Azərbaycan atalar sözləri/C

B Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
Ç
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Cahil axırda tula quyruğu xınalar.
 • Cahil dirilərin ölüsüdür.
 • Cahil ilə bal yemə, ahıl ilə daş daşı.
 • Cahil ilə çıxma yola, gətirər başına min bir bəla.
 • Cahıl ilə daş daşı, ahıl ilə yemə aşı.
 • Cahil özünə düşməndir, başqasına necə dost ola bilər?!
 • Cahildə söz əylənməz.
 • Cahangirdən qorx, dəlidən qorxma
 • Cahilə qoşulan cahil olar.
 • Cahil söz qandırmaq, dəvəyə xəndək atdırmaq kimidir.
 • Cahili cahillər mədh eylər.
 • Cahilin ağlı başında yoх, gözündə olar.
 • Cahilin ibadətindən alimin yuxusu yaxşıdır. [1]
 • Cahilin sözü - eşşəyin anqırtısı.
 • Cahillikdə bəzənmədim, hayıf mənə, qocalıqda bəzənmişəm, ayıb mənə.
 • Cahıla gedən keyf çəkər, ahıla gedən of çəkər.
 • Camaat sevəni Allah da sevər.
 • Camadarın şahlığı hamamçılıqdır.
 • Camal gedər, kamal gələr.
 • Camala baхma, kamala baх.
 • Came nə qədər böyük olsa, imam yenə bildiyini oxur.
 • Camış ola, qamış ola, ondan yeməmiş ola.
 • Can alan baxışından bəlli olar.
 • Can baladan şirindir.
 • Can bazarda satılmaz.
 • Can can üçün yanar, yadın harası yanar?
 • Can candan ayrıdır.
 • Can de, can eşit.
 • Can deməklə can əskilməz.
 • Can deyən çox olar, can verən olmaz.
 • Can gedincə mal getsin.
 • Can mənim canım, çıxsın sənin canın.
 • Can sağlığı dövlətdir, demə, babam, yoxsulam.
 • Can sağlığı – dünya varlığı.
 • Can sənin, cəhənnəm Tanrının.
 • Can şirin olur.
 • Can verəndə boz sərçəyə ver, qaranquş gəldi-gedərdir. [2]
 • Can verirsən qardaşa ver, min il keçsə yad olmaz.
 • Can verməyən canana yetməz.
 • Can versən, qardaşa ver, min il keçə yad olmaz.
 • Cana gələn mala gəlsin.
 • Canandan ayrılan candan ayrılar.
 • Cananı sevən canından keçər.
 • Canavar canavarın dərisini çıxarmaz.
 • Canavar özü hürmür, iti hürməyə məcbur edir.
 • Canavar tək qalanda başına çaqqallar yığışar.
 • Canavardan qorxan meşəyə girməz. [3]
 • Canavarın üzü ağ olsa, kəndə gündüzlər gələr.
 • Canavarlar ağız-ağıza yatarlar.
 • Canbaz ipdə gəzər, balıq - suda.
 • Candan qonşu payı olmaz.
 • Candır, badımcan deyil.
 • Candır çəkər, qandır qaynıyar.
 • Canı ağrıyan eşşək, atdan yeyin gedər.
 • Canı canan yolunda deyən çox olar, qıyan az.
 • Canı nədir, cəsədi nə olsun?!
 • Canı olanın, qayğısı da olar.
 • Canı yanan eşşək, atdan yeyin gedər.
 • Canı yanan ya bir olar, ya iki.
 • Canım qurban yaxşı qonaq, gəl ocağa bir də qonaq.
 • Canımdan tikan çıxartdı.
 • Canımı da alsan gülə-gülə al.
 • Canını cibində gəzdirir.
 • Canını yaxşı saxla qəfil əcəldən.
 • Cavahirin qiyməti var, amma atalar sözünün qiyməti yoxdur.
 • Cavan baş bir çanax qandır.
 • Cavan əvvəl göyü görər, sonra yeri. [4]
 • Cavan işə, qoca aşa.
 • Cavan işlər, qoca dişlər.
 • Cavanlıq bir dəfə olar, qocalıq da bir dəfə.
 • Cavanlıq gözəllikdir, onu boyamaq artıqdır.
 • Cavanlıq soltanlıqdır, bacarsan saxla.
 • Cavanlıqda daş daşı, qocalıqda ye aşı.
 • Cavanlıqda qocalığa güc saxla, pullu gündə pulsuz günə pul saxla, savaşanda barışmağa üz saxla.
 • Cavanlıqda zəhmət çəkən, qocaldıqda möhnət çəkməz.
 • Cavanlığın qədrini bilmək gərək.
 • Ceyran qovan çiçəyə batar, donuz qovan lehməyə.
 • Ceyranın qaçmasın gördüm, ətindən əl üzdüm.
 • Cəfa çəkməyən səfa görməz.
 • Cəfasın çəkən səfasın görər.
 • Cəfasını mən çəkdim, səfasını yad gördü.
 • Cəhalət səfalət doğurar.
 • Cəhd çarıq yırtar, iş odur haqqa vara.
 • Cəhd elə dost qazan, düşmən ocaq başında.
 • Cəhənnəmdə də adamın dayısı gərək.
 • Cəhənnəmə gedən gələr, müştərinin gedəni gəlməz.
 • Cəhənnəmə gedən özünə yoldaş axtarar.
 • Cəhənnəmə gedən yoldaşını çox istər.
 • Cəhənnəmə girsə, üzü qızarmaz.
 • Cəhənnəmin qapısın mal-dövlət açar.
 • Cəhrə əyirsən – don geyərsən.
 • Cəhrə əyirsən don yiyəsi olarsan.
 • Cənnət də bu dünyadı, cəhənnəm də.
 • Cənnəti istəmədi, cəhənnəmə də getmədi, qaldı yolda sərgəndar.
 • Cənnətin yaylağı, cəhənnəmin qışlağı.
 • Cərgədən qalan keçəl olar.
 • Cərgədən qalan qotur olar.
 • Cəsarətin bitdiyi yerdə əsarət başlayır.
 • Cəsur olana çomaq da silahdır. [5]
 • Cəvahir bazarında muncuq satılmaz.
 • Cəvahirin qiyməti var, sözün qiyməti yoxdur. [6]
 • Cəvahirin qiymətini sərraf bilər, nə bilər hər divanə.
 • Cibin boşsa, sözün keçməz.
 • Cibində ki, yüzlük var, kovxa yanında düzlük var.
 • Cida ilə qulağa pambıq yeritmək olmaz.
 • Cidanı çuvalda gizlətmək olmaz.
 • Ciki mənim –biki mənim, alçı dursa –sənin bəxtinə.
 • Cin ayrı, şeytan ayrı.
 • Cin bismillahdan qorxar.
 • Cinə börk tikər, şeytana papış.
 • Cinə dəmir göstərdilər.
 • Cins cinsə əsər eləməz.
 • Cins cinsinə meyl edər.
 • Cins xoruz yumurtada banlayar.
 • Cins madyan balanı döşündə saxlar.
 • Cinsini danan bicdir.
 • Cismin qidası –yemək, ruhun qidası –oxumaq.
 • Cığala Tanrı verməz, versə də qarnı doymaz.
 • Comərd deyib maldan elərlər, igid deyib candan elərlər.
 • Cöngə öküz olunca, yiyəsi donuza dönər.
 • Cuhud qan görüb?
 • Culfa kəfənsiz ölər.
 • Cücə ağgünlü olsaydı, toyuq əmcəkli olardı.
 • Cücə həmişə hində qalmaz.
 • Cücə səbət altında qalmaz.
 • Cücə nənəsindən süd görməyib.
 • Cücəni çalağandan sonra sayarlar.
 • Cücəyə bəylik verdilər, anasını eşşəyə mindirdi.
 • Cücəni payızda sayarlar.
 • Cümə günü, bazar, onu da yağış pozar.
 • Cürətli şəhər alar, kəm cürət küncdə qalar. [7]
 • Cütçü yağış istər, yolçu quraqlıq.
 • Cütə gedən öküz gözündən tanınar.
 • Cütə getməyən öküzü ətlik adına satarlar.

