Azərbaycan atalar sözləri/K

İ Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
Q
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


 • Kabab iyinə getmişdi, gördü eşşək dağlayırlar.
 • Sikəsən kAMalı, vurasan daşşağa.
 • Kababı köz öldürər, igidi söz.
 • Kafır əppəyin yeyən, kafir muzdına salavat verər.
 • Kağız dözər, qələm yazar.
 • Kalını yetişmişinə qatıbdır.
 • Kamal amcığıniçiniyalıyansiki ye sikimii
 • Kamalsızın iynəsi göt, siki uzun olar.
 • Kamil adam az danışar.
 • Kamil bağban çəkər bağın səfasın.
 • Kamil bir palançı olsa da insan, Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.
 • Kamil insan kəlamından bəlli olar.
 • Kamil ovçu boşuna güllə atmaz.
 • Kar eşitdiyin, kor tutduğun buraxmaz.
 • Kar eşitməz - yaraşdırar, kor görməz - quraşdırar.
 • Kar iki dəfə gülər.
 • Kar iti qurd aparar.
 • Kar könlündəkini anlar.
 • Kar nə bilir taqqıltı haradan gəlir.
 • Kar özünə sərf eləyəni eşidər.
 • Kar üçün iki dəfə azan verilməz.
 • Karın başına balta vurdular, dedi: bu nə taqqatuqdur.
 • Karvandan üzülən sərgərdan qalar.
 • Kasa aşdan irəli olub.
 • Kasa kasaya girməyincə qarnı qabarmaz.
 • Kasad bazarın gəliri olmaz.
 • Kasıb at tapanda ot tapmaz, ot tapanda - at.
 • Kasıb bacını varlı qardaş istəməz.
 • Kasıb cavan mərd olar.
 • Kasıb çıxarın bilsə, gündəliyə mahud geyər.
 • Kasıb çıraq yandırar, dövlətlinin pulunu sayar.
 • Kasıb ət tapanda od tapmaz, od tapanda ət.
 • Kasıb geyəndə - hardandır, - deyərlər, varlı geyəndə - mübarək.
 • Kasıb xərcini bilsə, gündəliyinə məxmər geyər.
 • Kasıb işi - güc-qüvvətlə, varlı - var-dövlətlə.
 • Kasıb işləyər, ağa dişləyər.
 • Kasıb itinin adını Gümüş qoyar.
 • Kasıb köçəndə varlanar.
 • Kasıb oğurluğa çıxdı, Ay da bir yandan çıxdı.
 • Kasıb öləndə molla xəstə olar.
 • Kasıb ölüsünə yas saxlamaz.
 • Kasıb padşah olsa, arvadı evdən qovar.
 • Kasıb pul tapdı, qoymağa yer tapmadı.
 • Kasıb ürəkli olar.
 • Kasıb varlıya çatammaz, amma varlı kasıba çatar.
 • Kasıba bazarın tulası da hürər.
 • Kasıba qul ol, varlıya oğul olma.
 • Kasıba oğul olunca, dövlətliyə qul ol.
 • Kasıbdan Allah da bezardır.
 • Kasıbı dəvə üstə böv sancar.
 • Kasıbın ağzı aşa dəyəndə, başı daşa dəyər.
 • Kasıbın bir atı var, o da ayğır.
 • Kasıbın bir oğlu oldu, o da boynu əyri.
 • Kasıbın danası dövlətlinin tayasına baxar.
 • Kasıbın dörd düşməni var: - it, bit, yasavul, molla.
 • Kasıbın dürməyi yavan olsa, dili yağlıdır.
 • Kasıbın əli heç nəyə çatmaz.
 • Kasıbın əlində qoğal gülməli görünər.
 • Kasıbın gözü tox olar.
 • Kasıbın günü - itin günü.
 • Kasıbın halını kasıbdan sor.
 • Kasıbın halını soruşan az olar.
 • Kasıbın malı başının altında gərək.
 • Kasıbın malını aldın, canını aldın, birdir.
 • Kasıbın oğlu olunca, dövlətlinin qulu ol.
 • Kasıbın sacı çörəyi qurtaranda qızar.
