Azərbaycan atalar sözləri/Söz, söhbət və danışıq

Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Abır istəsən çox demə, sağlıq istəsən çox yemə.
 • Adam var gözdən qızar, Adam var sözdən qızar.
 • Adam odur ilqarından dönməyə.
 • Adam yıxıldığı yerdən qalxar.
 • Adın nədir? - Rəşid! Birin de, birin eşit!
 • Adamın üzünə baxarlar, halını xəbər alarlar.
 • Ara sözü ev yıxar.
 • Başa dil gətirəni, el gətirə bilməz!
 • Bildiyindən danış, bilmədiyin səni güdaza verər.
 • Bir qəlbi ki, tikə bilmirsən, niyə yıxırsan?
 • Bir dəli quyuya bir daş atdı, on ağıllı gəldi, çıxara bilmədi.
 • Bir doğru ki, yalana oxşadı, onu deməzlər.
 • Bir misqal dilini qoyub, bir batman başı ilə danışır.
 • Bol çörəyin yoxdur, şirin dilin olsun barı.
 • Qorxu adama yalan dedirdər.
 • Damara bax, qan al.
 • Danışana macal vermir.
 • Danışıq, dananı qurda verər.
 • Danışığını yeyəsən.
 • Danışmaq gümüş, danışmamaq qızıldır.
 • Danışıram - pis olur, Danışmıram - his olur.
 • Dedim bir ağız ağla, demədim eli güldür bizə.
 • Dedim eşidəsən, demədim öyrənəsən!
 • Deyə-deyə dilimdə tük bitdi.
 • Deyən ağılsız olsa, dinləyən ağıllı gərək.
 • Dilim-dilim olasan, dilim!
 • Dilini saxlayan salamat olar.
 • Dil yalançı olunca, lal olsa yaxşıdır.
 • Dil ürəyin açarıdır.
 • Dil yanılar, doğrusunu deyər.
 • Dil yarası qılınc yarasından yamandır.
 • Dinəndə pis olur, dinməyəndə dərd kəsir.
 • Doğru danışanın papağı yirtıq olar.
 • Doğru elə bilər ki, hamı doğrudur.
 • Doğru yalanı qovar.
 • Doğruya zaval yoxdur, çəksələr min divana.
 • Doğruluqla dost qapısın dolan gəl öz evin kimi.
 • Doğru söz acı olar.
 • Doğru sözdən xəta gəlməz.
 • Doğru söz dəmiri dələr.
 • Düzlük xoşbəxtliyin açarıdır.
 • Düzlük uzanar, qırılmaz.
 • Düz sözə boynum qıldan nazikdir.
 • Əvvəl danış, sonra gül.
 • Əvvəl düşün, sonra danış.
 • İnsan ölər, söz qalar.
 • Yağmasan da gurulda.
 • Yalan ayaq tutar, yeriməz.
 • Yalan danışan hamını qanmaz bilər.
 • Yaman dil başa bəladır.
 • Yalan ilə dünyanı gəzmək olar, qayıtmaq olmaz.
 • Yaman yeyənin olsun, yaman deyənin olmasın.
 • Yalan ki var, doğrunun quludur.
 • Yalan söz üz qızardar.
 • Yalançını mənzilənədək qov!
 • Yalançının evinə od düşdü, heç kəs inanmadı.
 • Yalançının üzü qara olar.
 • Yalançının hafizəsi olmaz.
 • Yalançı tamahkarı aldadar.
 • Kələk ilə gələn, külək ilə gedər.
 • Kişinin sözü bir olar.
 • Nə dil bilsin, nə dodaq.
 • Sözü söz kəsər.
 • Söz bir olsa, dağ oynayar yerindən.
 • Söz var el içində, söz var ev içində.
 • Söz vaxtına çəkər.
 • Söz verər, bez verməz.
 • Söz qılıncdan kəsərlidir.
 • Söz danışıqdan keçər.
 • Sözdən söz götürür.
 • Sözdən söz çıxar.
 • Söz doğar.
 • Söz insanın vuran əlidir.
 • Söz ki var, dəmirdir, vurduqca uzanar.
 • Söz götürənin, yer oturanındır.
 • Sözlə plov olmaz, yağ ilə düyü gərək.
 • Sözü məqamında deyərlər.
 • Söz odur ki, haqqa vara.
 • Söz sözün dayağıdır.
 • Söz sözü çəkər, arşın bezi.
 • Sözü ağzında bişir, sonra çıxart.
 • Sözü asta, ürəyi tasvasda.
 • Sözü at, yiyəsi götürər.
 • Sözü yaxşı anla,
  Sonra qızıb banla.
 • Sözün başı axırından bilinər.
 • Sözün damarı olar, çəkdikcə uzanar.
 • Sözün də qanadı var.
 • Sözün doğrusun de, min atını çap.
 • Sözün doğrusunu zarafatla deyərlər.
 • Sözün zahiri zərif, batini lətif olmalıdır.
 • Sözün ilə işin bir olsun.
 • Sözün yalanı olmaz, yanlışı olar.
 • Sözün yaxşısı baldan şirin olar.
 • Sözünü bilməyənə aşağı başda da yer yoxdur.
 • Sözü sözdən alarlar.
 • Söz həyatın bəzəyidir.
 • Söz çeynəyən çox, söz deyən az.
 • Söyləyəndən dinləyən arif gərək.
 • Söyləyən olma, dinləyən ol.
 • Söhbət ki var, bulaqdır, kəsilməsə axacaq.
 • Hərzəkar ağız başa yumruq vurdurar.
 • Çox bilirsən, az danış.
 • Çox bilib az danışmaq igidin ləngəridir.
 • Çox bilən quş, dimdiyindən cələyə düşər.
 • Şirin dil ilanı yuvadan çıxardar.