Azərbaycan atalar sözləri/D

dostsuz insanin uzu gulmez
 • Dabbaq xoşladığı dərini yerdən-yerə vurar.
 • Dadanan dayanmaz.
 • Dadanandansan, qudurandan?
 • Dadananla quduranı saxlamaq olmaz.
 • Dadanıbsan dolmaya, o da ola, olmaya.
 • Dadımlıqdır, doyumluq deyil.
 • Dadlı söz - can arzusu, dadsız söz - baş ağrısı.
 • Dadmamısan qaz ətini, nə bilirsən ləzzətini?
 • Dadsız aşa duz neyləsin, ağılsız başa söz neyləsin.
 • Dağ ağrı çəkdi, nə doğdu? - Siçan.
 • Dağ başı duman olar.
 • Dağ başına qış gələr, igid başına iş.
 • Dağ başında xırman qurma, sovurarsan, yel aparar.
 • Dağ başından duman əskik olmaz.
 • Dağ bizim, ceyran bizim, ovçu burda nə axtarır.
 • Dağ da olsan dağa daldalan.
 • Dağ dağa arxadır.
 • Dağ dağa qovuşmaz, insan insana qovuşar.
 • Dağ dediyin ucalıqdır, ucalıq.
 • Dağ iti gəldi, bağ itini qovladı.
 • Dağ quşu dağa yaraşar, bağ quşu - bağa!
 • Dağ nə qədər uca olsa, el üstündən yol salar.
 • Dağ ola, duman ola, qırmızı tuman ola, mən olmayım, sən olasan.
 • Dağ səfasız olmaz, gözəl vəfasız.
 • Dağ yeri - duman yeri.
 • Dağ yeriməsə, abdal yeriyər.
 • Dağ yıxılmasa - dərə dolmaz.
 • Dağa desən oğrudur, başını əyər.
 • Dağarcıq çörəyi ilə dolanan dövlət başına ip salmaz.
 • Dağarcıq cuvaldan böyük oldu?!
 • Dağarçığını çuval yanına qoyur.
 • Dağına baxar qar verər, bağına baxar bar verər.
 • Dağlar başına qış, İgid başına iş.
 • Dağlar dağımdır mǝnim, qǝm ovlağımdır mǝnim, dindirmǝyin ağlaram, yaman çağımdır mǝnim.
 • Dağlar qarıynan, torpaq varıynan.
 • Dağlar nə qədər uca olsa, üstündən yollar aşar.
 • Dalaşanda barışmağa üz saxla.
 • Daldan atan topuqdan vurar.
 • Dama-dama göl olar, dada-dada heç.
 • Damar-damar, daşı dələr.
 • Damara baxarlar, qan alarlar.
 • Damazlığını yeyən tamarzı qalar.
 • Damçı inadıyla daş dələr.
 • Dana böyüyər, çulu böyüməz.
 • Dana oynar, mıxını bərkidər.
 • Danışana dil vermir, yeriyənə yol.
 • Danışıqlı söz dağlar aşar.
 • Danışmaq dananı qurda verər.
 • Danışmaq qızıl olsa, danışmamaq gümüşdür.
 • Dar küçədən keçmərəm, çadramı yellətmərəm, adımı qız qoymuşam, dul kişiyə getmərəm. [1]
 • Darayı, səni geyər hər ayı!
 • Darğa əmim, daha nə qəmim!
 • Darıya girən donuz payanı özünə qəbul eylər.
 • Daş atan bəlli, baş tutan bəlli.
 • Daş daşa, dırnaq daşa, siz savaşa, biz tamaşa.
 • Daş daşa söykənər - divar olar.
 • Daş düşdüyü yerdə ağır olar.
 • Daş qayaya rast gəlib.
 • Daşa mıxı çaxanda biri mıxa, üçü özünə dəyər.
 • Daşın böyüyü dostdan (yaxından) gəlir.
 • Daşürəkli düşmənin bağrın yarar yumşaqlıq.
 • Dava dağarcıq üstədər.
 • Dava darlıqdan çıxar.
 • Dava ilə yas qarımaz.
 • Dava üçün bir qazı, isbat üçün on şahid.