 • Kasıbın sözü, ulğunun közü.
 • Kasıbın toyunda gecə qısa olar.
 • Kasıbın uşağı, varlının quzusu çox olar.
 • Kasıblıq eyib deyil, oğurluq eyibdir.
 • Kaş mal zərəri olsun, insan zərəri olmasın.
 • Keçəl baxar güzgüyə - adın qoyar özgəyə.
 • Keçəl başa dəydi daş, axdı qan, çıxdı can.
 • Keçəl başa taxta daraq?!
 • Keçəl başda dəlləklik eləmə.
 • Keçəl başından qorxar, kor gözlərindən.
 • Keçəl başını yudu da, daradı da.
 • Keçəl başını yudunmu? - Yudum da, daradım da.
 • Keçəl bəzənincə toy Karakasdan keçdi.
 • Keçəl daraq gəzdirməknən başı tüklənməz.
 • Keçəl dərman bilsə, öz başına sürtər.
 • Keçəl düzünü desə də, başına qapaz dəyər.
 • Keçəl gileyləndi ki, daraq bahalanıb.
 • Keçəl halva yeyər, puluna minnət.
 • Keçəl Həsən, Həsən keçəl, nə fərqi?
 • Keçəl qız bacısının saçı ilə öyünər.
 • Keçəl qız bəzənincə toy əldən getdi.
 • Keçəl qız çeşmənin gözündən su içər.
 • Keçəl qızı, saçlı deyib ağlama.
 • Keçəl qızım saçlı deyib ağlar.
 • Keçəl qızın baxdı açılanda yel vurar, şalını açar.
 • Keçəl qızın nəyi var? – Başını qaşımağa dırnağı. Keçəl qızın nəyi var? – Dəmirdən bir darağı.
 • Keçəl suya getməz.
 • Keçəl var - zığıdı keçəl, keçəl var - noxudu keçəl.
 • Keçəl yaradı, öz başını daradı.
 • Keçəl yağ tapsa, başına yaxar.
 • Keçələ baxma, bəxtinə bax.
 • Keçələ daraq nə lazım.
 • Keçələ kosa qənim olsun.
 • Keçəli gün çıxmamış gör.
 • Keçəli papağının yanından tanıyarlar.
 • Keçəli Zülfəli çağırarlar.
 • Keçəlimə baxma, baxtıma bax.
 • Keçəlin bəxti yaxşı olar.
 • Keçəlin dərdi-başı bir qazan ayran aşı.
 • Keçəlin dırnağı olsa, öz başını qaşıyar.
 • Keçəlin güzgüdən zəhləsi gedər.
 • Keçəlin qazandığı başının ziftinə gedər.
 • Keçəlin papağı düşənəcəndir.
 • Keçəlin tükdən acığı gələr.
 • Keçən görünməz.
 • Keçən gün quşa bənzər, uçdu, qayıtmaz.
 • Keçən gün ömürdəndir.
 • Keçən günə gün çatmaz, calasan günü günə.
 • Keçən günə heyfsilənmə.
 • Keçən keçdi, vay gələcək dərdidir.
 • Keçən zaman qayıtmaz.
 • Keçənə güzəşt deyərlər.
 • Keçər bu dövran, sənə də qalmaz.
 • Keçi axurda yatar.
 • Keçi can hayında, qəssab piy axtarır.
 • Keçi düşüb qovuna, cərimə olub qoyuna.
 • Keçi һaramzada olur.
 • Keçi kasıbın inəyidir.
 • Keçi keçidi ki, yatdığı yeri dırnaqlar.
 • Keçi keçim olsun, oturduğum yer samanlıq.
 • Keçi qaçmaqda ceyran olmaz.
 • Keçi öldü, qoturu qurtardı.
 • Keçi öləndə quyruğunu dik tutar.
 • Keçi sənin, biz mənim.
 • Keçi sənin qulundu.
 • Keçi su bulandırdı.
 • Keçi suyu bəyirə-bəyirə keçər.
 • Keçi sürünün qabağında gəlsə də, “qoyun gəldi” deyirlər.
 • Keçi şərab içsə, dəvəyə meydan oxuyar.
