A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Aciz, köməksiz insanlar maraqlı xüsusiyyətə malikdirlər. Onlar milçəklərin qonduğu havayı bal kimidir. Onlara heç kim heç nə vermir, amma onlardan çox şey alırlar. Mülayim, güzəştə gedən, şəxsi mənfəət güdməyən insan həmişə kütlənin qurbanı olur. İnsanlar onların xeyirxahlığını və acizliyini uzaqdan hiss edirlər. Teodor Drayzer
 • Axmaqlar kütlə ilə gəzərlər. Yapon atalar sözləri
 • Biz heç də arzulamırıq ki, böyük kütlə varlansın, müstəqil olsun… Onda biz onları necə idarə edək? Fridrix Gentz
 • Biz vicdanımızın səsini boğmaq üçün səs-küylü kütləyə qarışırıq. Rabindranat Taqor
 • Bizim kimi kiçik varlıqlar kütləyə yalnız sevgi yolu ilə dözə bilərlər. Karl Saqan
 • Bizim ölkədə, yoldaşlar, yazıçı sizdən fərqli olaraq zəhmətkeş kütləyə — burjuaziyaya xidmət edir! Bizdə yazıçıdan çox şey tələb olunur, amma yazıçıya da çox şey verilir! Aleksandr Korneyçuk
 • Bu gün Amerikada həmkarlar ittifaqları sənaye həyatımızda etibarlı yer tutur. Yalnız bir neçə mürtəce ittifaqları pozmaq, işləyən kişi və qadınları öz seçdikləri birliyə qoşulmaq hüququndan məhrum etmək kimi çirkin düşüncələrə sahibdirlər. Siyasi partiyasından asılı olmayaraq, saatı az qala bədbəxt bir kütlə kimi mütəşəkkil əməyin cəmləşdiyi günlərə qaytarmaq kimi boş və axmaq xəyallarını quranlardan heç bir faydam yoxdur. Yalnız bir axmaq çalışan kişiləri və qadınları öz seçdikləri birliyə qoşulmaq hüququndan məhrum etməyə çalışardı. Duayt Eyzenhauer
 • Diktator kütlə tərəfindən doğulur və xalq tərəfindən devrilir. Arkadi Davidoviç
 • Dövlətə mərasimlər və qanunvericilər deyil, kütləni arxalarınca istədikləri yerə apara biləcək şəxsiyyətlər kömək edə bilər. Əgər onlar kütləni düzgün yolla aparırlarsa, o zaman mərasimlər və qanunlar fayda verir, əgər səhv yolla aparırlarsa, faydasız olur. Solon
 • Enerjinin kütləsi var və kütlə enerjini təmsil edir. Leopold İnfeld
 • Etiraf etmək lazımdır ki, bütün dünya ixtişaşlarının, bəşəriyyəti məhv edən dünya müharibələrinin və planetimizdə geniş yayılmış səfalətlərin səbəbi, əsasən, əsrlər boyu kütlələri istismar edən, öz eqoist məqsədləri üçün bəşəriyyətin əməyindən istifadə edən, maddi məqsədlər güdən eqoist qrupa aid edilə bilər. Bu kapitalistlər qrupu dünya resurslarını və sivil yaşayış üçün tələb olunan əsas elementləri küncə sıxıb istismar etmişlər; bir-birinə bağlı idarələri vasitəsilə dünya sərvətlərinə sahib olduqları və onlara nəzarət etdikləri və öz əllərində saxladıqları üçün bunu edə bildilər. Onlar çox zəngin və çox kasıb arasında mövcud olan böyük fərqləri mümkün etdi; onlar pulu və pulun verdiyi gücü sevirlər; onlar hökumətlərin və siyasətçilərin arxasında dayanıblar; onlar seçicilərə nəzarət ediblər; eqoist siyasətin dar millətçi məqsədlərini mümkün etdilər; onlar dünya bizneslərini maliyyələşdirdilər və neft, kömür, enerji, işıq və nəqliyyata nəzarət etdilər; onlar aşkar və ya gizli şəkildə dünya bank hesablarına nəzarət edirlər. Bu gün dünyanın hər bir ölkəsində rast gəlinən geniş yayılmış bədbəxtliyin məsuliyyəti əsasən bir-biri ilə əlaqəli olan, korporativ və ya şəxsi mənfəət üçün işləyən iş adamlarının, bankirlərin, beynəlxalq kartellərin, monopoliyaların, trestlərin və təşkilatların rəhbərlərinin, nəhəng korporasiyaların direktorlarının qapısındadır. Alisa Beyli
