A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A redaktə

 • Adət təbiətə qalib gələ bilmədi.Çünki, o həmişə məğlubedilməzdir. Mark Tulli Siseron
 • Adətin köləsinə çevrilmiş ruhda həqiqət axtarmaq, təbiəti tədqiq edən və sınaqdan keçirən fizik üçün ayıb deyilmi? Mark Tulli Siseron
 • Ağılı və gerçəkləri istifadə edən bir insan mükəmmələ çatacaq. Təbiət insanın ağıl gücünə bir məhdudlaşdırma gətirməmişdir. Mari Jan Antuan Kondorse
 • Ağıl da təbiət kimi boşluq sevmir. Viktor Hüqo
 • Ağıl təbiətin vergisi deyil, təcrübənin nəticəsidir. Əfqan atalar sözləri
 • Ağrı, ümidsizlik, yersiz bədən fəaliyyəti və həyat cərəyanlarının yanlış istiqamətləndirilməsi (və ya idarə edilməsi) aşağı psixi təbiətdəki maneələrin nəticəsidir. Alisa Beyli
 • Alim hər hansı bir fərziyyəni dinləməyə çalışan, lakin bunun ədalətli olub-olmadığını özü müəyyən edən insan olmalıdır. Fenomenlərin xarici əlamətləri alimin mühakimələrini bağlamamalı, sevdiyi bir fərziyyəyə malik olmamalı, məktəbdən kənar olmalı və heç bir səlahiyyətə malik olmamalıdır. Fərdlərə deyil, obyektlərə hörmət etməlidir. Bu keyfiyyətlərə zəhmət əlavə edilsə, təbiət məbədində pərdəni qaldıracağına ümid edə bilər. Maykl Faradey
 • Allah hamını azad yaradıb, təbiət heç kimi qul yaratmayıb. Alkimdamant
 • Allahın iradəsini bildikdən və ona itaət etdikdən sonra başqa bir vacib işimiz var: Onun hikmətini, qüdrətini və mərhəmətini əsərlərində bildirilən şahidliklərdən anlamaq. Təbiət qanunlarını bilmək - Allahı tanımaqdır. Ceyms Preskott Coul
 • Aydındır ki, təbiət qanunları ilə tanışlıq, Allahın ağlı ilə tanışlıqdan daha az ifadə olunmur. Ceyms Preskott Coul

B redaktə

 • Başqa fənlərlə məşğul olmaq tədqiqata, təlimata və elmə əsaslanır. Şair isə öz gücünü təbiətdən alır. O, öz ağlının gücü ilə ruhlanır və sanki ilahi bir ruhla qidalanır. Mark Tulli Siseron
 • Beləliklə, rədd olsun qadınların o cəfəngiyatı ki, vaxtdından əvvəl ölmək bədbəxtlikdir! Hansı vaxtdan əvvəl? Təbiətin bizə verdiyi vaxtdan? Amma o, bizə vaxtını demədən, yalnız pul kimi istifadə etmək üçün həyat verib. Belə olan halda, o verdiyini geri qaytarmağı tələb edirsə, niyə şikayətlənirsən? Onun şərti əvvəldən belə olub. Mark Tulli Siseron
 • Biz öz əllərimizlə təbiətdə ikinci təbiət yaradırıq.Mark Tulli Siseron
 • Bütün idraki (rasional) biliklər ya material biliklərdir və müəyyən obyekti öyrənir, ya da formal biliklərdir və ancaq mühakimənin forması və idrakın özü ilə və obyektlərə fərq qoymadan bütövlükdə düşüncənin ümumi qaydaları ilə məşğul olur. Formal fəlsəfə məntiq adlanır, material fəlsəfə isə müəyyən obyektlərlə və onların tabe olduqları qanunlarla məşğuldur, o da ikiyə bölünür. Çünki bu qanunlar ya təbiət qanunlarıdır, ya da azadlıq (qanunlarıdır). Birinciyə aid elm fizika adlanır, digərinə aid (elm) etikadır, onlar həm də təbiət elmləri və əxlaq elmləri adlanırlar. İmmanuel Kant
 • Bütün təbiəti izah etmək hər hansı bir adam üçün, hətta bütöv bir dövr üçün çox çətin məsələdir. Bunu tədricən, amma əminliklə etmək, qalanları isə sizdən sonra gələnlərə saxlamaq, əminlik olmadan hər şeyi fərziyyələr əsasında izah etməkdən daha yaxşıdır.. İsaak Nyuton

C redaktə

 • Cəmiyyət üçün üsyan, təbiət üçün ildırımdan daha az faydalı deyil. Bu, hökumətin sağlamlığı üçün lazım olan dərmandır. Tomas Cefferson

