Azərbaycan atalar sözləri/D

Ç Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
E
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •

Da redaktə

 • Dağ başına qış gələr, igid başına iş.
 • Dağ başında xırman qurma, sovurarsan, yel aparar.
 • Dağ başından duman əskik olmaz.
 • Dağ bizim, ceyran bizim, ovçu burda nə axtarır.
 • Dağ da olsan dağa daldalan.
 • Dağ dağa arxadır.
 • Dağ dağa qovuşmaz, insan insana qovuşar.
 • Dağ dediyin ucalıqdır, ucalıq.
 • Dağ iti gəldi, bağ itini qovladı.
 • Dağ quşu dağa yaraşar, bağ quşu - bağa!
 • Dağ nə qədər uca olsa, el üstündən yol salar.
 • Dağ ola, duman ola, qırmızı tuman ola, mən olmayım, sən olasan.
 • Dağ səfasız olmaz, qəhbə vəfasız.
 • Dağ yeri - duman yeri.
 • Dağ yeriməsə, abdal yeriyər.
 • Dağ yıxılmasa - dərə dolmaz.
 • Dağa desən oğrudur, başını əyər.
 • Dağarcıq çörəyi ilə dolanan dövlət başına ip salmaz.
 • Dağarcıq cuvaldan böyük oldu?!
 • Dağarçığını çuval yanına qoyur.
 • Dağına baxar qar verər, bağına baxar bar verər.
 • Dağlar başına qış, İgid başına iş.
 • Dağlar dağımdır mǝnim, qǝm ovlağımdır mǝnim, dindirmǝyin ağlaram, yaman çağımdır mǝnim.
 • Dağlar qarıynan, torpaq varıynan.
 • Dağlar nə qədər uca olsa, üstündən yollar aşar.
 • Dalaşanda barışmağa üz saxla.
 • Dalda qalan dana qovlar.
 • Dalda qalanın payını yeyərlər.
 • Daldan atan topuqdan vurar.
 • Dama-dama göl olar, dada-dada heç.
 • Damar-damar, daşı dələr.
 • Damara baxarlar, qan alarlar.
 • Damazlığını yeyən tamarzı qalar.
 • Damçı inadıyla daş dələr.
 • Dana böyüyər, çulu böyüməz.
 • Dana oynar, mıxını bərkidər.
 • Danışana dil vermir, yeriyənə yol.
 • Danışarkən bülbül kimi cəh-cəh vurur.
 • Danışıqlı söz dağlar aşar.
 • Danışmaq dananı qurda verər.
 • Danışmaq qızıl olsa, danışmamaq gümüşdür.
 • Dar küçədən keçmərəm, çadramı yellətmərəm, adımı qız qoymuşam, dul kişiyə getmərəm. [1]
 • Darayı, səni geyər hər ayı!
 • Darğa əmim, daha nə qəmim!
 • Darıya girən donuz payanı özünə qəbul eylər.
 • Daş atan bəlli, baş tutan bəlli.
 • Daş daşa, dırnaq daşa, siz savaşa, biz tamaşa.
 • Daş daşa söykənər - divar olar.
 • Daş düşdüyü yerdə ağır olar.
 • Daş qayaya rast gəlib.
 • Daşa mıxı çaxanda biri mıxa, üçü özünə dəyər.
 • Daşın böyüyü dostdan (yaxından) gəlir.
 • Daşürəkli düşmənin bağrın yarar yumşaqlıq.
 • Dava dağarcıq üstədər.
 • Dava darlıqdan çıxar.
 • Dava ilə yas qarımaz.
 • Dava üçün bir qazı, isbat üçün on şahid.
 • Davaçı qazı isə, ərizəni Allaha yaz.
 • Davaçın xan olsa, Allah dadına çatsın.
 • Davada ağac aradakına dəyər.
 • Davada halva paylamazlar.
 • Davakarın şah olsa, ərizəni Allaha yaz.
 • Davalı söz baş yarar, doğru söz baş.
 • Davalı yerdə ot bitməz.
 • Davanı göydə axtarırdı, yerdə əlinə düşüb.
 • Davanı iki dəfə salmaq nahaqdır.
 • Davanı qılınc aralar.
 • Davanı qılınc kəsər, sevdanı - pul.
 • Davasını bilməyənə şahid olma.
 • Dayanan su tez iylənər.
 • Dayı görməyən elə bilər Şahqulu da bir dayıdır. [2]
 • Dayıynan dağ dolan, əmiynən bağ dolanma. [3]