 • Əgər geniş kütlə fəlsəfi ideyaları mənimsəyə bilmirsə, filosoflar kütlənin içinə getməyi və publisistik üslubda yazmağı öyrənməlidirlər. Tur Xander
 • Əgər kütlə ləyaqətli insanlar haqqında ədalətli mühakimə yürüdürsə, bu, mühakimə edilənlərin xoşbəxtliyindən çox kütlənin özünü şərəfinə aiddir. Mark Tulli Siseron
 • Ən yaxşı şeyləri səhnədən kimin təqdim edəcəyi məlum olana qədər yaxşı şeylər hələ bir şey bildirmir. Kütlə bu təqdim edənləri böyük insanlar adlandırır. Fridrix Nitsşe
 • Filosofların müəyyən etdiyi həqiqətlər bir-birini məhv etmir, əksinə, bir-birinə əlavə edir, birləşir, fikir və həyata hakim olur, hətta kütlə özlərinin də onun hakim olduğunu anlamasa belə. Benedetto Kroçe
 • Hazırkı dünyanı idarə etməyin ən yararlı canlı qlobal aləti – "beynəlxalq kütlə". Rahid Ulusel
 • Hər bir insanın müxtəlif nisbətlərdə bir kütlə mənliyi və fərdi mənliyi var. David Lavrens
 • Xalqın əxlaqı qarışıq dövrlərdə çox vaxt axmaqcasına olur, amma kütlənin əxlaqı ciddidir – hətta bu kütlə bütün qüsurlara yiyələnəndə də. Periqor Şarl Moris Taleyran
 • İbadət qısa olanda kütlə çox olur. Portuqal atalar sözləri
 • İdeyalar kütləni ələ alanda gücə çevrilir. Vladimir Lenin
 • İnsan bilgisizliyə meyillidir. Həyatın rahat, vərdişkar axışını pozacaq həqiqətlərdən və faktlardan xəbərsiz olmaq insana daha çox sərf eləyir, daha çox ürəyinə yatır. Yox, təbii ki, bu hamıya aid deyil, istisnalar da var. Ancaq əksəriyyət, kütlə haqqında əminliklə demək mümkündür: insanlar dəyişikliyi sevmirlər. Çünki dəyişikliklər (xüsusilə də inqilab kimi kəskin dəyişikliklər) alışılmış – çoxdan mənimsənilmiş, doğmalaşmış nizamın dağılması ilə nəticələnir. Ziqmund Freyd
 • İyirmi ildən artıq xilafətə qarşı kəskin və cəsur azadlıq mübarizəsi aparmış bir xalqı şən və qayğısız ömür sürən başıpozuq bir kütlə kimi qələmə vermək mümkün deyil.[1] Ziya Bünyadov
 • Kim kütləni oyadır, cəhənnəmi oyadır. Ernst Toller
 • Kütlə arasındakı tənhalıqdan qorxunc tənhalıq yoxdur. Edqar Allan Po
 • Kütlə əhval-ruhiyyə ilə bir bütünə bağlanır və buna görə də kütlə ilə danışmaq lazımdır, onu qızğın sözlərlə həyəcanlandırmaq əvəzinə onu inandırmaq lazımdır. Vladimir Bexterev
 • Kütlə heç vaxt həqiqətə can atmayıb. Kim onları illüziya ilə təmin edə bilsə, asanlıqla onların ağasıdır; onların illüziyalarını məhv etməyə çalışan hər zaman onların qurbanı olur.Qustav Lebon
 • "Kütlə məzhəkəçisi" olmaq istəməyən hər bir yazıçının yeganə amalı – yaşadığı zəmanənin dəyərlərini zənginləşdirməyə hesablanmalı və o hər bir vəchlə buna can atmalıdır. Onore de Balzak
 • Kütlələr heç vaxt həqiqətin nədən ibarət olduğunu bilməyib və illüziyalar tələb ediblər. Çünki, kütlə illüziyasız yaşaya bilmir. Ziqmund Freyd
 • Kütləni heyran etmək istıyirsənsə, onu həmişə məsafədə saxla. Qustav Lebon
 • Kütləni sevgi yumağı ətrafında həmişə yığa bilmək olar; təki yanlarında hirslərini tökə biləcəkləri başqa adamlar olsun. Ziqmund Freyd
 • Kütlənin ardınca gedən kütlənin çatdığı yerə qədər gedə bilər, amma ondan uzağa yox. Təkbaşına isə heç kimin heç vaxt getmədiyi yerlərə gedib çıxmaq olar.Albert Eynşteyn
 • Kütlənin duyğusu onun təxəyyülüdür. Bununla, istənilən vaxtda o sakitcə idarə edə bilər. Edqar Allan Po
 • Kütlənin istəkləri tez bir zamanda həyata keçməyəndə inqilab öz ətaləti ilə yeni hakimiyyətə gələnləri vurub yıxır. Tur Xander
 • Kütlənin su içdiyi bulaqların hamısı zəhərlənib. Fridrix Nitsşe