 • Davaçı qazı isə, ərizəni allaha yaz.
 • Davaçın xan olsa, allah dadına çatsın.
 • Davada ağac aradakına dəyər.
 • Davada halva paylamazlar.
 • Davakarın şah olsa, ərizəni Allaha yaz.
 • Davalı söz baş yarar, doğru söz baş.
 • Davalı yerdə ot bitməz.
 • Davanı göydə axtarırdı, yerdə əlinə düşüb.
 • Davanı iki dəfə salmaq nahaqdır.
 • Davanı qılınc aralar.
 • Davanı qılınc kəsər, sevdanı - pul.
 • Davasını bilməyənə şahid olma.
 • Dayanan su tez iylənər.
 • Dayçanı bir vurarsan, iki sıçrar.
 • Dayı görməyən elə bilər Şahqulu da bir dayıdır. [2]
 • Dayıynan dağ dolan, əmiynən bağ dolanma. [3]
 • Dedilər: Əzrail uşaq paylayır. Dedi: Özününkü özünün olsun, mənimkinə dəyməsin.
 • Dedilər: Molla, aş aparırlar. Dedi: mənə nə! Dedilər: Sizə aparırlar. Dedi: sənə nə!
 • Deyən ağılsız olsa, dinləyən ağıllı gərək.
 • Deyilǝn söz geri qayıtmaz.
 • Dəli dəlidən xoşlanar, molla - ölüdən.
 • Dəli dəlini görəndə çomağın belinə qısar.
 • Dəli dəliyə dedi:bunun cavabını de. Dəli dedi: doğrusu, mən də bilmirəm
 • Dəli dəliyə qoşular, dəyənək göydən yağar.
 • Dəli dostun olunca ağıllı düşmənin olsun.
 • Dəli düşünər: Görəsən, mən insanam?!
 • Dəli dövran sürür, ağıllı vaxt gözlər.
 • Dəli ilə dövlətli - ikisi də bildiyin elər.
 • Dəli qız dayısından yaşınar.
 • Dəli qız deyər:anasız olaydım, bədəsil gəlin deyər:qaynanasız.
 • Dəli öküz gücün bilməz.
 • Dəli utanmaz, yiyəsi utanar.
 • Dəlicə qızdan dəlicə gəlin olar.
 • Dəlidən doğru xəbər.
 • Dəlilər dünyanı yedi, ağıllı indi cüt qoşur.
 • Dəlini apardılar toya, dedi: bura bizim evdən yaxşıdı!
 • Dəlinin başında qoz ağacı bitməz.
 • Dəlinin eşşəyi də dəli olar.
 • Dəlinin nə toyu olsun, nə də yası.
 • Dəlinin yadına daş salma.
 • Dəliyə daş atma, öz başın yarılar.
 • Dəliyə dedilər: - Nə üçün dəli olmusan? Dedi: - Ağıllıların dərdini çəkməkdən!
 • Dəliyə dəli kimi cavab verməzlər.
 • Dəliyə dəyənək verməzlər.
 • Dəliyə gündə bayramdır.
 • Dəliyə iş buyur, o sənə ağıl öyrətsin.
 • Dəliyə qanun yoxdur.
 • Dəliyə yazı yoxdur.
 • Dəliyə yer ver, əlinə bel!
 • Dəliyə yüz öyrət, öz bildiyini eylər.
 • Dəlləkliyi bizim başımızda öyrənir.
 • Dəmirsiniz, missiniz, hamınız bir cinssiniz.
 • Dəmir döyülə - döyülə polad olur.
 • Dəmir qapının taxta qapıya işi düşər.
 • Dəmir nəmdən, insan qəmdən çürüyər.
 • Dəmir sürtüldükcə parıldar.
 • Dəmiri isti-isti döyərlər.
 • Dəmiri kürədən dəmir çıxardar.
 • Dərd adamı dingildədər.
 • Dərd ağladar, eşq söylədər.
 • Dǝrd bir deyil, iki deyil.
 • Dərd çəkənə görədir.
 • Dərd dərd üstündən gələr.
 • Dərə xəlvət, tülkü bəy...
 • Dərə yiyəsiz olanda, donuz təpəyə çıxar.
 • Dəvə qədər boyun olunca, zərrə qədər ağlın olsun.
