A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Bütün idraki (rasional) biliklər ya material biliklərdir və müəyyən obyekti öyrənir, ya da formal biliklərdir və ancaq mühakimənin forması və idrakın özü ilə və obyektlərə fərq qoymadan bütövlükdə düşüncənin ümumi qaydaları ilə məşğul olur. Formal fəlsəfə məntiq adlanır, material fəlsəfə isə müəyyən obyektlərlə və onların tabe olduqları qanunlarla məşğuldur, o da ikiyə bölünür. Çünki bu qanunlar ya təbiət qanunlarıdır, ya da azadlıq (qanunlarıdır). Birinciyə aid elm fizika adlanır, digərinə aid (elm) etikadır, onlar həm də təbiət elmləri və əxlaq elmləri adlanırlar. İmmanuel Kant
 • Elə problemlər var ki, mən onların həllinə riyaziyyatdan daha çox əhəmiyyət verərdim, məsələn, etikaya, Allaha münasibətimizə, taleyimizə və gələcəyimizə aid; lakin onların həlli bizdən tamamilə kənarda və tamamilə elm əyalətindən kənardadır. Karl Qaus
 • Etika - bizim bəzi istəklərimizə ümumi əhəmiyyət vermək cəhdidir. Mark Tven
 • Etika fəlsəfədə mərkəzi yer tutur, çünki o, günahla, xeyirin və şərin mənşəyi və əxlaqi dəyərlərlə məşğul olur. Və bu problemlər ümumbəşəri əhəmiyyət kəsb etdiyindən, etikanın sferası ümumiyyətlə nəzərdə tutulduğundan daha genişdir. Məna və dəyərdən bəhs edir və onun vilayəti yaxşı ilə şərin fərqinin çəkildiyi, qiymətləndirmələrin aparıldığı və məna axtarıldığı dünyadır. Nikolay Berdyayev
 • Etika, siyasi, komersiya, kilsə etikalarından, bir də etikadan ibarətdir. Mark Tven
 • Etika- yaşayan hər şeyə qarşı hiss etdiyimiz sonsuz məsuliyyətdir. Albert Şveytser
 • İstər obyektiv, istərsə də subyektiv olaraq sosial həyat o qədər mürəkkəbdir ki, vaxtaşırı utopik planlara uyğun yenidən dizayn oluna bilməyəcək. ...fanatik, özünə güvənən bir dünyada etika heç nəyi əsirgəməyəcək kimi görünə bilər. Zbiqnev Bjezinski
 • Mənə bu gün həqiqətən də aydın görünür ki, etika iqtisadiyyatdan kənar bir şey deyil, texniki məsələ kimi öz-özünə fəaliyyət göstərə bilər; daha doğrusu, etika iqtisadiyyatın özünün daxili prinsipidir, həmrəylik və qarşılıqlı məsuliyyət kimi insani dəyərləri nəzərə almadıqda fəaliyyət göstərə bilməz. XVI Benedikt
 • Millətlər Qanunu deyilən şey, düzgün qanun deyil, etikanın bir hissəsidir: sivil dövlətlər tərəfindən mötəbər kimi qəbul edilən əxlaqi qaydalar toplusudur. Doğrudur, bu qaydalar nə əbədi məcburiyyətdir, nə də olmalıdır, lakin xalqların vicdanları daha çox işıqlandıqca və siyasi cəmiyyətin tələbləri dəyişdikcə, əsrdən-zamana az-çox dəyişir və dəyişməlidir. Lakin qaydalar əsasən öz mənşəyində olub və indi də dürüstlük və insanpərvərlik prinsiplərinin dövlətlərin qarşılıqlı münasibətinə tətbiqi olub. Onlar bəşəriyyətin əxlaqi hissləri və ya ümumi maraq duyğuları ilə müharibə vəziyyətində olan cinayətləri və əzabları yüngülləşdirmək, sülh dövründə hökumətləri və xalqları bir-birinə qarşı ədalətsiz və ya vicdansız davranışlardan çəkindirmək üçün təqdim edilmişdir. Hər bir ölkə dünyanın digər ölkələri ilə çoxsaylı və müxtəlif münasibətlərdə olduğundan və bizim bir çoxları arasında, bizim də bir çox dövlətlər bunların bəziləri üzərində faktiki səlahiyyət sahibi olduğundan, müəyyən edilmiş beynəlxalq əxlaq qaydalarını bilmək hər bir