 • Keçi yatdığı yeri eşər, yatar.
 • Keçib gəlib Arazı, bəyənməyir Gülnazı.
 • Keçidə saqqal var, amma şeyx deyil.
 • Keçidən qurbanlıq olmaz.
 • Keçilər yer əkə bilsəydilər, öküzlər işsiz qalardı.
 • Keçini dəvə adına satır.
 • Keçini soyub-soyub quyruğunda qoyursan.
 • Keçinin bəyliyi yonca qurtarıncadır.
 • Keçinin əcəli gələndə çobanın ağacına sürtüşər.
 • Keçinin qoturu bulağın gözündən su içər.
 • Keçinin ölümü palıddan olsun.
 • Keçinin şeytanla qohumluğu var.
 • Keçiyə bir sürü qoyundan bir keçi yaxşıdır.
 • Keçiyə qurd dəyməsə həccə gedər.
 • Keçmə namərd körpüsündən, qoy aparsın sel səni, yatma tülkü kölgəsində, qoy yesin aslan səni.
 • Keçmiş yağmurun kəpənək kimi ardına düşmə.
 • Keçmişi unutma, gələcəyin müəllimidir.
 • Keçmişi yaxşı oxumaq gələcəyi öyrənmək üçündür.
 • Keçmişin arabası ilə uzaq gedə bilməzsən.
 • Keçmişin qazancı bu günün rahatlığıdır.
 • Keşiş həmişə kətə yeməz.
 • Keyf sənin, kənd kovxanın.
 • Kəbə yıxmaq bir evdir, könül yıxmaq yüz qandı.
 • Kəbinim halal, canım azad.
 • Kəbinsiz arvad yüyənsiz eşşək kimidir.
 • Kədərlə sevinc qardaşdır.
 • Kəfən havayı olanda adam özünü öldürməz.
 • Kəfəni var idi, goru da olsun.
 • Kəfkir qazanın dibini deşib.
 • Kəklik başını soxar kola, quyruğundan xəbəri olmaz.
 • Kəklik qaqqıldamasa, qaraquş onu tapmaz.
 • Kəkliyin dimdiyi qan,
  Dili qan, dimdiyi qan.
  Ağa dinsə söz olmaz,
  Nökərin dindiyi - qan.
 • Kəl ilə döyüşən öküzün buynuzu olmaz.
 • Kəl ilə kəllələşən buğa buynuzsuz qalar.
 • Kəl qoşub cüt sürməyən çörək qədrini bilməz.
 • Kələk ilə gələn küləklə gedər.
 • Kənardan baxan yaxşı görər.
 • Kənardan baxana hər şey asan görünər.
 • Kənd kovxasız olmaz.
 • Kəndçinin istəyi torpaqdır.
 • Kəndə molla gəlib, kim ölür, ölsün.
 • Kəndə təzə dəllək gəlib, kəkili yandan qoyur.
 • Kəndi köpəksiz gördü, əli ağacsız girdi.
 • Kəndin əhvalını böyükdən soruş.
 • Kəpək altında unları var.
 • Kərə yağından qıl çəkir.
 • Kərə yeyən də çıxar yaza, tərə yeyən də.
 • Kərki olub öz tərəfinə yonma, mişar ol iki tərəfə yon.
 • Kərki özünə yonar.
 • Kəs barmağını çıx bazara, əlac tapan çox olar.
 • Kəsə bilmədiyin əli öp, başına qoy.
 • Kəsək atana daş atarlar.
 • Kəsək oturub daş üçün gün ağlayır.
 • Kəsənin üzünü tikən ağardar.
 • Kəsik baş bitməz, bitsə də yiyəsinə xeyir verməz.
 • Kəsik baş söyləməz.
 • Kəsilən başın zülfü üçün ağlamazlar.
 • Kəsilən əl yenə bütün olmaz.
 • Kəsilsin iki əl ki, bir başı saxlamaya.
 • Kiçik açar böyük qıfılı açar.
 • Kiçik bulaqlardan böyük nəhrlər hasil olur.
 • kiçik daş da baş yarar.
 • Kiçik olmayan yerdə böyük də olmaz.