 • Dəvə Məkkəyə getməklə Hacı olmaz. [4]
 • Dəvə yaxını otlar, uzağı gözlər.
 • Dəvəsi ölmüş ərəbəm. [5]
 • Dəyirmanda dənin yox, guya, dən üyüdürsən.
 • Dilini saxlayan salamat olar.
 • Doğru danışanın papağı yirtıq olar.
 • Doğru elə bilər ki, hamı doğrudur.
 • Doğru söz acı olar.
 • Doğru söz dəmiri dələr.
 • Doğru sözdən xəta gəlməz.
 • Dost başa baxar, düşmən ayağa.
 • Dost daşı bərk ağrıdar.
 • Dost dosta tən gərək-tən olmasa gen gərək.
 • Dost dostu dar gündə sınayar.
 • Dost dostun sağlığını istər.
 • Dost gəlişi bayram olar.
 • Dost ilə ye, iç, alış-veriş etmə.
 • Dost yolunda boran olar, qar olar.
 • Dostsuz insan qanadsız quş kimidir.
 • Dostu çox olanın gücü çox olar.
 • Dostun atdığı daş baş yarmaz.
 • Dostun sirrin dost bilər.
 • Dostunu ağladan özü gülməz.
 • Dostunu ağladıb, düşmǝnini güldürmǝ.
 • Dostunu mənə göstər, deyim sən kimsən.
 • Doşab almışam, bal çıxıb.
 • Dovşan dağda - suyu oçaqda.
 • Dovşan dağdan küsmüş, dağın xəbəri yox.
 • Dovşan feyz alanda kənd qırağında gəzər.
 • Dovşan kiçik, qulağı böyük.
 • Dovşan nə qədər qaçarsa, o qədər də yatar.
 • Dovşan öz yatağında ovlanar.
 • Dovşana deyir, qaç, tazıya deyir, tut.
 • Dovşanı araba ilə tutur.
 • Dovşanı tutunca tazıya "atam" deyərlər.
 • Dovşanın gümanı ayaqlarına gələr.
 • Dövlət başa bəladır.
 • Dövlətdə - dəvə, övladda - nəvə.
 • Dövlətin ən yaxşısı ağıldır.
 • Dövlətliyə saxsı lazım olsa, kasıb kasasını sındırar.
 • Dözən döş yeyər.
 • Dul arvad gecə yarısı peşman olar.
 • Dul arvad yetim saxlar, naxırçıya minnət qoyar.
 • Dul arvadı qız adına almazlar.
 • Dul arvadın boğçası qoltuğunda olar.
 • Dul arvadın divarı alçaq olar.
 • Duz - çörək, düz çörək.
 • Dünən öləni dünən basdırdılar.
 • Dünya bir pəncərədir, hər gələn baxar gedər.
 • Dünya kasıba zindandır, varlıya meydan.
 • Dünyada bir pislik qalar, bir də yaxşılıq.
 • Dünyada ən çətin şey sözdür, anlamağı da çətin, anlatmağı da.
 • Dünyada ən yaxşı şey yaxşılıqdır.
 • Dünyada Vətəndən əziz nə var?
 • Düşmən çox olanda qaçmaq da mərdlikdəndir.
 • Düşmən qarışqa da olsa, sən onu fil say.
 • Düşünməyənlə dost olma, səni yıxar..[6]

MənbəRedaktə

 • Atalar sözü, Bakı,1985

İstinadlarRedaktə

 1. Atalar sözü. Bakı -“Yazıçı” - 1985
 2. QƏXTMT-ın (СМОМПК) XXIV cildindən seçmələr. Şirvan tatarlarının atalar sözləri və məsəllər. Tiflis-1898
 3. QƏXTMT-ın (СМОМПК) XXIV cildindən seçmələr. Şirvan tatarlarının atalar sözləri və məsəllər. Tiflis-1898
 4. Atalar sözü:/ Ə. Ziyatayın redaktəsi ilə. Bakı: Azərnəşr, 1956, s.83.
 5. Atalar sözü:/ B. Tahirbəyovun redaktəsi ilə. Bakı:Yazıçı, 1985, s.250
 6. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.109