D redaktə

E redaktə

 • Elm Təbiət kitabını oxuyur və öyrəndiklərini təbiətin öz üzərində sınaqdan keçirir. Əbu Turxan

Ə redaktə

 • Əgər kimsə məni təhqir edirsə, bu onun işidir. Çünki, onun niyyəti bu cürdür.Mənim isə öz xarakterim var və bu xarakter mənə təbiət tərəfindən verilmişdir və mən öz əməllərimdə bu təbiətə sadiq qalacağam. Mark Avreli
 • Əgər mən hərfləri tanımadan oxumaq istəsəydim, bu cəfəngiyyat olardı. Bu qayda ilə, əgər mən şeylərin başlanğıcları haqqında təsəvvürə malik olmadan təbiət hadisələrini mühakimə etmək istəsəydim, bu da cəfəngiyyat olardı. Mixail Lomonosov
 • Əgər təbiət qanunlarına görə baxsaq insan çox qabiliyyətsiz bir varlıqdır. Alfred Adler
 • Ətraf mühiti təkcə qanunvericilik aktlarının tədbirləri ilə mühafizə etmək olmaz. Əhaliyə təbiəti mühafizə haqqında geniş məlumat vermək, onun yollarını göstərmək lazımdır. Hər bir vətəndaşın ekoloji mədəniyyətinin və savadının formalaşmasında təbliğatın rolu böyükdür. Həsən Əliyev

G redaktə

 • Göylərin söhbətini dinləmək istəyirsənsə, çadır götürüb dağlara çıx. Əlçatan uzaqlığa get. Yoldaşın həsrət, qonaqların izsiz itən xəyallardan başqa kimsə olmasın. Əlinə qələm alma, danışma. Təbiət danışırsa, sən sus! Xudu Məmmədov

H redaktə

 • Hakimiyyət yalnız o vaxt böyük nemət olur ki, onu əldə edən adama təbiət və tərbiyə alicənablıq, qüvvətli ruh, geniş ürək, dərin ağıl, böyük təcrübə vermişdir. Pol Anri Holbax
 • Hər dağıntı düzələ bilir, təbiətin dağıntısı heç vaxt… Falih Rıfkı Atay

İ redaktə

 • İnsan təbiətdən öyrənir, onun havası ilə pərvəriş tapır, ağıla dolur, zənginləşir, təzələnir, təmizlənir. Heydər Əliyev
 • İnsana nə üç arşın torpaq, nə də malikanələr lazım deyil, ona bütün Yer kürəsi, bütün təbiət lazımdır ki, bu geniş aləmdə özünün azad ruhunun bütün mahiyyət və xüsusiyyətlərini meydana çıxara bilsin. Anton Çexov
 • İnsanın yaxşı həyatını təmin edən amillərdən biri də ekoloji vəziyyət, sağlamlıq və təbiətin, ətraf mühitin qorunmasıdır. İnsanların sağlamlığına, ekoloji vəziyyətə, udduğumuz havaya, içdiyimiz suya, bütün bunlara biz çox böyük diqqət göstərməliyik. İlham Əliyev

Q redaktə

M redaktə

 • Məhəbbət təbiət kimidir, ilk soyuqlar daha çox hiss olunur. Bruast
 • Mən dəfələrlə demişəm, bir də deyirəm, kim hansı bir sağlam ağacı kəsirsə hesab edirəm ki, o, mənim qolumu, barmaqlarımı kəsir... İnsan qurmalıdır, yaratmalıdır... Mən istəyirəm ki, hamınız təbiəti qoruyanlar olasınız. Təbiətə zərər vuranlar, təbiəti çirkləndirənlər, korlayanlar cəmiyyətimizin, hamımızın düşmənidir. Heydər Əliyev