 • Kiçikdən xəta, böyükdən əta.
 • Kiçiklərə hörmət elə, böyüklərdən hörmət qazan.
 • Kiçiklər suç işlər, ulular bağışlar.
 • Kiçiyi böyüyün üzünə qalxızmazlar.
 • Kiçiyin daşı baş yarar.
 • Kiçiyin kiçik dərdi var, böyüyün böyük.
 • Kiçiyin kiçik yeri var, böyüyün böyük.
 • Kifirə sabun, dəliyə öyüd neyləyər.
 • Kim eşşək olar, biz ona palan olarıq.
 • Kim əkər, kim biçər, kim qazanar, kim yeyər.
 • Kim güclüdür – haqq onundur.
 • Kim nə deyirsə-desin, cəһd eylə səndən gəlməsin.
 • Kim sənətə xor baxar, boynuna torba taxar.
 • Kimə əmək, kimə yemək.
 • Kimə lov, kimə plov.
 • Kimə yaxşılıq elədin, özünü ondan qoru.
 • Kimi gülür, kimi ağlayır, hərənin bir dərdi var.
 • Kimi yaxa cırır, kimi yuxa.
 • Kimin arabasında gedirsən, onun mahnısını oxu.
 • Kiminə qat-qat, kiminə ac yat.
 • Kimini asır, kimini kəsir.
 • Kimini qaldırır, kimini endirir.
 • Kiminin başında tac, kimi ac-yalavac.
 • Kiminin əvvəli, kiminin axırı.
 • Kiminin sacı olar, kiminin ələyi.
 • Kimisi ahıllıqda, kimisi cahıllıqda.
 • Kimiyə bir eşşək, kimiyə min köşək.
 • Kimnən yeyər, ondan deyər.
 • Kimsə kimsənin nəsibin yeməz.
 • Kimsə namərdə möhtac olmasın.
 • Kimsənin ahı kimsəyə qalmaz.
 • Kimsənin tikəsi kimsənin qarnında qalmaz.
 • Kini olanın dini olmaz.
 • Kinli adamların ömrü ah-vaynan keçər.
 • Kiri kir açar, sirri sirr.
 • Kirpi də balasını sığallayanda elə bilir məxmər sığallıyır.
 • Kirpik gözün açarıdır.
 • Kiş-kiş ilə donuz darıdan çıxmaz.
 • Kişi bilmədiyini ayağı altına yığsa, başı ərşə dəyər.
 • Kişi bir uğurdan bayılmaz.
 • Kişi canından keçər, sözündən dönməz.
 • Kişi çöldən gətirər, arvad içdən tikər.
 • Kişi fəhlədir, arvad bənna.
 • Kişi gətirməyi bilməli, qadın yetirməyi.
 • Kişi görmədiyin görsə, əqli sevinər, geymədiyin geysə, təni sevinər, yemədiyin yesə, nəfsi sevinər.
 • Kişi kişidən qorxmaz, amma utanar.
 • Kişi qocalar, fikri yox.
 • Kişi öz sözünün ağası olar.
 • Kişi öz tayı ilə gəzər.
 • Kişi seldir, arvad göl.
 • Kişi sevdiyinin nazını çəkər.
 • Kişi sözü üzə deyər.
 • Kişi tüpürdüyünü yalamaz.
 • Kişidə qeyrət olsa, torpağı qızıla döndərər.
 • Kişidə səbir olmalıdır.
 • Kişiliyini sına, sonra arvad al.
 • Kişini cavan saxlar, yaxşı arvad, yaxşı at.
 • Kişini tez qocaldar axşamdan yatan arvad.
 • Kişinin alnı açıq gərək.
 • Kişinin başına gələn ağzından çıxandı.
 • Kişinin bir anası, bir və vətəni var.
 • Kişinin cibi iki olsa, arvad almaq fikrinə düşər.
 • Kişinin dilinə qarğış gəlməz.
 • Kişinin hörməti öz elində azdır.
 • Kişinin hörməti öz əlindədir.
 • Kişinin malı göz qabağında gərək.
 • Kişinin sözü bir olar.
 • Kişinin sözü ilə işi bir olar.
