəndən sonra bilinər.
 • Bir tabaq kütüm olsa, biri sənə yoxdu ala köpək.
 • Bir talada iki axsaq ceyran olmaz.
 • Bir tək arı bir yığın çibindən yaxşıdır.
 • Bir tikə çörək on il yadda qalar.
 • Bir tikəni bilməyən, min tikəni də bilməz.
 • Bir tikənin qırx il haqqı var.
 • Bir torba dəni var, beş dəyirmana üyütməyə gedir.
 • Bir toyuq bir yumurta qoyunca, yeddi məhəlləyə eşitdirər.
 • Bir toyuq ki, yumurta üstündə oturdu (bir inək ki, qarnında bala gəzdirdi), ona bıçaq yoxdur.
 • Bir tövlədə at da olar, eşşək də.
 • Bir uşağın ağlı gördüyü işlərdən məlum olar.
 • Bir ürəyi iki yerə bölmək olmaz.
 • Bir var Koroğlu, bir də var kor kişinin oğlu.
 • Bir vermə, bir də istər, yatmağa yer də istər.
 • Bir vurmağla ağac yıxılmaz.
 • Bir yaxşılıq, bir də pislik yaddan çıxmaz.
 • Bir ziyandan min böhtan doğar.
 • Biri oddur,gərək,biri su olsun.
 • Biri ölməsə, o biri dirilməz.
 • Birlik harada, dirilik orada.
 • Bitmiş işdən gül iyi gələr.
 • Biz gəldik gəlin görməyə, gəlin getdi təzək yığmağa.
 • Bizə yetişən keçəlin saçı dabanından oldu.
 • Bıçaq öz qının kəsməz.
 • Bıçaq sümüyə dayanıb.
 • Bıçaq vursan qanı çıxmaz.
 • Bıçaq yarası sağalar, söz yarası sağalmaz.
 • Bıçaq zarafat sevməz.
 • Bıçaqçıda bıçaq tapılmaz.
 • Bığ saqqaldan qabaq çıxıb.
 • Bığdan kəsir, saqqala qoyur.
 • Bığı buraxmısan, saqqala salam vermirsən.
 • Bığını yağlayıblar.
 • Bığının altından keçiblər.
 • Boğaz yediyin istəməz, göz gördüyün istər.
 • Boğuşan köpəyin yarası əskik olmaz.
 • Bol çörəyin yoxdur, şirin dilin olsun barı.
 • Borc alan ağlaya-ağlaya gələr, gülə-gülə gedər.
 • Borc alan bicdir, borc verən gic.
 • Borc alan salam da var.
 • Borc almaq asandır, qaytarmaq çətin.
 • Borc almaq başlayan yerdə dostluq pozular.
 • Borc altında qalan deyil.
 • Borc durar, xərc durmaz.
 • Borc əsarətdir.
 • Borc gülə-gülə gedər, ağlaya-ağlaya gələr.
 • Borc igidi əridər.
 • Borc ilə alınan köynək adamı təmiz saxlamaz.
 • Borc ilə çaxır içən, iki dəfə keflənər.
 • Borc ki oldu yüz, gir içində üz.
 • Borc su dəyirman dolandırmaz.
 • Borc verənin dili uzun olar.
 • Borc verməklə tükənər, yol getməklə.
 • Borc yaddan çıxmaz.
 • Borc yaxşı günə gəlməz.
 • Borcdan qorxan qapısını gen açmaz.
 • Borc ki oldu yüz – gir içində üz.
 • Borcla alınan eşşək su yolunda ölər.
 • Borclu borclunun sağlığını istər.
 • Borclu ölməz, bənizi saralar.
 • Borclunun duaçısı alacaqlıdır.
 • Borclunun duaçısı borc verəndir.
 • Borclunun üzü qara, aclığın gözü qara.
 • Borcunu verən dövlətlənər.
 • Borcunu verməyən, bir də borc ala bilməz.
 • Bostana dadanan eşşəyin qulağı-quyruğu olmaz.
 • Bostançının sovqatı kəlik olar.
 • Boş əl ilə balıq tutmaq olmaz.
 • Böhtançının qəbrində yovşan bitər. [4]
 • Böyük danışanda kiçik danışmaz.
 • Böyük danışanı kiçik götürər.
 • Böyük tökəni kiçik yığar.
 • Böyüklərdə zor olar, yalan olmaz.
 • Böyüksüz evdə xeyir-bərəkət olmaz.
 • Böyüyə hörmət elə, sən də böyüyəcəksən.
 • Böyüyə hörmət vacibdir.
 • Böyüyün tanımayan qibləsin də tanımaz.
 • Böyüyün üzünə ağ olanı torpaq götürməz.
 • Bu ağıl məndə, o dua səndə - səhərəcən yatarıq.
 • Bu arxa bir su gəlib, ümid var bir də gələ.
 • Bu arşına bez verməzlər.
 • Bu cırım, bu cındırım, mən durum necə sındırım?!
 • Bu çağacan qonşu qızı idim, indi oldum – ev qızı, ev gəlini.
 • Bu darı o aclığa çatmaz.
 • Bu dünya belə gəlib, belə də gedəcək.
 • Bu dünyada şirin şey, bir anadır, bir Vətən.
 • Bu əlin rənci, o ələ haramdır.
 • Bu gəlin yaxşı gəlindir, birini doğandan sonra bax.
 • Bu gün sən deyirsən, sabah sənə deyərlər.
 • Bu günün işini sabaha qoyma!.
 • Bu günün sabahı var.
 • Bu gününlə çörək qazan, onu da Nurcahan yesin, dindirəndə yalan desin.
 • Bu – hələ kamilləri, gör nədir cahilləri.
 • Bu ilki sərçə bidirki sərçəyə çib-cib öyrədir.
 • Bu qız yaxşı qızdır, ərə gedəndən sonra bax,
 • Bulaq başından bulanar.
 • Bulaq gərək yerindən bulaq ola.
 • Bulaq öz gözünü kor istəməz.
 • Bulamac dəliyə qaldı.
 • Bulaşıqlı səhəngdən bulanıq su tökülər.
 • Burda dilənir, orda zəkat verir.
 • Burda mənəm, Bağdadda kor xəlifə.
 • Burda oturma, his olarsan, orda oturma, pis olarsan.
 • Burnu fırtıqlı quzu buynuzu burma qoç olar.
 • Buynuzsuz qoçun qisası, buynuzlu qoçda qalmaz.
 • Bülbül kimi ötür.
 • Bülbülü saldılar qəfəsə dedi: "Ay Vətən, ay Vətən". Buraxdılar, qondu tikan koluna, dedi: "Can Vətən, can Vətən".

İstinadlar

redaktə
 1. Atalar sözü və məsəllər. Toplayanı və tərtib edəni: Aslan Əsədov. Bakı-2008
 2. sözləri. Bakı, “Nurlan”, 2013
 3. Rzayev X.Atalar sözü. Bakı: Təbib, 1992, s.21
 4. Azərbaycan folkloru antologiyası. III cild. Göyçə folkloru. Toplayıb tərtib edən və ön sözün müəllifi: Hüseyn İsmayılov. Bakı,2000.