De redaktə

 • Dedilər: Əzrail uşaq paylayır. Dedi: Özününkü özünün olsun, mənimkinə dəyməsin.
 • Dedilər: Molla, aş aparırlar. Dedi: mənə nə! Dedilər: Sizə aparırlar. Dedi: sənə nə!
 • Deyən ağılsız olsa, dinləyən ağıllı gərək.
 • Deyilǝn söz geri qayıtmaz.

redaktə

 • Dəli dəlidən xoşlanar, molla - ölüdən.
 • Dəli dəlini görəndə çomağın belinə qısar.
 • Dəli dəliyə dedi:bunun cavabını de. Dəli dedi: doğrusu, mən də bilmirəm
 • Dəli dəliyə qoşular, dəyənək göydən yağar.
 • Dəli dostun olunca ağıllı düşmənin olsun.
 • Dəli düşünər: Görəsən, mən insanam?!
 • Dəli dövran sürür, ağıllı vaxt gözlər.
 • Dəli ilə dövlətli - ikisi də bildiyin elər.
 • Dəli qız dayısından yaşınar.
 • Dəli qız deyər:anasız olaydım, bədəsil gəlin deyər:qaynanasız.
 • Dəli öküz gücün bilməz.
 • Dəli utanmaz, yiyəsi utanar.
 • Dəlicə qızdan dəlicə gəlin olar.
 • Dəlidən doğru xəbər.
 • Dəlilər dünyanı yedi, ağıllı indi cüt qoşur.
 • Dəlini apardılar toya, dedi: bura bizim evdən yaxşıdı!
 • Dəlinin başında qoz ağacı bitməz.
 • Dəlinin eşşəyi də dəli olar.
 • Dəlinin nə toyu olsun, nə də yası.
 • Dəlinin yadına daş salma.
 • Dəliyə daş atma, öz başın yarılar.
 • Dəliyə dedilər: - Nə üçün dəli olmusan? Dedi: - Ağıllıların dərdini çəkməkdən!
 • Dəliyə dəli kimi cavab verməzlər.
 • Dəliyə dəyənək verməzlər.
 • Dəliyə gündə bayramdır.
 • Dəliyə iş buyur, o sənə ağıl öyrətsin.
 • Dəliyə qanun yoxdur.
 • Dəliyə nəsihət, ölüyə zurna.
 • Dəliyə yazı yoxdur.
 • Dəliyə yer ver, əlinə bel!
 • Dəliyə yüz öyrət, öz bildiyini eylər.
 • Dəlləkliyi bizim başımızda öyrənir.
 • Dəmirsiniz, missiniz, hamınız bir cinssiniz.
 • Dəmir döyülə - döyülə polad olur.
 • Dəmir qapının taxta qapıya işi düşər.
 • Dəmir nəmdən, insan qəmdən çürüyər.
 • Dəmir sürtüldükcə parıldar.
 • Dəmiri isti-isti döyərlər.
 • Dəmiri kürədən dəmir çıxardar.
 • Dərd adamı dingildədər.
 • Dərd ağladar, eşq söylədər.
 • Dǝrd bir deyil, iki deyil.
 • Dərd çəkənə görədir.
 • Dərd dərd üstündən gələr.
 • Dərə xəlvət, tülkü bəy...
 • Dərə yiyəsiz olanda, donuz təpəyə çıxar.
 • Dərviş odur ki, dünyanı tərk edə, fəqir odur ki, dünya onu tərk edə.
 • Dəvə gördünmü? - Qığını da görmədim.
 • Dəvə kimi kin saxlayır.
 • Dəvə qədər boyun olunca, zərrə qədər ağlın olsun.
 • Dəvə Məkkəyə getməklə Hacı olmaz. [4]
 • Dəvə nə qədər arıq olsa da, dərisi bir eşşəyə yükdür.
 • Dəvə yaxını otlar, uzağı gözlər.
 • Dəvəsi ölmüş ərəbəm. [5]
 • Dəyirmanda dənin yox, guya, dən üyüdürsən.