 • Kişinin üzünə baxma, sözünə bax.
 • Kişinin yüz pis yeyəni olsun, bir yaman deyəni olmasın.
 • Kişisi olmayan evin ruzisi olmaz.
 • Kişiyə arvat, arvada kişi qoca vaxtı lazımdır.
 • Kişiyə əvvəl can gərək, sonra caһan gərək.
 • Kitab oxumaq ilə adam adam olmaz.
 • Kitab verənin bir əlini kəsərlər, qaytaranın iki əlini.
 • Kitabın köhnəsi, libasın təzəsi.
 • Kitabın köhnəsi, mollanın təzəsi.
 • Kitabsız elm yoxdur.
 • Kol dibində xış yoxdu.
 • Kol dibində evim olsun, içində ərim olsun.
 • Kolxoz anbarı el süfrəsidir.
 • Kor at gecə də otlar.
 • Kor at üçün kor nəlbənd gərək.
 • Kor atı minən şahlıq iddiası elər.
 • Kor atı minib köndələn çapır.
 • Kor atın kor da nalbəndi olar.
 • Kor atlanar, öz ölkəsini çapar.
 • Kor bazara getməsə bazar korsuz qalmaz.
 • Kor bulaqdan su gəlməz.
 • Kor burada, ya Bağdadda. [1].
 • Kor canavarınkını Allah yuvasında yetirər.
 • Kor da bilir balıq şordu.
 • Kor dəyəniyini bir dəfə itirər.
 • Kor əlifə bey deməyib.
 • Kor gördüyünü deməz, kar eşitdiyini.
 • Kor gözdən əsgi asır.
 • Kor gözdən yaş ummazlar.
 • Kor gözə sürmənin nə faydası var?
 • Kor gözün sahibinə nə faydası?!
 • Kor gözündən qorxar, keçəl başından.
 • Kor günortayacan neyləyib ki, günortadan sora neyləsin.
 • Kor hərfə ho deyə bilmir, könlündən alimlik keçir.
 • Kor ilə çörək yeyəndə Allahı arada gör.
 • Kor ilə çörək yeyəndə insafı arada gör.
 • Kor istədiyi nədir, iki göz.
 • Kor it kölgəsindən qorxar.
 • Kor kimdir? - Nabələd.
 • Kor – kor, gör – gör.
 • Kor kora kor deməsə korun bağrı çatlar.
 • Kor kora necə baxar, Allah ikisinə də elə baxar.
 • Kor kora rişxənd eylər.
 • Kor koru tapar, su çuxurunu.
 • Kor qız toyda donunu tanıdı.
 • Kor qoyun gecə də otlar.
 • Kor qurdun ruzisini yetirən özü yetirər.
 • Kor leyləyin yuvasını Allah öz əliylə yapar.
 • Kor nadürüst olar, keçəl əməlbaz.
 • Kor nə istər? - İki göz! Biri əyri, biri düz.
 • Kor odur ki, düşdüyü quyuya bir də düşə.
 • Kor olsun o iki gözü ki, dostunu, düşmənini tanımır.
 • Kor ölər, adı qalar badamgöz.
 • Kor tutduğun bərk tutar.
 • Kor tutduğundan kəsər.
 • Kor tutduğunu əldən qoymaz.
 • Kor ya burda, ya Bağdadda.
 • Kora da versən, mənə ver, şilə də versən, mənə ver.
 • Kora gecə də, gündüz də birdir.
 • Kora hər yer qaranlıqdır.
 • Kora qulluq buyursan, qayıdar sənə nəsihət verər.
 • Korlar ölkəsində çaşlar padşah olar.
 • Koru dara qısnama.
 • Koru kor yanında həyan üçün qoyarlar.
 • Koru kora hayan qoymazlar.
 • Korun ağacı özündən qabaq gedir.
 • Korun gözü iməcilikdə açılar.
 • Korun istədiyi bir göz, iki göz olsa – nə söz?!
 • Korun nə borcu ki, şam bahalanıb?!
 • Korun tutuşu, karın vuruşu.
 • Kosa dəlləyin düşmənidir.
 • Kosa getdi saqqal gətirə, bığını da üstəlik qoyub gəldi.