 • Kütləvi psixologiya sadəcə fərdi psixologiyaların cəmi deyil. Bu, sosial psixodinamikanın əsas teoremidir — təkcə mənim fikrim deyil, bu teorem üçün heç bir istisna tapılmamışdır. Bu, hərbi, siyasi və dini liderlər tərəfindən, kişilər və peyğəmbərlər və təbliğatçılar, quldurluq edənlər, aktyorlar və dəstə liderləri tərəfindən, hələ formalaşmamışdan əvvəl nəsillər boyu tanıdığı və istifadə etdiyi sosial kütləvi aksiya qaydası, kütlə-isteriya qanunudur. Riyazi simvollarda bu işləyir. Robert Haynlayn
 • Mən Allahı bütün şeylərin transsendent (transsendent- idealist fəlsəfədə: təcrübə xaricində olan, dərk edilə bilməyən) yox, immanent (immanent- fəlsəfədə: bir şeyin və ya hadisənin öz təbiətinə xas olan; daxili) səbəbi hesab edirəm. Mən Pavellə birlikdə, ola bilsin ki, bütün qədim filosoflarla birlikdə təsdiq edirəm ki, hər şey Allahın özündədir və Allahda hərəkət edir… Ancaq, əgər bəziləri "Teoloji-siyasi traktakt"ın Allahın və təbiətin (bu adlar altında müəyyən kütləni, yaxud maddi materiyanı başa düşürlər) mahiyyətcə eyni şey olmasına əsaslanmasını düşünürlərsə, onlar tamamilə səhv edirlər. ("Oldenburqa məktub"-1675-ci il, noyabr-dekabr). Benedikt Spinoza
 • Mən kütlə üzərində hökmranlığın dövlət anlayışına aid edilməsini başa düşə bilmirəm. Mən hüquqlarına münasibətdə birgə razılığı qoruyub saxlayanı xalq adlandırıram. Mark Tulli Siseron
 • Mən qadınlar haqqında son sözümü hələ deməmişəm. "Mən inanıram ki, əgər qadın kütlədən uzaqlaşmağa və ya daha yaxşısı, özünü kütlə üzərinə qaldırmağa müvəffəq olursa, o fasiləsiz və kişidən daha çox inkişaf edir."[2] Artur Şopenhauer
 • Mənə deyin görüm, insan niyə özünü başqa insanlar, kütlə kimi aparmalıdır? Salvador Dali
 • Nəsiminin diri-diri dərisinin soyulması sonralar xalq tərəfindən yaranmış bir əfsanədir və geniş kütlənin ona olan hüsn-rəğbətinin rəmzidir.[3] Ziya Bünyadov
 • Ölkəmizdə hökm sürən səhvlərin səmərəli mənbələrindən biri, məncə, bu, bir xalqın hökuməti olması nəzəriyyəsidir; ABŞ hökumətinin kütlə tərəfindən qurulduğunu; və buna görə də hər kəsin hər birinin institutları və siyasətləri üçün məsuliyyət daşıdığı qəbul edilir. Birləşmiş Ştatların hökuməti onu formalaşdıran suveren üzvlər arasında bir kompaktdır; və Amerika sahillərində əkilmiş bütün koloniyalar üçün ümumi olan bir xüsusiyyət varsa, o, cəmiyyətin müstəqilliyini davamlı şəkildə təsdiqləmək və barışmaz istək idi. Devis Cefferson
 • Prinsiplər A-nın B-dən və ya əksinə olduğunu deyə bilməzsiniz. Bütün kütlə qarşılıqlı təsirdir. Riçard Feynman
 • Sokratı kim zəhərlədi, Janna Darkı kim yandırdı, İsanı kim çarmıxa çəkdi, Məhəmməd peyğəmbəri dəvə sümüklərinin qalıqları olan yerdə kim dəfn etdi? Kütlə. Deməli, kütlənin ağlı yoxdur. Onu həqiqət yoluna yönəltməyi bacar. Abay Kunanbayev
 • Teatr ictimai həyatın güzgüsü, sənət məbədi olduğundan teatrda tamaşaya qoyulan əsərlər həyatımızın təkcə əxlaqi cəhətlərini tərbiyə etməməli, həm də insan təbiətinə xas olan estetik hisslər aşılamalıdır; deməli, hər bir səhnə əsərində əxlaqi ünsürdən başqa, bədii ünsür də olmalıdır; musiqi əsərində bədiilik ünsürü musiqi ilə ifadə olunur, dram əsərlərində isə poeziya və nəsrlə; səhnə sənətinin hər iki sahəsinin kütlə üçün zəruri olduğu burdan irəli gəlir. Üzeyir Hacıbəyli
 • Yaxşı bir insan ölərkən ona ağlamayın. Əksinə onu itirən kütləyə ağlayın. Fərabi

İstinadlar

redaktə