Di redaktə

 • Dil başa bəladır.
 • Dil yarası qılınc yarasından pis olar.
 • Dilim rahat olsa, canım rahat olar.
 • Dilin varsa, daha nə qəmin var.
 • Dilini saxlayan salamat olar.
 • Dinmə mənə, dinməyim sənə.
 • Dığ-dığ adamı azara salar.

Do redaktə

 • Doğma yurd şirin olar.
 • Doğru danışanın papağı yirtıq olar.
 • Doğru dostluq qərəzsiz olmaz.
 • Doğru elə bilər ki, hamı doğrudur.
 • Doğru söz acı olar.
 • Doğru söz dəmiri dələr.
 • Doğru sözdən xəta gəlməz.
 • Dolu qarın yuxu gətirər.
 • Dost başa baxar, düşmən ayağa.
 • Dost daşı bərk ağrıdar.
 • Dost dosta tən gərək-tən olmasa gen gərək.
 • Dost dostu dar gündə sınayar.
 • Dost dostun sağlığını istər.
 • Dost evinin soğanı düşmən evinin plovundan yaxşıdır.
 • Dost gəlişi bayram olar.
 • Dost ilə ye, iç, alış-veriş etmə.
 • Dost yolunda boran olar, qar olar.
 • Dostluqla tutub, düşmənliklə yıxma.
 • Dostsuz insan qanadsız quş kimidir.
 • Dostu çox olanın gücü çox olar.
 • Dostu tapmaq çətin, itirmək asandır.
 • Dostun atdığı daş baş yarmaz.
 • Dostun sirrin dost bilər.
 • Dostun tövləsi yaxşıdır, düşmənin otağından.
 • Dostunu ağladan özü gülməz.
 • Dostunu ağladıb, düşmǝnini güldürmǝ.
 • Dostunu mənə göstər, deyim sən kimsən.
 • Doşab almışam, bal çıxıb.
 • Dovşan dağda - suyu oçaqda.
 • Dovşan dağdan küsmüş, dağın xəbəri yox.
 • Dovşan feyz alanda kənd qırağında gəzər.
 • Dovşan kiçik, qulağı böyük.
 • Dovşan nə qədər qaçarsa, o qədər də yatar.
 • Dovşan öz yatağında ovlanar.
 • Dovşana deyir, qaç, tazıya deyir, tut.
 • Dovşanı araba ilə tutur.
 • Dovşanı tutunca tazıya "atam" deyərlər.
 • Dovşanın gümanı ayaqlarına gələr.

redaktə

 • Dövlət başa bəladır.
 • Dövlətdə - dəvə, övladda - nəvə.
 • Dövlətin ən yaxşısı ağıldır.
 • Dövlətliyə saxsı lazım olsa, kasıb kasasını sındırar.
 • Dözən döş yeyər.
 • Dövlət ağıllının nökəridir, axmağın ağası.

Du redaktə

 • Dul arvad gecə yarısı peşman olar.
 • Dul arvad yetim saxlar, naxırçıya minnət qoyar.
 • Dul arvadı qız adına almazlar.
 • Dul arvadın boğçası qoltuğunda olar.
 • Dul arvadın divarı alçaq olar.
 • Duz - çörək, düz çörək.
 • Duz çörək itməz