 • Kosa kəndə girməmiş yallısını başladı.
 • Kosanı gün batandan sonra aldatmaq olar.
 • Kosaya hərə bir tük versə, kosa da saqqallı olar.
 • Kosaya lağ eyləyənin top qara saqqalı gərək.
 • Kotan nə bilir öküz nə çəkir.
 • Kovxa atlanar, öz kəndini çapar.
 • Kovxa ilə hesaba oturan borclu olar.
 • Kovxanı gör, kəndi çap.
 • Kovxası gülüm olanın başına külüm olar.
 • Köç başlanmamış bulağı uçurdur.
 • Köç geri qayıdanda arıq, axsaq qabağa düşər.
 • Köç gələndə dad bacadan çıxar.
 • Köç köçər, it hürər, ikisi də mənzilə birgə yetər.
 • Köç kömək istəyir.
 • Köçdən azan qarıya hələ bu da azdır.
 • Köçdüyün yurdun qədri qonduğun yurdda bilinər.
 • Köçə-köçdə malını saxla, qaça-qaçda başını.
 • Köçən yurdun qədrini, düşən yurdda bilərlər.
 • Köçün dönməsi axsaq itə xoş gələr.
 • Köçün yaraşığı dananın soncuqlamasıdı.
 • Köçün yaraşığı düşərgədi.
 • Köçürəm demə, yurdun eşidər.
 • Köhlən at yeriyəndə toz qopar.
 • Köhləni mərdə tapşır.
 • Köhnə adət başında qalıb.
 • Köhnə dərdi təzələmə.
 • Köhnə dost yəhəri ata bənzər.
 • Köhnə düşmən dost olmaz.
 • Köhnə getdi, sən təzədən danış.
 • Köhnə hamam, köhnə tas.
 • Köhnə kəndə təzə darğa gəlib.
 • Köhnə kəndə təzə nırx qoyma.
 • Köhnə kilim istilik verməz.
 • Köhnə qar ancaq uca dağlarda qalar.
 • Köhnə qapı, köhnə daban.
 • Köhnə qurd yolunu azmaz.
 • Köhnə paltar yamağından bəllidir.
 • Köhnə pambıq bez olmaz, dul arvaddan qız olmaz.
 • Köhnə sevgi köhnəlməz.
 • Köhnə süpürgəni dama atarlar.
 • Köhnə şəhərə tazə qaydə qoyur.
 • Köhnə şəhəri çuxurda görüb.
 • Köhnə təqvim pula getməz.
 • Köhnə tülkü hiyləbaz olar.
 • Köhnə un çuvalıdı, vurduqca toz qopar.
 • Köhnə yurdun qədrini təzə yurdda bilərlər.
 • Köhnəsiz təzə yoxdur.
 • Kök arıqlayınca arığın canı çıxar.
 • Kök arıqlıyıncan bir ömürdür, arıq arıqlıyıncan o taylıqdır.
 • Kökə bağlan, elə söykən.
 • Kökəlməyən yerdə niyə arıqlayıram.
 • Köksüz ağac tez yıxılar.
 • Kölədən xeyir gəlməz.
 • Kölgədə olanın kölgəsi olmaz.
 • Kölgədən heç zaman insana arxa olmaz.
 • Kölgəsində yatacaq ağacı budama.
 • Köməyi igidə – sözlə, zəifə – əllə et.
 • Kömürçünün evinə girən üzü qara çıxar.
 • Kömürçünün qaralmaqdan nə arı?
 • Köndələn çəpərə söykənmək olmaz.
 • Könlü balıq istəyən quyruğunu buza qoymalıdı.
 • Könlü yemiş istəyən dolanar tağ başına.
 • Könlünü uca tutan ərdə dövlət olmaz.
 • Könül alan güvəndi.
 • Könül arzunun mənbəyidir.
 • Könül bağla səbirə, onu apar qəbirə.
 • Könül bir böyük saraydı, tikilməsi çətin, yıxılması asan.
 • Könül bir şüşədir, sındırmaq olmaz.
 • Könül bir uşağa bənzər, nə verərsən istər.