İstinadlar redaktə

 1. Atalar sözü və məsəllər. Toplayanı və tərtib edəni: Aslan Əsədov. Bakı-2008
 2. Atalar sözü. Tоplayanı: Əməkdar mədəniyyət işçisi Əbülqasım Hüseynzadə. Bakı - “Yazıçı” – 1985
 3. El çələngi. DUƏK seriyasından. III cild, Toplayıb tərtib edənləri: F.e.n. Təhmasib Fərzəliyev, f.e.n. İsrafil Abbasov.Bak-1993, səh:113-138
 4. Azərbaycan folkloru antologiyası. VII cild. Qaraqoyunlu folkloru. Tərtib edənlər: f.e.n. Hüseyn İsmayılov, Qurban Süleymanov. Bakı–2002, səh: 192-220
 5. Azərbaycan folkloru antologiyası. VII cild. Qaraqoyunlu folkloru. Tərtib edənlər: f.e.n. Hüseyn İsmayılov, Qurban Süleymanov. Bakı–2002,səh: 192-220
 6. Atalar sözü. Azərbaycan fоlklоrunun ilkin nəşrləri sеriyası. Tərtib еdəni: Məmmədvəli Qəmərli. Bakı,2003
 7. Zeynallı Hənəfi. Azərbaycan atalar sözü. Bakı-1926.