Düz redaktə

 • Dügüylə ovlanan quş olur, pulla ovlanan öküz. (Dügüylə: dənlə).
 • Düğmələnməsə büklənməz, büklənməsə güllənməz. (Düğmələnməsə: cücərinməsə). (büklənməz: qonçalanmaz).
 • Düğü döğülməsə, aş olmaz.
 • Düğün DüşDü Düğünə, deyənmədim ana, sənə olan ana, olsun mana qaynana.
 • Düğün el ilə, xermen yel ilə olur.
 • Düğün qurdun el ilə, xırman qurdun yel ilə.
 • Düğün salan Düğünləri çözənməz, yaman olan yaxşılığı seçənməz, əz başını yaman görsən hər yerdə, yaman olan yaxşıları görənməz.
 • Düğünə el, xırmana yel yaraşar.
 • Düğünə səs, ölümə yas yaxışır.
 • Düğünsüz el, ölümsüz ev olanmaz.
 • Düğürdən uzaq, qırx min ayaq, səndən bizə olsun dayaq, yardımçım ol, tanrı barım, tanrı barım. (Düğürdən: şərdən). (tanrı barım: hər nəyim tanrı).
 • Dünən öləni dünən basdırdılar.
 • Dülgər ölDü atağac tapılmadı. (atağac: ükük. tabut).
 • Dülgərin qapısı, sınıq olar, çarıqçının başmağı.
 • Dün boğanaq, bu gün doğanaq, yarın dolanaq. (Dün ölmüş, bu gün olunuş, yarın dolanırsa olur, güman).
 • Dün bu gün olamaz, bu gün ertəyə qalamaz. (ertəyə: yarına).
 • Dün bu günü gələr gəlməz Düşünməmiş, günüm bu gün yarın hələ bəllənəmiş.
 • Dün Dünə qaldı, gün günün saldı, irt, gələn aldı. (irt: yarın).
 • Dün əkəcin, gün sənin, yarın balavın. (əkəc: (əkə + əçə). atana. valideyn).
 • Dün əkmişsin günü gəlmiş dərirsin, bu gün əkdin yarın gəlsə dərirsin.
 • Dün gecəyə bitdi, ertin dana açılar. (ertin: yarın).
 • Dün itgi, gün yetgi, dan vergi.
 • Dün keçib gedib, boşa ver gülüm, yoldadır yarın, budur çatacaq.
 • Dün keçibdir gözlənməz, gün bu günDür bəklənməz, yarın gələr bəllənməz.
 • Dün qayqusu keçibdi, bu gün üçün qıtca qayqun bolmasun. (qıtca: zərrəcə).
 • Dün qonşuya qucaq açanlar, bu gün əl açır
 • Dünya bir pəncərədir, hər gələn baxar gedər.
 • Dün qonşuya qucaq açanlar, bu gün əl açır. (Dün qucaq açanlar, bu gün əl açır).
 • Dün ötünmüş yoxa, gün batırma poxa, ertin gəlir? bəllənməz!. (ertin olur? bəllənməz!). (ertin: yarın. sabah).
 • Dün savılmış, gün sevilmiş, dan umulmuş.
 • Dün yapdığın, bu gün yaşısan.
 • Dündəkilər Dündə qaldı dalıda, quyu qazan kəndin bular çalıda. (çalıda: çuxurda. oyuqda).
 • Dündəkilər Dündə qalı paslanı, hər günüvün yeni barı, öz dadı.
 • Dündən qalan kölgələr, olan günü qaraldar. (olan günü : çıxan günü).
 • Dündən öğrəş, günün yaşa, yarına umut saxla.
 • Dünə baxsan Dündəkini taparsan, ilgəri bax yeni yollar açarsan (yararsan).
 • Dünə bu gün, günə yarın durşulur. (durşulur: duruş qurulur. durşun açılır. məhkəmə yapılır).
 • Dünə dönmə, yarınlara irəli!.
 • Dünə dönsən Dündəkində batarsan, günə baxsan yarınları yararsan.
 • Dünya kasıba zindandır, varlıya meydan.
 • Dünyada bir pislik qalar, bir də yaxşılıq.