N redaktə

 • Nə qədər ki, insanlar mövcuddur, təbiət və insanlar bir-biri ilə əlaqədar olacaqlar. Karl Marks
 • Nyu-Yorkda böyüyən gənc bir oğlan kimi bayrağa beyət etməkdən imtina etdim. Təbii ki, bunun üçün rejissorun yanına göndərildim. Və soruşdu ki, “niyə bayrağın üstünə and içmək istəmirsən? Hamı bunu edir!” Cavab verdim ki, hamı bir vaxtlar Yerin düz olduğuna inanırdı, lakin bu, onun düz olmadığı həqiqətini dəyişmədi. Mən izah etdim ki, Amerika sahib olduğu hər şeyi başqa mədəniyyətlərə, başqa millətlərə borcludur və mən Yer kürəsinə və onun bütün sakinlərinə sədaqət əhdini yerinə yetirmək istərdim. Deməyə ehtiyac yoxdur, mən az sonra məktəbi tamamilə atdım və otağımda laboratoriya qurdum. Orada elmin və təbiətin sirlərini araşdırmağa başladım. Sonra anladım ki, kainat müəyyən qanunlarla idarə olunur və insan bütün cəmiyyətlə birlikdə bu qanunlardan azad deyil. Daha sonra 1929-cu ilin qəzası gəldi və bu, bu gün "Böyük Depressiya" kimi tanıdığımız dövrə başladı. Bütün fabriklər hələ də ayaqda olduğu halda milyonlarla insanın niyə aclıqdan, işsiz və evsiz qaldığını başa düşmək mənim üçün çətin idi. Resursların miqdarı dəyişməyib. Məhz o zaman anladım ki, iqtisadi oyunun qayda-qanunları kökündən yanlışdır. Qısa müddət sonra İkinci Dünya Müharibəsi başladı, bu müharibə zamanı xalqlar növbə ilə bir-birlərini sistematik şəkildə məhv etdilər. Mən sonra hesabladım ki, bu müharibəyə sərf edilən bütün dağıntılar və israfçı resurslar bu planetin hər bir sakininin ehtiyaclarını asanlıqla ödəyə bilər. O vaxtdan bəri mən bəşəriyyətin labüd olaraq yox olmağa doğru getdiyini müşahidə etmişəm. Mənim gözümün qabağında qiymətsiz xammallar mənfəət və azad bazar ideyaları adı altında israf edilib məhv edilib. Cəmiyyətin dəyər sisteminin xəstə materializm və ağılsız istehlak çərçivəsinə sıxışdırıldığının şahidi oldum. Mən maliyyə güclərinin guya azad dövlətlərin hökumətlərinə və siyasətlərinə nəzarət etdiyini görmüşəm. İndi mənim 94 yaşım var və qorxuram ki, xasiyyətim 75 il əvvəl olduğu kimidir. Bu pisliyi dayandırmalıyıq. Yak Fresko

S redaktə

 • Sən gəncsən və nikah haqqında, uşaq barəsində düşünürsən. Ancaq mənə cavab ver: uşaq istəməyə sənin haqqın varmı?... Sən özünə qalib gəlmisənmi, hissiyyatlarına hakimsənmi, fəzilətlərinin ağasısanmı?.. Yoxsa, sənin arzun heyvani hissiyyatdan və təbiət tələbkarlığından irəli gəlir? Yaxud tənhalıqdan və ya özündən razı olmamağından? Fridrix Nitsşe
 • Sənətin vəzifəsi, təbiəti kopiya etmək deyil, təbiəti ifadə etməkdir. Onore de Balzak

