Azərbaycan atalar sözləri/Ehtiyat və sayıqlıq

 • Bu gün yoxdursa da kimsədə vəfa Vəsiyyət edirəm olma bivəfa.
 • Arifə bir işarə, qanmaza min toppuz.
 • At oğurlanandan sonra axur nəyə gərək.
 • Bir ağızdan çıxan min ağıza yayılar.
 • Bir daş altda, bir daş üstdə.
 • Qarğa, qarğa, məndə qoz var.
 • Qaçırılan fürsət ələ düşməz.
 • Qoyun olasan, ot yeməyəsən.
 • Qurdun qonağlığına get, köpəyi də yanınca apar.
 • Daldan atılan daş topuğa dəyər.
 • Düşmən zəif olsa da, ehtiyatı əldən vermə.
 • Eşşək işləyər, at yeyər.
 • Ev bizim, sirr bizim.
 • Ehtiyat igidin yaraşığıdır.
 • Ehtiyatlı oğulun anası ağlamaz.
 • Eşitdiyinə inanma, gördüyünə inan.
 • İgidin igiddən nəyi artıqdır? - Ehtiyatı.
 • Yatan itləri oyatma.
 • Yerin də qulağı var.
 • Yoldan çıxanı yol vurar.
 • Yüz ölç, bir biç.
 • göz görsün, nə ürək bulansın.
 • Nə eşitsin, nə də qanı qaralsın.
 • Nə yada sirrini ver, nə namərdə bel bağla.
 • Nə görsün, nə də hürsün.
 • On dəfə eşitməkdən, bir dəfə görmək məsləhətdir.
 • Özgənin sözünü sənə deyən, sənin də sözünü özgəyə deyər.
 • Pusquda oturan yatmaz.
 • Sirr açandan el qaçar.
 • Sirrini demə dostuna, dostunun da bir dostu var.
 • Sonrakı peşmançılıq fayda verməz.
 • Soruşan dağları aşar,
Soruşmayan düzdə çaşar.
 • Şərti şumda kəs, xırmanda şana-kürək sınmasın.
 • İki adam öldü və dünyadan həsrət getdi
biri yığdı yemədi, digəri bildi eləmədi.
 • Əlindən bir iş gəlməyən on danışar.
 • Qadına əsas şey həya, ismətdir
Bunlar qadın üçün böyük sərvətdir.