 • Dünə qalma, günün sovma, irtə dalma. (irtə: yarına).
 • Dünə yapılma, indiyə qapılma, yarına satılma. {Dündə qalma, indiyə tutulma (indiki durum, olum, biləvi kor etməsin), gəlməmiş, olmamış, olası gələcək ötrə, indivi itirmə. (Dünə yapılma: Dündə, keçmişdə qurulub, quylanma)}.
 • Dünən bitdi, yarın bu gün başlar.
 • Dünən əkdin, bu gün dər, bu gün əkdin yarın dər.
 • Dünən keçmiş solan gülDür, bu gün doğmuş olan gülDür.
 • Dünən yumurtadan çıxmış, bu gün bizə cip cip öğrədir.
 • Dünəni boş ver, bu günü xoş ver, ertin günə pay saxla (ertin: yarın).
 • Dünəni Dündə bıraq, günüvü gör, yarına bax.
 • Dünəni ötür, atdım irəli götür. (atdımı götür: yatma).
 • Dünəni ötür, gününlə ötün, yarına köçün.
 • Dünəni ötür, günüvü yaxla, yarını saxla. (yaxlamaq: dərək dəğər, qədir qiymət vermək).
 • Dünəni yoxla, günüvü toxla. (yoxla: 1. sal çıx. 1. heçə say). (toxla: yetiş. becər).
 • Dünənki bu günə qalmaz, bu günki yarına. (qalmaz: oxşamaz).
 • Dünənki Dündə qaldı, çağdaşlığı tut yaşa.
 • Düngü qapursun yarnı açursun, nəyni yapursun, anğa çatursun. (Düngü:
 • Dünü). (yarnı: yarını). (anğa: ana). {Dünü boş ver, günü yoş ver. (yoş: xoş)}.
 • Dünkü səni boşlamaz, Dündəkini gündəkilər xoşlamaz. (çağınla ayaqlaş).
 • Dünkünü unut, özünlə barış, türkcə danış.
 • Dünlə bu gün olduğun, yarın odur doğduğun. (əkilən, biçilir).
 • Dünü bəklər keçirdim, günü sənli, yarın sənsiz keçəcək.
 • Dünü boş ver, günü xoş ver, yarıncığa pay saxla. (Dünü boş ver, günü xoş ver, yarınlara pay saxla).
 • Dünü boş ver, günü xoş ver, yarınlara pay saxla.
 • Dünü boşla, günü xoşla!.
 • Dünü günə bağlamar!, günü tünə, tün ertinlə yarınar!. (bağlamar!: bağlama!. bağlac qılma!).
 • Dünü unut, bu günə umut.
 • Dünü unut, günü yönüt. (yönüt: yöndər. dolandır).
 • Dünü unut, indiyə urut, yarına durut, ertirə umuq, ilgəri utut. (urut: çalış. vuruş). (durut: dirəniş. muqavimət). (ilgəri: iləriyə. gəlquca). (utut: utuş. qələbə).
 • Dünün keçdi geri dönməz bəkləmə, günün axır, yararlanıb gözləmə, yarın yarar, gətirdiyin görərsən.
 • Dünün keçmiş unutqıl, yaşam sürsən indi sür, bəklə gələr yarının.
 • Dünün otuna bu gün qızınmaz, gün otuna yarın. (gün işin gündə qoy, tün işin tündə). (atan kimidir sənə nə, indi atasan, kimsən). (kimsən: neçədən birisən).
 • Dünün ötmüş küllük külü savrulmaz, yarın yolda nə gətirər bəllənməz.
 • Dünün ötmüş, günün gəlmiş əlində, yarın üçün bəklənməz, gələr gəlməz bəllənməz.
 • Dünün yadı, günün dadı, danın adı varmış.
 • Dünya bala dönsədə, ala qarğanın gözü poxdadı.
 • Dünya barı, yaşam dadı.
 • Dünya bir holadır, gələn keçir, qonan köçür.
 • Dünya bir pəncərədir, biri yenər, biri çıxar.
 • Dünya böyük neylim, uzaq DüşDü, qolum qaldı, dərin DüşDü boyum qaldı böyüklük açamır hər qılpı (qıfılı), qoluva görə yolun, boyuva görə quyun olsun.