T redaktə

 • Tarixin də təbiət kimi öz qanunları var. Lion Feyxtvanger
 • Təbiət aza qane olur. Mark Tulli Siseron
 • Təbiət bizə daimi yaşayış yox, müvəqqəti sığınacaq verib. Mark Tulli Siseron
 • Təbiət daşları necə də adama oxşadır. Əksinə də olur. Xudu Məmmədov
 • Təbiət elə sənət əsəridir ki, burada nisbilik anlayışı yalnız duyğusuzlara şamil edilməlidir. Həsən Əliyev
 • Təbiət hər səhifəsi məna dolu bir kitabdır. Yohann Volfqanq Göte
 • Təbiət hadisələrini izah etmək üçün kifayət edən və həqiqi səbəblərdən başqa səbəblər qəbul edilməməlidir. İsaak Nyuton
 • Təbiət insanı həqiqəti aşkar etmək cəhdi ilə mükafatlandırıb. Mark Tulli Siseron
 • Təbiət insanı zülmətlə dövrələyir və onu daim işığa doğru getməyə məcbur edir. Bu işıq isə elmdir. Höte
 • Təbiət jestləri anlamır. O daimi həqiqətdir, daim kəskindir Daim haqlıdır və səhvlər yalnız insanlar tərəfindən törədilir. Onu olduğu kimi qəbul etməyənə nifrət edir və öz sirrini yalnız cəsarətli, səmimi və düzgün olanlara açır. Yohann Volfqanq Göte
 • Təbiət qanunları ilə cəmiyyət qanunlarının əsas fərqi ondan ibarətdir ki, birinciləri cəzasız pozmaq mümkün deyil, ikinciləri isə mümkündür. Xudu Məmmədov
 • Təbiət qanunlarının öyrənilməsi –elm adlanır. İmmanuel Kant
 • Təbiət qədər ixtiraçı heç nə yoxdur. Mark Tulli Siseron
 • Təbiət qədər nizamlı heç nə yoxdur. Mark Tulli Siseron
 • Təbiət mənə rəhmli, vətən sərt olmağı əmr etdi. Amansız olmağı isə nə vətən, nə də təbiət əmr etmədi. Mark Tulli Siseron
 • Təbiət musiqi mənbəyi, şeir, sənət guşəsi, ilham çeşməsidir. Təbiət ən gözəl müalicə vasitəsi, ən gözəl loğmandır. Həsən Əliyev
 • Təbiət nə qədər az, nə qədər kiçik şeylərə ehtiyacı olduğunu bizə hər gün xatırladır. Mark Tulli Siseron
 • Təbiət olduqca sadədir. Buna zidd olanların hamısı rədd edilməlidir. Mixail Lomonosov
 • Təbiət öz gözəlliyninin tərənnümündə şairlərə, yazıçılara borclu olduğu kimi, yazıçı və şairlər də bir çox cəhətdən təbiətə borcludurlar. Valter Skott
 • Təbiət özü ahəng və gözəllik prinsipləri ilə qurulubsa, onu öyrənən elm də bu prinsiplərə sadiq qalmalıdır. Əbu Turxan
 • Təbiət saysız-hesabsız nadir, gözəl abidələrin “müəllifidir”. Həsən Əliyev
 • Təbiət sadədir və artıq səbəblərlə cah-calalla yaşamır. İsaak Nyuton
 • Təbiət sadəlikdən məmnundur. Təbiət isə kukla deyil. İsaak Nyuton
 • Təbiət tənhalığı sevmir. Mark Tulli Siseron
 • Təbiət tərəfəindən bizə şeylərin hüdudlarını dərk etmək verilməyib. Mark Tulli Siseron
 • Təbiət yox etməyə nifrət edir. Mark Tulli Siseron
 • Təbiət və Təbiətin qanunu, qaranlıqda gizli idi. Aleksandr Pop
 • Təbiətdə mövcud olan hər şey riyazi olaraq dəqiq və müəyyəndir; bəzən bu dəqiqliyə şübhə ilə yanaşsaq da, cahilliyimiz bundan heç bir nəticə çıxarmaz: hətta bütün dünya iki dəfə iki dörd olmasına şübhə etsə belə, bütün şübhələnənlərdə də iki dəfə iki dörd edəcəkdir. Mixail Lomonosov
 • Təbiətə heyranlığımız, şəhərlərin yaşanmazlığından irəli gəlməkdədir. Bertolt Brext
 • Təbiətə qarşı işlənən cinayətin qisası, insan ədalətindən daha çətindir. Fyodor Dostoyevski
 • Təbiətə qarşı zor işlətmək lazım deyil, əksinə, ona tabe olmaqla yanaşı, arzularınız üçün təbiətdən istifadə zamanı bütün bəd əməllərinizi qəddarcasına dəf edin!". Epikür
 • Təbiətə münasibətdə yubanmaq - yaşamağa yubanmaqdır. Həsən Əliyev
 • Təbiətə uyğun olaraq edilən hər şey xoşbəxt hesab edilməlidir. Mark Tulli Siseron
 • Təbiətə uyğun olaraq yaşamaq lazımdır. Mark Tulli Siseron
 • Təbiəti korlamaq ən ağır və dəhşətli cinayətdir. Onu məhv etmək asan, bərpa etmək isə qeyri-mümkündür. J. Borodin
 • Təbiəti sevən, təbiətlə daima təmasda olan insan heç zaman nankor, rəhmsiz, vicdansız ola bilməz. Həsən Əliyev
 • Təbiətin bizə bəxş etdiyi ən qiymətli sərvəti torpaqdır. Həsən Əliyev
 • Təbiətin bizə bəxş etdiyi həyat yolu qısadır, amma şöhrət yolu hüdudsuzdur. Mark Tulli Siseron
 • Təbiətin ən böyük möcüzəsi anadır. Yohann Volfqanq Göte
 • Təbiətin gücü çox böyükdür. Mark Tulli Siseron
 • Təbiətin ölkəmizə bəxş etdiyi zəngin sərvətlərə xüsusi qayğı ilə yanaşmaq, belə misilsiz xəzinələri bəşəriyyətin gələcəyi naminə qorumaq üzərimizə düşən başlıca vəzifələrdəndir... Heydər Əliyev
 • Təbiətin öyrənilməsi və müşahidə edilməsi elmi yaratdı. Elə bir adam tapılarmı ki, şanlı abidələrin şahidi olmuş keçmiş onda təəssürat yaratmasın? Mark Tulli Siseron
 • Təbiətin rəhbərliyi altında heç cür səhv etmək olmaz. Mark Tulli Siseron
 • Təbiətin yaratdıqlarından ən һeyrətamizi–insan şəxsiyyətidir. Yohann Volfqanq Göte
 • Tədbirli təbiət insanları yerdən qaldıraraq onları uca və düz qamətli etdi. Mark Tulli Siseron
 • Təfəkkür gözə görünməyən təbiət, təbiət isə görünən təfəkkürdür. Henrix Heyne

İstinadlar redaktə