 • Könül gözdən su içər.
 • Könül kimi sevərsə, görklü odur.
 • Könül qocalmaz.
 • Könül nə mey istər, nə meyxanə, könül dost istər, mey bəhanə.
 • Könül sevən göyçək olar.
 • Könül sevən gözəlin nə ağı, nə qarası.
 • Könül soltandır.
 • Könül tutan keçəldə ayıb olmaz.
 • Könül umduğu yerdən küsər.
 • Könüldən könülə yol var.
 • Könülə güc yoxdur.
 • Könülsüz bazara gedən, gördüyünü almamış qayıdar.
 • Könülsüz hürən köpək sürüyə qurd gətirər.
 • Könülsüz köpəyin sürüyə xeyri olmaz.
 • Könülsüz namazı Allah qəbul eləməz.
 • Könülsüz tula ilə ova çıxmazlar.
 • Köpək elə köpəkdi, xaltası qızıldan da olsa.
 • Köpək köpəyin dayağıdır.
 • Köpək qaya kölgəsində yatar, elə bilər ki, öz kölgəsidir.
 • Köpək qocalanda qurda gülünc olar.
 • Köpək sahibini tanıyar.
 • Köpək yad kişiyə quyruq bulamaz.
 • Köpəksiz sürüyə qurd dadanar.
 • Köpəyə ümid oldun, özün də hürmədin.
 • Köpəyin ayılanı ələ düşməz.
 • Köpəyin duası yerinə yetsə, göydən gündə sümük yağar.
 • Köpəyin iyə düşəni tuladan bərk qaçar.
 • Köpəyin könlü köpəklə xoş olur.
 • Köpəyin qarnı tox olsa, gecə ulduza hürməz.
 • Körpə südsüz böyüməz, pambıq susuz.
 • Körpəcə quzu, qurdun ağzı.
 • Kösöy yana-yana gödələr.
 • Kötək aradakına çox dəyər.
 • Kötək yeyənin kisəsindən gedər.
 • Kötük üstündə çox budaqlar doğranıb.
 • Kötüksüz bitki olmaz.
 • Küçə iti ev qorumaz.
 • Küçə oğrusunu tələ tutar, ev oğrusunu heç nə tuta bilməz.
 • Küçük hürə-hürə köpək olar.
 • Kül başına, ay Araz, üstündən təzək atdanır.
 • Kül başına, gözəl fərə, beçə də səni bəyənmir.
 • Kül təpəcik olmaz.
 • Küldən təpə olmaz.
 • Külək qayadan nə aparar.
 • Külək otu qurudar, qayğı insanı.
 • Küləkdə yatanın cin atı olar.
 • Küləklə gələn küləknən gedər.
 • Küləkli gündə xırman sovurmazlar.
 • Küləş tez yanar, tez də kül olar.
 • Küləşi külək basdı, qar basdı.
 • Küləyi tutmaq olmaz.
 • Külü ocaqdan götür.
 • Külün altında köz olar.
 • Küpəyə verə-verə qazan bahası çıxar.
 • Küpü sındıran da bir, suyu gətirən də bir.
 • Kürd kürdü dəyirmanda axtarar.
 • Kürd kürdü tanımasa, məkri məkrəni tanıyar.
 • Kürdün adı «yedi», - yesə də, yeməsə də.
 • Kürdün dilin kürd bilər.
 • Kürədən imam kimi gələr, sonra yezidə dönər.
 • Kürən adam xətakar olar.
 • Kürən adamla, kürən ata yaxın düşmə.
 • Kürən toyuq hindən bayıra çıxmaz.
 • Kürəyə düşməyən dəmir yumşalmaz.
 • Kürəyi yayda al, orağı qışda.
 • Kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün börkü.
 • Kürkü əvvəlki il özün geyin, ikinci il ver düşməninə.
 • Küsənə pay düşməz.
 • Küsənin payını yeyərlər.
 • Kütüm var, itim də var.

Mənbə

redaktə
 • Atalar sözü. Bakı, 1985
 1. Atalar sözü:/ B. Tahirbəyovun redaktəsi ilə. Bakı:Yazıçı, 1985, s.439