 • Dünya dadımlığımış, doyumluq yox.
 • Dünya doğandan, fırlanır belə, səndə dolan, istəyin elə. dəğişər dərmanın daşı, Dünya varikən, fırladar genə.
 • Dünya dönür, yaşam çönür, sevənlərin özgələşir, özgələrin özünləşir.
 • Dünya durağu demə. (durağu: qalağu. qalan. baqi. əbədi. cavid).
 • Dünya durur kərvansaray, bizlər onun kərvanıyıq.
 • Dünya gedər durandır. (Dünya gedməkdən qalmaz).
 • Dünya gözəli kimdir, qarğaya öz balası, qayğıya dözüm varsa, gəl balası (ay balam. ay oğul. oğlum).
 • Dünya göziylə görmə onu, əşik könüllə keçmə bu yolu, yollar başqa, keçən başqa, görən başqa. (əşik: aynı). (könüllə: həvəslə).
 • Dünya malı elə girmiş başından, götü belə çıxmış onun yadından.
 • Dünya malı əldə varkən həp Düşmanlar dost olur. əldə nərsə qalmayınca dost bilə Düşman olur.
 • Dünya yalan dönüklüyü danılmaz, aldışdığın bataqlıq, çıxılmağın sanılmaz,verən alan, sözün yayan yanılmaz.(bataqlıq: bu Dünya). (sanılmaz:güman edilməz).
 • Dünya yaman, Dünya yalan Dünyadı. -at belinə aşırdı, at belindən daşırdır, qara günə salırdı, yaman gündə asırdı.
 • Dünya yarandığından belə yazmış. - eniş yoxuş Dünyanı basmış, birin asmış, birin yasmış. (asmış: məhv edmiş). (yasmış: mərhəmət edmiş).
 • Dünya yoxumuş, yalan varımış, iyi köngülə Dünya darımış.
 • Dünyada dinclik sevən, başa gələni, xoş görər.
 • Dünyada ən çətin olan sözDür, anlamağıda çətin, anlatmağı da (çətin).
 • Dünyada sənə tay bir dənədir. -kəndivə güvən.
 • Dünyanı aparmış çığıran gur.
 • Dünyanı çəkən dərd ilə dərmanıda çəkmiş.
 • Dünyanı gəzdim tatdan dadsız görmədim!.
 • Dünyanı tutanmasan, ölümdən qaçanmasan. çalış olduğun yaşa, günün xoşa vur başa.
 • Dünyanı tutma ağa qarıya, yaşamda dadlı gəlir ağıya, dirsəldib yerə çırpmaqdansa, ötür özü bulsun yaxı yarıya.
 • Dünyanı yığdırar sənə, sonda salar əldən gedər. (yalan Dünya).
 • Dünyanı, çevrəni dəğişənmədin, kəndivi dəğiş!
 • Dünyada ən çətin şey sözDür, anlamağı da çətin, anlatmağı da.
 • Dünyada ən yaxşı şey yaxşılıqdır.
 • Dünyada Vətəndən əziz nə var?
 • Düşmən çox olanda qaçmaq da mərdlikdəndir.
 • Düşmən qarışqa da olsa, sən onu fil say.
 • Düzün düşməni çox olar.
 • Düşünməyənlə dost olma, səni yıxar..[6]

İstinadlar redaktə

 1. Atalar sözü. Bakı -“Yazıçı” - 1985
 2. QƏXTMT-ın (СМОМПК) XXIV cildindən seçmələr. Şirvan tatarlarının atalar sözləri və məsəllər. Tiflis-1898
 3. QƏXTMT-ın (СМОМПК) XXIV cildindən seçmələr. Şirvan tatarlarının atalar sözləri və məsəllər. Tiflis-1898
 4. Atalar sözü:/ Ə. Ziyatayın redaktəsi ilə. Bakı: Azərnəşr, 1956, s.83.
 5. Atalar sözü:/ B. Tahirbəyovun redaktəsi ilə. Bakı:Yazıçı, 1985, s.250
 6. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.109