dövlətin, millətin və buna görə də millətin formalaşmasına kömək edən, səsi və hissi ictimai rəyin bir hissəsini təşkil edən hər bir insanın borcudur. Heç kim heç bir işdə iştirak etməsə, heç bir fikir formalaşdırmasa, heç bir zərər verə bilməyəcəyi aldadıcılığı ilə vicdanını sakitləşdirməsin. Pis insanların öz məqsədlərinə çatmaq üçün yaxşı adamların baxıb heç nə etməməsindən başqa heç nəyə ehtiyacı yoxdur. O, heç bir etiraz etmədən öz adına və yardım etdiyi vasitələrlə yanlışlığa yol verən yaxşı adam deyil, çünki bu mövzuda ağlını işə salmaqda çətinlik çəkməyəcək. Bu, ictimai sövdələşmələrdə iştirak etmək və onlara baxmaq vərdişindən, cəmiyyətdə mövcud olan məlumat və onlara hörmətlə yanaşmağın dərəcəsindən, millətin bir millət olaraq həm öz daxilində, həm də başqalarına münasibətdə necə davranacağından asılıdır: eqoist, pozğun və tiran, ya da rasional və maarifçi, ədalətli və nəcib. Con Stüart Mill
 • Şübhəsiz ki, xristianlıq və İslam öz müqəddəs Yazılarından nəhəng fundamentalist düşüncəni silmək üçün hələ çox iş görməlidirlər ki, bu da onlara müasir dövrün dünyəvi, humanist etika səviyyəsinə yaxınlaşmağa imkan verəcəkdir. Müasir Maarifçilik, bu günə qədər davam edən tənqidi düşüncəsi ilə, məhz belə qəbul edilən hər hansı fundamentalizmi rədd etməyə hazır olduğu üçün bu səviyyəyə çatdı. Hubertus Mynarek
 • Tarix yazmağı insanlara məsləhət — etməyin. Əxlaq elmlərində ön mühakimə nadürüstlükdür. Tarixçi öz həyat tərzinə xas olan vəsvəsələrə, ölkədən, sinifdən, kilsədən, kollecdən, partiyadan, istedadların nüfuzundan, dostların çağırışından gələn vəsvəsələrə qarşı mübarizə aparmalıdır. Bu təsirlərdən ən hörmətlisi ən təhlükəlidir. Onları kökündən çıxarmağa etinasız yanaşan tarixçi tam olaraq şəxsi bəyəndiyi və ya bəyənmədiyinə görə səs verən münsif kimidir. Kişiləri və şeyləri mühakimə edərkən Etika dogmadan, siyasətdən və ya millətdən əvvəl gedir. Tarixin etikası məzhəbli ola bilməz. Dini, fəlsəfi, siyasi sistemin pravoslav standartlarına görə deyil, vicdanın incəliyini, dürüstlüyünü və nüfuzunu təşviq edən və ya inkişaf etdirməyən şeylərə görə mühakimə edin. Vicdanı həm sistemdən, həm də uğurdan üstün tutun. Tarix nə əzabın əvəzini verir, nə də səhvin cəzasını. Lord Con Akton
 • Təhsil sistemi həm Avropada, həm də Amerikada köhnəlmiş bir proses kimi inkişaf etmişdir, hətta ağdərili insanın ehtiyacları vəziyyətində belə, damğasını vurmur. Ağ adam ondan yapışmaq istəyirsə, qoy etsin; lakin zənci bacardığı qədər öz proqramı hazırlayıb həyata keçirməlidir. Müasir təhsil adlanan şey bütün qüsurları ilə birlikdə başqalarına zəncilərdən qat-qat çox xeyir verir, çünki o, zəif xalqları əsarət altına alan və zülm edənlərin ehtiyaclarına uyğun olaraq işlənib hazırlanmışdır. Məsələn, təhsil sistemimizdən yaranan fəlsəfə və etika köləliyi, peonajı (Istismar forması), seqreqasiyanı və linççiliyi əsaslandırıb. Zalımın istismar etmək, əlil etmək və məzlumu öldürmək hüququ var. Gündəlik belə bir güclü dinin əqidəsində təhsil alan zəncilər zəiflərin statusunu ilahi təyinat kimi qəbul etdilər və nominal azadlıqlarının son üç nəsli ərzində bunu dəyişmək üçün praktiki olaraq heç nə etmədilər. Karter Qodvin Vudson

İstinadlar

redaktə